กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านควาย

DSC_0096
ประวัติความเป็นมา
ได้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อทำการเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น และปลอดภัยจากสารพิษ

การดำเนินกิจกรรม
ปลูกข้าวอินทรีย์ ปลูกผักอินทรีย์ มะนาวอินทรีย์ ฯลฯ

กระบวนการผลิต
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง

ผลผลิต
ข้าว ผัก อ้อย ข้าวโพด มะนาว ปลา

ช่องทางการตลาด
ส่งเข้าโครงการทำอาหารของหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

DSC_0046

DSC_0087

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
จะพัฒนาไปสู่การรับรองสากล IFOM

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
มาตรฐานระดับสากล

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ

ระบบการกระจายสินค้า
หาตลาดรองรับ ก่อนทำการผลิต

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ที่ตั้ง
หมู่บ้านอนุรักษ์ความไทย ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันทร์ จ.สุพรรณบุรี 72140

คณะกรรมการ/สมาชิก
นายศุภชัย มิ่งขวัญ
นายสนธยา มิ่งขวัญ
นายธวัชชัย พูลเพิ่ม
นางสาวปิยะพร ดวงหม่อง
นางสาวเบ็ญจวรรณ กองสิน
นางสาววิไลรัตน์ สะอาดเอี่ยม
นางสาวนารี แซ่ไง

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
สถาบันเพื่อการพัฒนาการเกษตรและชนบท อ.จำเนียร สาระนาค 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.

ผู้ประสานงาน
นายศุภชัย มิ่งขวัญ ที่อยู่ 23 ม.1 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันทร์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โทร.088-099-6433 mingkhwan.sm@gmail.com

บรรยากาศในพื้นที่