กิจกรรมของโครงการ

1. การอบรมเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรสำหรับเกษตรกร”ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เป็นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกของโครงการ ประกอบด้วยการบรรยาย สาธิต และลงมือปฏิบัติจริง

สรุปเนื้อหาสาระที่ใช้ในการอบรม     มีดังนี้

  • ความรู้เบื้องต้นทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดย อาจารย์ ดร. สุพจน์ กาเซ็ม ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หัวข้อบรรยายมีดังนี้

  1. เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร
  2. ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์สุขภาพพืชและจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช
  3. ชนิดของจุลินทรีย์สุขภาพพืชและการใช้ประโยชน์
  4. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีจุลินทรีย์ย่อยสลายเป็นส่วนประกอบสำคัญ เช่น สารเร่งพด.ชนิดต่าง ๆ
  5. กลุ่มจุลินทรีย์ควบคุมแมลง
  • การใช้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรในการปรับปรุงดินและต้นพืช โดย นายอภิรักษ์ ประเภโส

กลุ่มธรรมเกษตรอินทรีย์ออนไลน์ จ.ขอนแก่น

 

2. การจัดประชุมและเยี่ยมเยียนกลุ่มพื้นที่ในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร

ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2560  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และกลุ่มพื้นที่ 14 กลุ่มในจังหวัดยโสธรเป็นการประชุมติดตามความคืบหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร รวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการดำเนินงานของกลุ่มและการจัดการ

เรียนรู้หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเกษตรอินทรีย์  วิถียโสธร จำนวน 12 แห่ง

3. การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาค ครั้งที่ 2  เรื่อง “เกษตรกรรมยั่งยืนในวิถีเศรษฐกิจพอเพียงสู่สุภาวะผู้บริโภค” 

เพื่อเป็นการติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มสมาชิกพื้นที่โครงการและการใช้ชุดสื่อวีดีทัศน์ของโครงการในการจัดการเรียนรู้ให้กับสมาชิกกลุ่ม การบรรยายและสาธิตองค์ความรู้ด้านการเกษตร และการลงพื้นที่ศึกษาดูงานจากสถานที่จริง เพื่อให้เกษตรกรได้เห็นและซักถามข้อสงสัยจากพื้นที่จริงหรือปฏิบัติจริง

ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีมงคล (วัดบ้านก๋ง)    ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ภาคกลางและภาคใต้  ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4. การจัดนิทรรศการการจัดการเรียนรู้

4.1 โครงการฯได้ไปร่วมจัดนิทรรศการและได้เชิญเกษตรกรในโครงการไปร่วมออกบู้ทจำหน่ายสินค้าร่วมกับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี และ สสส. ภายใต้งาน “กินผักผลไม้ปลอดภัย 400 กรัม เพื่อสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2560  ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4.2 โครงการฯได้ไปร่วมจัดนิทรรศการในงานเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเตย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560

4.3 โครงการฯได้ไปร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใต้งาน “เกษตร มสธ. เย็นศิระใต้ร่มพระบารมีราชวงศ์จักรี” ระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2561  และให้กลุ่มสมาชิกพื้นที่โครงการร่วมออกบูทแสดงสินค้า ณ อุทยานแห่งการศึกษารัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

5. การสัมมนาภาคีและกลุ่มพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการระดับประเทศ

โครงการฯ ได้จัดสัมมนาภาคีและกลุ่มพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการระดับประเทศ เรื่อง “การสนับสนุนเครือข่ายสู่การผลิตอาหารปลอดภัยใส่ใจชีวิตและสิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2560 ภายใต้งาน “มหกรรมกินผักผลไม้ปลอดภัย ห่างไกลโรค และงานชุมนุมเกษตรกรอาหารปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 4 ภาค” โดยมีกิจกรรมหลัก คือ การออกร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรจากกลุ่มสมาชิกของโครงการ 4 ภาค การสาธิตองค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปจากผักผลไม้ และการอภิปรายคณะในหัวข้อเรื่องต่าง ๆด้านเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน 200 คน  ร้านค้าจำนวน 35 ร้าน และบูทนิทรรศการของหน่วยงานภาคีจำนวน 14 บูท  ณ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

6. การจัดสัมมนาสร้างเสริมศักยภาพการทำเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนและชุมชน

เพื่อเป็นการสร้างเสริมศักยภาพครูและนักเรียนในการทำเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนโรงเรียนนำร่อง คือ โรงเรียนอนุบาลยโสธร จังหวัดยโสธร ที่ได้นำชุดสื่อวีดีทัศน์หลักสูตรอาหารและเกษตรปลอดภัยในโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ในวันที่  28 – 29 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดยโสธร

       

7. การจัดฝึกอบรมตามความต้องการของกลุ่ม

โครงการฯได้ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบเกษตรยั่งยืนและระบบอาหารปลอดภัยเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค” ให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่เกษตรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 14 แห่ง ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2560 ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งมีพิธีเปิดโดยท่านเกษตรจังหวัดเลย และได้พาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ ศพก. อำเภอท่าลี่ จำนวน 2 แห่ง

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *