ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ

มีการจัดทำไวนิลรณรงค์การบริโภคผักและผลไม้แจกให้กับกลุ่มพื้นที่สมาชิกโครงการฯ นำไปติดไว้ที่กลุ่มเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย/อินทรีย์เพิ่มมากขึ้น

กินข้าวปลอดภัยและข้าวอินทรีย์ เพื่อสุขภาพดีๆ

4_1_14

โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่าน ICT

new8_12_13_1