สัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการอาหารปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ ประจำปี2558

ภายใต้โครงการการเสริมสร้างศักยาพชุมชนและภาคีในการจัดการอาหารปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2558

ณ ห้องประชุม 5209 ชั้น 2 อาคารสัมมนา 1  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

DJWN-074    DJWN-032

           พิธีเปิดงานโดย ศ.ดร.ศิริวรรณ  ศรีพหล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

DJWN-132

ผลการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ปี ๒๕๕๘

DJWN-158

การบรรยายเรื่อง “เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ กับความเข้มแข็งของชุมชนและประเทศ” โดย คุณชนวน รัตนวราหะ อดีตรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรอินทรีย์

DJWN-207 DJWN-209 DJWN-210 DJWN-212

การขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ : บทเรียนจากชุมชนจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ

DJWN-262 DJWN-282 DJWN-291 DJWN-304

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ ใน 4 กลุ่ม คือ ผู้ผลิตข้าว ผู้ผลิตผักผลไม้ ผู้ผลิตปศุสัตว์ และกลุ่มแปรรูปผลผลิต

DJWN-355 DJWN-357 DJWN-358 DJWN-361

กลยุทธ์ทางการตลาดและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์

ผู้ร่วมเสวนา คือ 1)สุนัย  เศรษฐ์บุญสร้าง ที่ปรึกษาโครงการฯ

                          2) คุณณัฐเศษ  ศิรินันทนานนท์ ผู้จัดการทั่วไป  Semantic Touch Co.,Ltd

                          3) คุณพิมพนิต  จันทร์โอทาน หัวหน้าโครงการจัดการแหล่งผลิตผักผลไม้

ดำเนินรายการโดย คุณกำไลทิพย์  ปิยพิทยานันต์

กิจกรรม ลานเรียนรู้และการนำเสนอสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ของชุมชน 

มีการสาธิตการทำอาหาร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากผลผลิตอาหารปลอดภัย อาหารอินทรีย์ และสินค้าคุณภาพจากกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการมากมาย

IMG_0049 IMG_0052 IMG_0063 IMG_0088 IMG_0116 IMG_0125 IMG_0145 IMG_0179 IMG_0309 IMG_0313 IMG_0333 IMG_0361

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *