มีการจัดทำไวนิลรณรงค์การบริโภคผักและผลไม้แจกให้กับกลุ่มพื้นที่สมาชิกโครงการฯ นำไปติดไว้ที่กลุ่มเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย/อินทรีย์เพิ่มมากขึ้น