การอบรมเรื่อง “ปั้นสินค้าเกษตรให้ขายได้อย่างยั่งยืน ด้วยการตลาดผ่านสื่อออนไลน์”

      ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคมนี้ ณ มสธ. ทางโครงการฯขอขอบคุณอาจารย์อลัน อาจารย์พลอยและคุณนภ ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพและ สสส. เป็นอย่างยิ่งที่ได้มาให้ความรู้กับเกษตรกรกลุ่มพื้นที่โครงการฯใน 2 วันนี้ ทำให้เกษตรกรได้เพิ่มพูนความรู้และมีทักษะในด้านการทำตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น และยังสนุกกับการถ่ายภาพสินค้าให้ได้จุดตัด 9 ช่องไว้ลงเพจขายสินค้าของตัวเอง พร้อมเรียนรู้เรื่องการทำคลิปวีดีโอ Story Board และกิจกรรม Workshop ต่าง ๆ อีกมากมาย

การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ

มีการจัดทำไวนิลรณรงค์การบริโภคผักและผลไม้แจกให้กับกลุ่มพื้นที่สมาชิกโครงการฯ นำไปติดไว้ที่กลุ่มเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย/อินทรีย์เพิ่มมากขึ้น

การสัมมนาผู้จัดการเรียนรู้ของกลุ่มเรียนรู้ตามหลักสูตรของโครงการฯ

เป็นการสัมมนาให้กับผู้จัดการเรียนรู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของโครงการ ฯ จำนวน 15 ทุน

เมื่อวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 36 คน รายละเอียดการสัมมนามีดังนี้

1) การชี้แจงรายละเอียดโครงการ ฯ และการสัมมนา ฯ
โดย รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการโครงการ ฯ

2) การบรรยายเรื่อง “บทบาทการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”
โดย รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน

3) ศึกษาดูงานเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง บ้านเจ้าชายผัก ณ ลาดพร้าว 71

4) การบรรยาย เรื่อง “การจัดการเรียนรู้การทำเกษตรในเมือง”
โดย นายนคร ลิมปคุปตถาวร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง สาขาบ้านเจ้าชายผัก

5) การแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

6) นำเสนอกรณีตัวอย่างการจัดการเรียนรู้จากกลุ่มที่ได้รับทุนการจัดการเรียนรู้ปี 2559
โดย คุณวิยะดา นิลผาย ประธานวิสาหกิจชุมชนทายาทเกษตรกรร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

7) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการเรียนรู้ ฯ การเซ็นสัญญาข้อตกลงพร้อมเอกสารประกอบการขอรับทุนสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และการมอบทุนและชุดสื่อวีดีทัศน์ให้กับผู้จัดการจัดการเรียนรู้
โดย รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการโครงการ ฯ

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทำชุดสื่อการเรียนรู้หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ของโครงการฯ ปี 4/2560 ประกอบด้วย

1. สื่อวีดีทัศน์หลักสูตรการเรียนรู้ ฯ

2. หนังสือคู่มือผู้จัดการเรียนรู้ ฯ

3. หนังสือหลักสูตรและรายชื่อสื่อวีดีทัศน์คัดสรรเพื่อการเรียนรู้ ฯ

4. หนังสือแนวทางการเรียนรู้ ฯ

 

ชุดสื่อการเรียนรู้ของโครงการฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดนวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ระหว่างศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น มสธ. กับ จ.ยโสธร

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

 

การสัมมนาภาคีและกลุ่มพื้นที่เป้าหมายเพื่อเปิดโครงการฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จ.ยโสธร

มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 84 คน รายละเอียดการสัมมนามีดังนี้

1) พิธีเปิดการสัมมนาฯ โดย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

2) มีการแนะนำโครงการ ฯ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านชุดสื่อวีดีทัศน์ของโครงการ
โดย รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการโครงการ ฯ

3) มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดการอาหารปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์
โดย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

4) มีการสาธิตเรื่อง สมุนไพรสร้างป่าสร้างรายได้

5) มีการศึกษาดูงานการจัดการอาหารปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์และกิจกรรมในพื้นที่

6) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บทเรียนและวิเคราะห์การจัดการอาหารปลอดภัยสู่สุขภาวะ

7) มีการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์การจัดการโซ่อุปทานและการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย

8) มีการชี้แจงทิศทางแผนการขับเคลื่อนขบวนการเกษตรและอาหารปลอดภัย/อินทรีย์
โดย รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ

 

การสัมมนาภาคีและกลุ่มพื้นที่เป้าหมายเพื่อเปิดโครงการฯ ภาคเหนือ

 เมื่อวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่

       มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 50 คน รายละเอียดการสัมมนามีดังนี้

1) มีการแนะนำโครงการ ฯ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านชุดสื่อวีดีทัศน์ของโครงการ
โดย รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการโครงการ ฯ

2) มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานและ PGS
โดย นายมิตรชัย มั่งคั่ง เจ้าหน้าที่การเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่ จ.แพร่

3) มีการสาธิตการทำสมุนไพรไล่แมลง 7 รส

4) มีการศึกษาดูงานการจัดการอาหารปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์และกิจกรรมในพื้นที่

5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บทเรียนและวิเคราะห์การจัดการอาหารปลอดภัยสู่สุขภาวะ

6) มีการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์การจัดการโซ่อุปทานและการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย

7) มีการชี้แจงทิศทางแผนการขับเคลื่อนขบวนการเกษตรและอาหารปลอดภัย/อินทรีย์

โดย รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ  เขียวหวาน ประธาน คณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ

 

 

 

 

 

สัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการอาหารปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ ประจำปี2558

สัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการอาหารปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ ประจำปี2558

ภายใต้โครงการการเสริมสร้างศักยาพชุมชนและภาคีในการจัดการอาหารปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2558

ณ ห้องประชุม 5209 ชั้น 2 อาคารสัมมนา 1  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

DJWN-074    DJWN-032

           พิธีเปิดงานโดย ศ.ดร.ศิริวรรณ  ศรีพหล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

DJWN-132

ผลการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ปี ๒๕๕๘

DJWN-158

การบรรยายเรื่อง “เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ กับความเข้มแข็งของชุมชนและประเทศ” โดย คุณชนวน รัตนวราหะ อดีตรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรอินทรีย์

DJWN-207 DJWN-209 DJWN-210 DJWN-212

การขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ : บทเรียนจากชุมชนจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ

DJWN-262 DJWN-282 DJWN-291 DJWN-304

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ ใน 4 กลุ่ม คือ ผู้ผลิตข้าว ผู้ผลิตผักผลไม้ ผู้ผลิตปศุสัตว์ และกลุ่มแปรรูปผลผลิต

DJWN-355 DJWN-357 DJWN-358 DJWN-361

กลยุทธ์ทางการตลาดและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์

ผู้ร่วมเสวนา คือ 1)สุนัย  เศรษฐ์บุญสร้าง ที่ปรึกษาโครงการฯ

                          2) คุณณัฐเศษ  ศิรินันทนานนท์ ผู้จัดการทั่วไป  Semantic Touch Co.,Ltd

                          3) คุณพิมพนิต  จันทร์โอทาน หัวหน้าโครงการจัดการแหล่งผลิตผักผลไม้

ดำเนินรายการโดย คุณกำไลทิพย์  ปิยพิทยานันต์

กิจกรรม ลานเรียนรู้และการนำเสนอสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ของชุมชน 

มีการสาธิตการทำอาหาร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากผลผลิตอาหารปลอดภัย อาหารอินทรีย์ และสินค้าคุณภาพจากกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการมากมาย

IMG_0049 IMG_0052 IMG_0063 IMG_0088 IMG_0116 IMG_0125 IMG_0145 IMG_0179 IMG_0309 IMG_0313 IMG_0333 IMG_0361

การพัฒนาระบบตลาดและการกระจายสินค้าด้านเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์

โครงการการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและภาคีในการจัดการอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสัมมนาระบบตลาดและการกระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำตลาดออนไลน์  โดยเชิญทางฝ่ายบริษัทเอกชน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท sematic touch คุณณัฐเศรษฐ์ ศิรินันทนานนท์ หรือเบนโตะเว็บ และผู้จัดการสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย คุณกำไลทิพย์ ปิยพิทยานันท์ เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อการดำเนินการตลาดออนไลน์ กับกลุ่มเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ รวมทั้งเชิญหน่วยงานที่มีกลุ่มดำเนินการร่วมกับโครงการ ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ กรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม กรมการข้าว และบริษัทไปรษณีย์ไทย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน วางแผนการดำเนินการตลาดออนไลน์

S__3571834 S__3571835 S__3571836 S__3571837

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในงานสัมมนาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรสู่ Smart Group และ Young Smart Farmer ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2558 จ.ร้อยเอ็ด

โครงการการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและภาคีในการจัดการอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 2/2557 ได้เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรสู่ Smart Group และYoung Smart Farmer ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำปี2558 ระหว่างวันที่7 -9  มิถุนายน 2558 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานและกิจกรรมของโครงการฯ

46412 46416