ไม่มีหมวดหมู่

ร่วมนิทรรศการ “งานมหกรรม 20 ปี การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร”

วันที่ 5-7 มกราคม 2558  โครงการฯ ได้ร่วมงานและจัดนิทรรศการ “งานมหกรรม 20  ปี การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร”  ณ วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

P1190425 P1190491

ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการประเมินผล และคณะทำงานระบบย่อยโครงการฯ

วันที่  17  ธันวาคม  2557  โครงการฯ ได้จัดประชุมร่วมคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการประเมินผลและคณะทำงานระบบย่อยโครงการ  เพื่อร่วมกันพิจารณาประเด็นและการพิจารณาระบบย่อยต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงประสานสอดคล้องกัน ตั้งแต่การเรียนรู้ มาตรฐานความปลอดภัย การผลิต การจัดการกลุ่ม การกระจายสินค้า      การเชื่อมโยงผู้บริโภค รวมทั้งการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้รับรู้กระบวนการผลิตที่ปลอดภัยจนส่งถึงผู้บริโภค รวมทั้งการพิจารณาการคัดเลือกกลุ่มพื้นที่โครงการฯ ในการติดตามประเมินผลครั้งที่  1/2557  ณ ห้องประชุม 331  อาคารสัมมนา 2  ชั้น  3  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1419233828755 1419233834711

ทอดผ้าป่าเพื่อ สร้างพื้นที่เรียนรู้ความมั่นคงทางอาหาร. โดยมูนิธิชีววิถีร่วมกับมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน

งานทอดผ้าป่าเพื่อ สร้างพื้นที่เรียนรู้ความมั่นคงทางอาหาร. โดยมูนิธิชีววิถีร่วมกับมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ภายในงานมีพิธีทอดผ้าป่าพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  สัมโมทนียกถา  โดย พระไพศาล  วิสาโล  เสวนา “คาวมมั่นคงทางอาหารกับอนาคตประเทศไทย” โดย รศ.ดร ฉันทนา  บรรพศิริโชติ  หวันแก้ว  รศ.บำเพ็ญ  เขียวหวาน  คุณอุบล  อยู่หว้า  คุณสัญใจ  พูลทรัพย์  และคุณสุภา  ใยเมือง   และยังมีจัดนิทรรศการให้ความรู้  จำหน่ายสินค้า ร่วมทำบุญกับมูลนิธิ

IMG_20141217_115731 IMG_20141217_101528

งานสัมมนา ” หลักสูตรความมั่นคงทางอาหาร”

วันที่  8  ธันวาคม 2557   โครงการฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานสัมมนา ” หลักสูตรความมั่นคงทางอาหาร” ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร  ซึ่งภายในงาน ได้จัดการอภิปรายเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารให้กับผู้แทนเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศ  และนิทรรศการของทางโครงการ รวมทั้งชุดสื่อการเรียนรู้ หลักสูตร “ความมั่นคงทางอาหาร” พร้อมกับเอกสารประกอบ ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะที่ทางโครงการได้จัดทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้นำไปใช้ในการเรียนรู้และเผยแพร่ต่อไป

1418527199072 1418539098270

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะเชิงกระบวนการในการพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) และ Young Smart Farmer รุ่นที่ 3

วันที่ 1-3 ธันวาคม 2557  คณะอาจารย์ของโครงการฯ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ในงาน “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะเชิงกระบวนการในการพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) และ Young  Smart  Farmer  รุ่นที่ 3”    ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร  ณ โรงแรมมารวย  การ์เด้นท์

1418527307973 IMG_20141201_180943

กลุ่มบ้านปลักไม้ลาย จ.นครปฐม

กลุ่มบ้านปลักไม้ลาย จ.นครปฐม

ที่ตั้ง     96   ม.7  ต.ห้วยขวาง  อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

ผลผลิตของกลุ่ม           ผักพื้นบ้าน เช่น ชะอม  มะเขือเปราะ  ผักหวานบ้าน  กระเพรา  เห็ด  เป้นต้น

กลุ่มบ้านปลักไม้ลาย เป็นกลุ่มทำการเกษตรอินทรีย์ โดยการใช้ปัจจัยผลิตภายใน หมุนเวียนให้เป็นประโยชน์ โดยไม่พึงพาสารเคมี เช่น การทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุที่เหลือจากการเกษตร  การใช้สารสกัดจากธรรมชาติ  เช่น สะเดาในการฉีดพ่นเพื่อกำจัอแมลง เป็นต้น และยังใช้หลักการธรรมชาติจัดการกันเอง โดยไม่เข้าไปทำลายระบบนิเวศทั้งทางดิน  น้ำและอากาศ

การจำหน่ายสินค้า    กลุ่มจะนำไปจำหน่ายกันเองภายในพื้นที่  เช่น โรงพยาบาลนครปฐม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตลาดนัดสีเขียวห้วยจรเข้  ตลาดนัดสีเขียวปฐมอโศก  ตลาดสุขใจบริเวณสวนสามพราน         มูลนิธิเพื่อพึ่ง(ภาฯ ) ยามยาก  สภากาชาติไทย และในงานเกษตรต่างๆ

21 พฤศจิกายน 2557 ประชุมภาคีเครือข่าย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557  โครงการฯ ได้จัดประชุมภาคีเครือข่ายโครงการเกษตรปลอดภัย ครั้งที่ 2 ปี 2557  โดยมี คุณไพรัช  หวังดี  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุม  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้นำเสนอกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการมาจำนวน 113 กลุ่ม ซึ่งคาดว่ายังมีหน่วยงานภาคีจะส่งกลุ่มเข้าร่วมโครงการเพิ่มในโครงการนี้จะเน้นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตอาหารปลอดภัยทั้งระบบ โดยมีหน่วยงานภาคีหลากหลายบทบาทเข้าร่วมสนับสนุนกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ

14167981851471505571_544876405614340_6233611628671016984_n

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ จ.ยโสธร

เมื่อวันที่ 15-17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้ร่วมกิจกรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าว ปี 57 ” จัดโดย ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนธรรมร่วมใจ  จ.ยโสธร  นอกจากจะร่วมกันเกี่ยวข้าวแล้ว  ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่าง เช่น การทำเห็ดฟางกองเตี้ย การขยายเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง โดยคุณมด เรียนรู้เรื่องแมลงในนาข้าว โดย คุณประสิทธิ์ วงษ์พรม และเรื่องข้าวๆ โดย ตุ๊หล่าง และยังร่วมพูดคุยถึงแนวทางการดำเนินงานในการทำเกษตรอินทรีย์

10616021_1494576250807552_2116529366870682800_n

10439017_544162332352414_4920616061796779033_n

10392496_544162339019080_8552910951633777896_n  10624580_544162315685749_6858168959484984684_n

กลุ่มเกษตรธรรมชาติ ต.ทมอ จ.สุรินทร์

 

 

กลุ่มเกษตรธรรมชาติ  ต.ทมอ  จ.สุรินทร์

ที่ตั้ง   199  ม.9  บ้านโดนเลงเหนือ  ต.ทมอ  อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์

กลุ่มเกษตรธรรมชาติ  ต.ทมอ  จ.สุรินทร์   เริ่มตั้งกลุ่มปี 2534  โดยมีแนวคิดในการทำเกษตรอินทรีย์  เกษตรพึ่งตนเองและเกษตรกรรมยั่งยืน จนกระมั่งมีตลาดรองรับทั้งในและต่างประเทศ ผ่านสหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จำกัด ส่วนพืชผัก ส่งขายตลาดสีเขียว 4 แห่ง ในจังหวัดสุรินทร์

ผลผลิตของกลุ่ม    ได้แก่  ข้าว  ผัก

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

 

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต  จ.ฉะเชิงเทรา

ที่ตั้ง  60  ม.6  บ้านยางแดง  ต.คู้ยายหมี  อ.สนามชัยเขต  จ.ฉะเชิงเทรา

กลุ่มเกษตรอินทรีย์  อ.สนามชัยเขต  ก่อตั้งเมื่อปี 2544  ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวักฉัเชิงเทรา  มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มปรับระบบการผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ระบบการผลิตแบบอินทรีย์อย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการจัดตั้งระบบควบคุมการผลิตภายในกลุ่มและการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล  แนวทางการทำงานของกลุ่ม จะให้ความสำคัญในการส่งเสริมการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ที่หลากหลายและอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชท้องถิ่น  พัฒนาระบบการผลิตโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบโรงเรียนเกษตรอินทรีย์

ผลผลิตของกลุ่ม   ได้แก่  ข้าว  ผัก  ผลไม้  เช่น ผักสลัด  ชะอม ผักกูด  เป็นต้น

กิจกรรมการดำเนินงาน

1. สนับสนุนการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์

2. โครงการพัฒนาตลาดนัดผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในโรงพยาบาล

3. โครงการพัฒนาตลาดนัดสีเขียวผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในสถาบันการศึกษา  เช่น มสธ

4. โครงการพัฒนาระบบสมาชิกผักแบบ  CSA

5. การพัฒนาและส่งเสริมการกินผักพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่น