การสัมมนาภาคีและกลุ่มพื้นที่เป้าหมายเพื่อเปิดโครงการฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Published on :

เมื่อวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การบริห […]

สัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการอาหารปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ ประจำปี2558

Published on :

สัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการอาหารปลอดภัย/เกษ […]

การพัฒนาระบบตลาดและการกระจายสินค้าด้านเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์

Published on :

โครงการการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและภาคีในการจัดการ […]

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในงานสัมมนาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรสู่ Smart Group และ Young Smart Farmer ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2558 จ.ร้อยเอ็ด

Published on :

โครงการการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและภาคีในการจัดการ […]

การลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยรยน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีม 1

Published on :

การลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนและประเมินพื้นที่ภาคต […]