เมื่อวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จ.ยโสธร

มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 84 คน รายละเอียดการสัมมนามีดังนี้

1) พิธีเปิดการสัมมนาฯ โดย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

2) มีการแนะนำโครงการ ฯ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านชุดสื่อวีดีทัศน์ของโครงการ
โดย รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการโครงการ ฯ

3) มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดการอาหารปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์
โดย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

4) มีการสาธิตเรื่อง สมุนไพรสร้างป่าสร้างรายได้

5) มีการศึกษาดูงานการจัดการอาหารปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์และกิจกรรมในพื้นที่

6) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บทเรียนและวิเคราะห์การจัดการอาหารปลอดภัยสู่สุขภาวะ

7) มีการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์การจัดการโซ่อุปทานและการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย

8) มีการชี้แจงทิศทางแผนการขับเคลื่อนขบวนการเกษตรและอาหารปลอดภัย/อินทรีย์
โดย รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ