การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรสำหรับเกษตรกร

กิจกรรมของโครงการ

1. การอบรมเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรสำหรับเกษตรกร”ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เป็นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกของโครงการ ประกอบด้วยการบรรยาย สาธิต และลงมือปฏิบัติจริง

สรุปเนื้อหาสาระที่ใช้ในการอบรม     มีดังนี้

  • ความรู้เบื้องต้นทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดย อาจารย์ ดร. สุพจน์ กาเซ็ม ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หัวข้อบรรยายมีดังนี้

  1. เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร
  2. ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์สุขภาพพืชและจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช
  3. ชนิดของจุลินทรีย์สุขภาพพืชและการใช้ประโยชน์
  4. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีจุลินทรีย์ย่อยสลายเป็นส่วนประกอบสำคัญ เช่น สารเร่งพด.ชนิดต่าง ๆ
  5. กลุ่มจุลินทรีย์ควบคุมแมลง
  • การใช้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรในการปรับปรุงดินและต้นพืช โดย นายอภิรักษ์ ประเภโส

กลุ่มธรรมเกษตรอินทรีย์ออนไลน์ จ.ขอนแก่น

 

2. การจัดประชุมและเยี่ยมเยียนกลุ่มพื้นที่ในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร

ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2560  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และกลุ่มพื้นที่ 14 กลุ่มในจังหวัดยโสธรเป็นการประชุมติดตามความคืบหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร รวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการดำเนินงานของกลุ่มและการจัดการ

เรียนรู้หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเกษตรอินทรีย์  วิถียโสธร จำนวน 12 แห่ง

3. การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาค ครั้งที่ 2  เรื่อง “เกษตรกรรมยั่งยืนในวิถีเศรษฐกิจพอเพียงสู่สุภาวะผู้บริโภค” 

เพื่อเป็นการติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มสมาชิกพื้นที่โครงการและการใช้ชุดสื่อวีดีทัศน์ของโครงการในการจัดการเรียนรู้ให้กับสมาชิกกลุ่ม การบรรยายและสาธิตองค์ความรู้ด้านการเกษตร และการลงพื้นที่ศึกษาดูงานจากสถานที่จริง เพื่อให้เกษตรกรได้เห็นและซักถามข้อสงสัยจากพื้นที่จริงหรือปฏิบัติจริง

ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีมงคล (วัดบ้านก๋ง)    ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ภาคกลางและภาคใต้  ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4. การจัดนิทรรศการการจัดการเรียนรู้

4.1 โครงการฯได้ไปร่วมจัดนิทรรศการและได้เชิญเกษตรกรในโครงการไปร่วมออกบู้ทจำหน่ายสินค้าร่วมกับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี และ สสส. ภายใต้งาน “กินผักผลไม้ปลอดภัย 400 กรัม เพื่อสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2560  ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4.2 โครงการฯได้ไปร่วมจัดนิทรรศการในงานเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเตย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560

4.3 โครงการฯได้ไปร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใต้งาน “เกษตร มสธ. เย็นศิระใต้ร่มพระบารมีราชวงศ์จักรี” ระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2561  และให้กลุ่มสมาชิกพื้นที่โครงการร่วมออกบูทแสดงสินค้า ณ อุทยานแห่งการศึกษารัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

5. การสัมมนาภาคีและกลุ่มพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการระดับประเทศ

โครงการฯ ได้จัดสัมมนาภาคีและกลุ่มพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการระดับประเทศ เรื่อง “การสนับสนุนเครือข่ายสู่การผลิตอาหารปลอดภัยใส่ใจชีวิตและสิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2560 ภายใต้งาน “มหกรรมกินผักผลไม้ปลอดภัย ห่างไกลโรค และงานชุมนุมเกษตรกรอาหารปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 4 ภาค” โดยมีกิจกรรมหลัก คือ การออกร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรจากกลุ่มสมาชิกของโครงการ 4 ภาค การสาธิตองค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปจากผักผลไม้ และการอภิปรายคณะในหัวข้อเรื่องต่าง ๆด้านเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน 200 คน  ร้านค้าจำนวน 35 ร้าน และบูทนิทรรศการของหน่วยงานภาคีจำนวน 14 บูท  ณ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

6. การจัดสัมมนาสร้างเสริมศักยภาพการทำเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนและชุมชน

เพื่อเป็นการสร้างเสริมศักยภาพครูและนักเรียนในการทำเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนโรงเรียนนำร่อง คือ โรงเรียนอนุบาลยโสธร จังหวัดยโสธร ที่ได้นำชุดสื่อวีดีทัศน์หลักสูตรอาหารและเกษตรปลอดภัยในโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ในวันที่  28 – 29 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดยโสธร

       

7. การจัดฝึกอบรมตามความต้องการของกลุ่ม

โครงการฯได้ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบเกษตรยั่งยืนและระบบอาหารปลอดภัยเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค” ให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่เกษตรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 14 แห่ง ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2560 ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งมีพิธีเปิดโดยท่านเกษตรจังหวัดเลย และได้พาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ ศพก. อำเภอท่าลี่ จำนวน 2 แห่ง

 

 

 

การอบรมเรื่อง “ปั้นสินค้าเกษตรให้ขายได้อย่างยั่งยืน ด้วยการตลาดผ่านสื่อออนไลน์”

      ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคมนี้ ณ มสธ. ทางโครงการฯขอขอบคุณอาจารย์อลัน อาจารย์พลอยและคุณนภ ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพและ สสส. เป็นอย่างยิ่งที่ได้มาให้ความรู้กับเกษตรกรกลุ่มพื้นที่โครงการฯใน 2 วันนี้ ทำให้เกษตรกรได้เพิ่มพูนความรู้และมีทักษะในด้านการทำตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น และยังสนุกกับการถ่ายภาพสินค้าให้ได้จุดตัด 9 ช่องไว้ลงเพจขายสินค้าของตัวเอง พร้อมเรียนรู้เรื่องการทำคลิปวีดีโอ Story Board และกิจกรรม Workshop ต่าง ๆ อีกมากมาย

การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ

มีการจัดทำไวนิลรณรงค์การบริโภคผักและผลไม้แจกให้กับกลุ่มพื้นที่สมาชิกโครงการฯ นำไปติดไว้ที่กลุ่มเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย/อินทรีย์เพิ่มมากขึ้น

การสัมมนาผู้จัดการเรียนรู้ของกลุ่มเรียนรู้ตามหลักสูตรของโครงการฯ

เป็นการสัมมนาให้กับผู้จัดการเรียนรู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของโครงการ ฯ จำนวน 15 ทุน

เมื่อวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 36 คน รายละเอียดการสัมมนามีดังนี้

1) การชี้แจงรายละเอียดโครงการ ฯ และการสัมมนา ฯ
โดย รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการโครงการ ฯ

2) การบรรยายเรื่อง “บทบาทการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”
โดย รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน

3) ศึกษาดูงานเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง บ้านเจ้าชายผัก ณ ลาดพร้าว 71

4) การบรรยาย เรื่อง “การจัดการเรียนรู้การทำเกษตรในเมือง”
โดย นายนคร ลิมปคุปตถาวร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง สาขาบ้านเจ้าชายผัก

5) การแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

6) นำเสนอกรณีตัวอย่างการจัดการเรียนรู้จากกลุ่มที่ได้รับทุนการจัดการเรียนรู้ปี 2559
โดย คุณวิยะดา นิลผาย ประธานวิสาหกิจชุมชนทายาทเกษตรกรร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

7) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการเรียนรู้ ฯ การเซ็นสัญญาข้อตกลงพร้อมเอกสารประกอบการขอรับทุนสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และการมอบทุนและชุดสื่อวีดีทัศน์ให้กับผู้จัดการจัดการเรียนรู้
โดย รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการโครงการ ฯ

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทำชุดสื่อการเรียนรู้หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ของโครงการฯ ปี 4/2560 ประกอบด้วย

1. สื่อวีดีทัศน์หลักสูตรการเรียนรู้ ฯ

2. หนังสือคู่มือผู้จัดการเรียนรู้ ฯ

3. หนังสือหลักสูตรและรายชื่อสื่อวีดีทัศน์คัดสรรเพื่อการเรียนรู้ ฯ

4. หนังสือแนวทางการเรียนรู้ ฯ

 

ชุดสื่อการเรียนรู้ของโครงการฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดนวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ระหว่างศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น มสธ. กับ จ.ยโสธร

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

 

การสัมมนาภาคีและกลุ่มพื้นที่เป้าหมายเพื่อเปิดโครงการฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จ.ยโสธร

มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 84 คน รายละเอียดการสัมมนามีดังนี้

1) พิธีเปิดการสัมมนาฯ โดย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

2) มีการแนะนำโครงการ ฯ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านชุดสื่อวีดีทัศน์ของโครงการ
โดย รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการโครงการ ฯ

3) มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดการอาหารปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์
โดย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

4) มีการสาธิตเรื่อง สมุนไพรสร้างป่าสร้างรายได้

5) มีการศึกษาดูงานการจัดการอาหารปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์และกิจกรรมในพื้นที่

6) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บทเรียนและวิเคราะห์การจัดการอาหารปลอดภัยสู่สุขภาวะ

7) มีการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์การจัดการโซ่อุปทานและการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย

8) มีการชี้แจงทิศทางแผนการขับเคลื่อนขบวนการเกษตรและอาหารปลอดภัย/อินทรีย์
โดย รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ

 

การสัมมนาภาคีและกลุ่มพื้นที่เป้าหมายเพื่อเปิดโครงการฯ ภาคเหนือ

 เมื่อวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่

       มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 50 คน รายละเอียดการสัมมนามีดังนี้

1) มีการแนะนำโครงการ ฯ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านชุดสื่อวีดีทัศน์ของโครงการ
โดย รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการโครงการ ฯ

2) มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานและ PGS
โดย นายมิตรชัย มั่งคั่ง เจ้าหน้าที่การเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่ จ.แพร่

3) มีการสาธิตการทำสมุนไพรไล่แมลง 7 รส

4) มีการศึกษาดูงานการจัดการอาหารปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์และกิจกรรมในพื้นที่

5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บทเรียนและวิเคราะห์การจัดการอาหารปลอดภัยสู่สุขภาวะ

6) มีการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์การจัดการโซ่อุปทานและการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย

7) มีการชี้แจงทิศทางแผนการขับเคลื่อนขบวนการเกษตรและอาหารปลอดภัย/อินทรีย์

โดย รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ  เขียวหวาน ประธาน คณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ

 

 

 

 

 

สัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการอาหารปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ ประจำปี2558

สัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการอาหารปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ ประจำปี2558

ภายใต้โครงการการเสริมสร้างศักยาพชุมชนและภาคีในการจัดการอาหารปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2558

ณ ห้องประชุม 5209 ชั้น 2 อาคารสัมมนา 1  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

DJWN-074    DJWN-032

           พิธีเปิดงานโดย ศ.ดร.ศิริวรรณ  ศรีพหล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

DJWN-132

ผลการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ปี ๒๕๕๘

DJWN-158

การบรรยายเรื่อง “เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ กับความเข้มแข็งของชุมชนและประเทศ” โดย คุณชนวน รัตนวราหะ อดีตรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรอินทรีย์

DJWN-207 DJWN-209 DJWN-210 DJWN-212

การขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ : บทเรียนจากชุมชนจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ

DJWN-262 DJWN-282 DJWN-291 DJWN-304

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ ใน 4 กลุ่ม คือ ผู้ผลิตข้าว ผู้ผลิตผักผลไม้ ผู้ผลิตปศุสัตว์ และกลุ่มแปรรูปผลผลิต

DJWN-355 DJWN-357 DJWN-358 DJWN-361

กลยุทธ์ทางการตลาดและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์

ผู้ร่วมเสวนา คือ 1)สุนัย  เศรษฐ์บุญสร้าง ที่ปรึกษาโครงการฯ

                          2) คุณณัฐเศษ  ศิรินันทนานนท์ ผู้จัดการทั่วไป  Semantic Touch Co.,Ltd

                          3) คุณพิมพนิต  จันทร์โอทาน หัวหน้าโครงการจัดการแหล่งผลิตผักผลไม้

ดำเนินรายการโดย คุณกำไลทิพย์  ปิยพิทยานันต์

กิจกรรม ลานเรียนรู้และการนำเสนอสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ของชุมชน 

มีการสาธิตการทำอาหาร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากผลผลิตอาหารปลอดภัย อาหารอินทรีย์ และสินค้าคุณภาพจากกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการมากมาย

IMG_0049 IMG_0052 IMG_0063 IMG_0088 IMG_0116 IMG_0125 IMG_0145 IMG_0179 IMG_0309 IMG_0313 IMG_0333 IMG_0361

การพัฒนาระบบตลาดและการกระจายสินค้าด้านเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์

โครงการการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและภาคีในการจัดการอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสัมมนาระบบตลาดและการกระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำตลาดออนไลน์  โดยเชิญทางฝ่ายบริษัทเอกชน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท sematic touch คุณณัฐเศรษฐ์ ศิรินันทนานนท์ หรือเบนโตะเว็บ และผู้จัดการสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย คุณกำไลทิพย์ ปิยพิทยานันท์ เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อการดำเนินการตลาดออนไลน์ กับกลุ่มเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ รวมทั้งเชิญหน่วยงานที่มีกลุ่มดำเนินการร่วมกับโครงการ ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ กรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม กรมการข้าว และบริษัทไปรษณีย์ไทย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน วางแผนการดำเนินการตลาดออนไลน์

S__3571834 S__3571835 S__3571836 S__3571837