เมื่อวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่

       มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 50 คน รายละเอียดการสัมมนามีดังนี้

1) มีการแนะนำโครงการ ฯ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านชุดสื่อวีดีทัศน์ของโครงการ
โดย รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการโครงการ ฯ

2) มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานและ PGS
โดย นายมิตรชัย มั่งคั่ง เจ้าหน้าที่การเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่ จ.แพร่

3) มีการสาธิตการทำสมุนไพรไล่แมลง 7 รส

4) มีการศึกษาดูงานการจัดการอาหารปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์และกิจกรรมในพื้นที่

5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บทเรียนและวิเคราะห์การจัดการอาหารปลอดภัยสู่สุขภาวะ

6) มีการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์การจัดการโซ่อุปทานและการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย

7) มีการชี้แจงทิศทางแผนการขับเคลื่อนขบวนการเกษตรและอาหารปลอดภัย/อินทรีย์

โดย รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ  เขียวหวาน ประธาน คณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ