การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ระหว่างศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น มสธ. กับ จ.ยโสธร

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร