กลุ่มสหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด

IMG_3136

ประวัติความเป็นมา
สหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด เดิมจดทะเบียน ชื่อ “สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรฉะเชิงเทรา จำกัด” ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 ประเภทสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2521 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์ปศุสัตว์ฉะเชิงเทรา จำกัด” เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2536 และปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็น สหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2542 ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 15/15 หมู่ 5 ถ.ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ต.คลองนา จ.ฉะเชิงเทรา และได้ดำเนินธุรกิจเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

การดำเนินกิจกรรม
จัดทำสุกรปลอดสารแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรปลอดสารแต่ขณะนี้กำลังก่อสร้างโรงงาน

กระบวนการผลิต
ทางสหกรณ์ได้ทำการผลิตอาหารสัตว์จำหน่ายให้แก่สมาชิกและได้มีการซื้อสุกรเนื้อของผู้ที่เข้ารวมโครงการมาแปรรูปและทำผลิตภัณฑ์จำหน่ายและได้มีการตรวจสอบฟาร์มสุกรที่เข้ารวมโครงการทุกเดือน

ผลผลิต
สุกรชำแหละ, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสุกร

ช่องทางการตลาด
จัดทำตู้ขายเนื้อหมูปลอดสารตามชุมชน โรงงาน และหน่วยงานราชการต่างๆ

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
จากการอบรม

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
ขณะนี้ทางสหกรณ์ยังอยู่การดำเนินการก่อสร้างโรงผลิตอาหารสัตว์และโรงเชือดสุกร

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม

ระบบการกระจายสินค้า

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ที่ตั้ง
15/15 หมู่ 5 ต.คลองนา อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24000

คณะกรรมการ/สมาชิก
นายเสน่ห์ นัยเนตร
นายกิตติศักดิ์ นพศิริ
นายเดชาพล พรมหู
นายสนั่น นพกิจ
นายศุภชัย ศรีสวัสด์
นายประเดิม ลิ้มสวัสดิ์
นายเผ่า ทองสุข
นายทวีศักดิ์ นพดวง
นายธนเศรษฐ์ พิพัฒน์ปกิตกุล
นางสาวศิริวรา มธุลาภรังสรรค์
คุณสงคราม เงินรัตน์

ผู้ประสานงาน
กัลย์ถวรีย์ พรหมหมรักษา 15/15 หมู่ 5 ต.คลองนา อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 038-583-334, 085-946-3699 E-mail: pao.2525@hotmail.com

บรรยากาศในพื้นที่