การสัมมนาผู้จัดการเรียนรู้ของกลุ่มเรียนรู้ตามหลักสูตรของโครงการฯ

Published on :

เป็นการสัมมนาให้กับผู้จัดการเรียนรู้ที่ได้รับทุนสน […]

การจัดทำชุดสื่อการเรียนรู้หลักสูตร

การจัดทำชุดสื่อการเรียนรู้หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ของโครงการฯ ปี 4/2560 ประกอบด้วย

Published on :

1. สื่อวีดีทัศน์หลักสูตรการเรียนรู้ ฯ 2. หนังสือคู […]

การสัมมนาภาคีและกลุ่มพื้นที่เป้าหมายเพื่อเปิดโครงการฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Published on :

เมื่อวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การบริห […]