กิจกรรมการดำเนินงาน

การอบรมเรื่อง “ปั้นสินค้าเกษตรให้ขายได้อย่างยั่งยืน ด้วยการตลาดผ่านสื่อออนไลน์”

      ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคมนี้ ณ มสธ. ทางโครงการฯขอขอบคุณอาจารย์อลัน อาจารย์พลอยและคุณนภ ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพและ สสส. เป็นอย่างยิ่งที่ได้มาให้ความรู้กับเกษตรกรกลุ่มพื้นที่โครงการฯใน 2 วันนี้ ทำให้เกษตรกรได้เพิ่มพูนความรู้และมีทักษะในด้านการทำตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น และยังสนุกกับการถ่ายภาพสินค้าให้ได้จุดตัด 9 ช่องไว้ลงเพจขายสินค้าของตัวเอง พร้อมเรียนรู้เรื่องการทำคลิปวีดีโอ Story Board และกิจกรรม Workshop ต่าง ๆ อีกมากมาย

การสัมมนาผู้จัดการเรียนรู้ของกลุ่มเรียนรู้ตามหลักสูตรของโครงการฯ

เป็นการสัมมนาให้กับผู้จัดการเรียนรู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของโครงการ ฯ จำนวน 15 ทุน

เมื่อวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 36 คน รายละเอียดการสัมมนามีดังนี้

1) การชี้แจงรายละเอียดโครงการ ฯ และการสัมมนา ฯ
โดย รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการโครงการ ฯ

2) การบรรยายเรื่อง “บทบาทการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”
โดย รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน

3) ศึกษาดูงานเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง บ้านเจ้าชายผัก ณ ลาดพร้าว 71

4) การบรรยาย เรื่อง “การจัดการเรียนรู้การทำเกษตรในเมือง”
โดย นายนคร ลิมปคุปตถาวร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง สาขาบ้านเจ้าชายผัก

5) การแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

6) นำเสนอกรณีตัวอย่างการจัดการเรียนรู้จากกลุ่มที่ได้รับทุนการจัดการเรียนรู้ปี 2559
โดย คุณวิยะดา นิลผาย ประธานวิสาหกิจชุมชนทายาทเกษตรกรร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

7) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการเรียนรู้ ฯ การเซ็นสัญญาข้อตกลงพร้อมเอกสารประกอบการขอรับทุนสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และการมอบทุนและชุดสื่อวีดีทัศน์ให้กับผู้จัดการจัดการเรียนรู้
โดย รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการโครงการ ฯ

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทำชุดสื่อการเรียนรู้หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ของโครงการฯ ปี 4/2560 ประกอบด้วย

1. สื่อวีดีทัศน์หลักสูตรการเรียนรู้ ฯ

2. หนังสือคู่มือผู้จัดการเรียนรู้ ฯ

3. หนังสือหลักสูตรและรายชื่อสื่อวีดีทัศน์คัดสรรเพื่อการเรียนรู้ ฯ

4. หนังสือแนวทางการเรียนรู้ ฯ

 

ชุดสื่อการเรียนรู้ของโครงการฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดนวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ระหว่างศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น มสธ. กับ จ.ยโสธร

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

 

การสัมมนาภาคีและกลุ่มพื้นที่เป้าหมายเพื่อเปิดโครงการฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จ.ยโสธร

มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 84 คน รายละเอียดการสัมมนามีดังนี้

1) พิธีเปิดการสัมมนาฯ โดย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

2) มีการแนะนำโครงการ ฯ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านชุดสื่อวีดีทัศน์ของโครงการ
โดย รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการโครงการ ฯ

3) มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดการอาหารปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์
โดย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

4) มีการสาธิตเรื่อง สมุนไพรสร้างป่าสร้างรายได้

5) มีการศึกษาดูงานการจัดการอาหารปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์และกิจกรรมในพื้นที่

6) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บทเรียนและวิเคราะห์การจัดการอาหารปลอดภัยสู่สุขภาวะ

7) มีการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์การจัดการโซ่อุปทานและการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย

8) มีการชี้แจงทิศทางแผนการขับเคลื่อนขบวนการเกษตรและอาหารปลอดภัย/อินทรีย์
โดย รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ

 

การสัมมนาภาคีและกลุ่มพื้นที่เป้าหมายเพื่อเปิดโครงการฯ ภาคเหนือ

 เมื่อวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่

       มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 50 คน รายละเอียดการสัมมนามีดังนี้

1) มีการแนะนำโครงการ ฯ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านชุดสื่อวีดีทัศน์ของโครงการ
โดย รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการโครงการ ฯ

2) มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานและ PGS
โดย นายมิตรชัย มั่งคั่ง เจ้าหน้าที่การเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่ จ.แพร่

3) มีการสาธิตการทำสมุนไพรไล่แมลง 7 รส

4) มีการศึกษาดูงานการจัดการอาหารปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์และกิจกรรมในพื้นที่

5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บทเรียนและวิเคราะห์การจัดการอาหารปลอดภัยสู่สุขภาวะ

6) มีการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์การจัดการโซ่อุปทานและการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย

7) มีการชี้แจงทิศทางแผนการขับเคลื่อนขบวนการเกษตรและอาหารปลอดภัย/อินทรีย์

โดย รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ  เขียวหวาน ประธาน คณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ

 

 

 

 

 

การติดตามประเมินผลโครงการฯ พื้นที่ภาคใต้

คณะกรรมการประเมินผลลงพื้นที่ติดตามประเมินผลพื้นที่โครงการฯ ในพื้นที่ภาคใต้ วันที่  6-9 มกราคม 2557 โดยลงพื้นที่กลุ่มสตรีบ้านท่าสนุก อ.ทับปุด  จ. พังงา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  และกลุ่มสหกรณ์นครผักผลไม้ จำกัด จ.นครศรีธรรมราช

3 - Copy 6 - Copy

8 4

กลุ่มสตรีบ้านท่าสนุก อ.ทับปุด จ.พังงา

งานคุณภาพข้าว คุณภาพคน วันที่ 15-16 ตุลาคม 2556

ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2556 โครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชนเกษตรปลอดภัยผ่าน ICT ได้จัดงาน “งานคุณภาพข้าว คุณภาพคน” บริเวณลาน อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีกลุ่มพื้นที่นำร่อง ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านเพิง จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา กลุ่มศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสนธรรมร่วมใจ เป็นต้น นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาจัดนิทัศการ จัดจำหน่าย และสาธิตการปลูกข้าวนาโยน และสิ้นค้าแปรรูปต่างๆ
2013-10-15 10.06.08 2013-10-15 10.06.58

กิจกรรมจัดการอบรมจัดทำสื่อมัลติมีเดีย

วันที่  12 – 13 พฤศจิกายน   2556  กิจกรรมจัดการอบรมจัดทำสื่อมัลติมีเดีย ณ ห้อง 148 อาคารสัมมนา 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดย ดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร. ณรงค์ สมพงษ์ และคณะวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสื่อวีดีทัศน์ และให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติการถ่ายทำ และตัดต่อ วีดีทัศน์

IMG_8352 IMG_8405 IMG_8488 IMG_8491