DSCN1149

ประวัติความเป็นมา
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 ซึ่งดำเนินงานภายใต้เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มปรับระบบการผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการจัดตั้งระบบควบคุมการผลิตภายในกลุ่มและการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 120 ราย แนวทางการทำงานของกลุ่ม ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์แบบหลากหลายและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น พัฒนาระบบการผลิตโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งวางแผนและจัดการตลาดผลผลิตโดยกลุ่มให้กับสมาชิก ด้วยการประกันราคารับซื้อผลผลิตทุกรายการที่กลุ่มฯได้ทำการส่งเสริมซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 100 รายการพืช ประกอบด้วยข้าว พืชผักและไม้ผล

การดำเนินกิจกรรม
1.สนับสนุนการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์
2.โครงการพัฒนาตลาดนัดผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในโรงพยาบาล
3.โครงการพัฒนาตลาดนัดสีเขียวผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในสถาบันการศึกษา เช่น มสธ.
4.โครงการพัฒนาระบบสมาชิกผักแบบ CSA
5.การพัฒนาและส่งเสริมการกินพืชผักพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่น

กระบวนการผลิต
ใช้กระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์มีการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยมีกระบวนการตรวจสอบรับรองทั้งภายในของกลุ่ม การตรวจสอบรับรองจากหน่วยงานภายในและกระบวนการตรวจสอบรับรองแบบสากล

การผลิตเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ซึ่งให้การรับรองมาตรฐานสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM: International Federation of Organic Agriculture Movement) และผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EC) no.834/2007 และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดา (COR)

ผลผลิต
ข้าว ผัก และไม้ผล

ช่องทางการตลาด
จำหน่ายข้าวในตลาดส่งออก ขายผลผลิตผัก ไม้ผล ข้าวสาร ในตลาดนัดสีเขียว จัดทำระบบสมาชิก CSA และขายส่งให้กับบริษัทผู้จำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
จัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ และจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกผู้ผลิต ฐานข้อมูลการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิต และรายการผลิต การวางแผนการผลิตและการตลาด

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
พัฒนาเข้าสู่การขยายระบบการตรวจสอบรับรองแบบเกษตรอินทรีย์ให้กับสมาชิกกลุ่มและเครือข่ายในพื้นที่ที่กว้างขึ้นในเขตภาคตะวันออก

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
ส่งเสริมการผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ในแปลงผลิตทั้งหมดโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการประกันราคาและรับซื้อผลผลิตและการจัดการผลผลิต

ระบบการกระจายสินค้า
ใช้รูปแบบหลายช่องทางการจัดการ ทั้งตลาดส่งออกเช่น ข้าว ขายส่ง และระบบขายตรงกับผู้บริโภคในรูปแบบตลาดนัดสีเขียว ในท้องถิ่น ในภูมิภาคและในเมือง ระบบสมาชิก CSA

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
ระบบการสมัครเป็นสมาชิกที่มีการทำสัญญา หรือระบบจ่ายเงินล่วงหน้า การสื่อสารผ่านงานตลาด และการจัดเทศกาลอาหารในโอกาสสำคัญ กิจกรรมท่องเที่ยวและเยี่ยมฟาร์ม

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ผ่าน Facebook การออกร้าน จัดกิจกรรมรณรงค์เช่นเทศกาลอาหาร จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเยี่ยมชมฟาร์ม ใช้สื่อวีดีทัศน์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ที่ตั้ง
60 หมู่ 6 บ้านยางแดง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160

คณะกรรมการ/สมาชิก
นางสอิ้ง สุริยา
นางชลี ไพรบึง
น.ส.มณฑิรา กล้าหาญ
น.ส.คำพัน สุพรม
นางสมหวัง สุพรม
นางยุพิน คะเสนา
นายรัญจวน บุญมาก
น.ส.พนารัตน์ เข็มลาย
นางเอื้องฟ้า ชํ้าเกตุ
น.ส.สมจิตร์ เกตุสุวรรณ์
นางบุญไทย กล้าหาญ
นางสมจิตต์ ทิพย์พรม
นางอุไร ลัดกรูด
น.ส.รินนา พรมพิบาล
นายสมหมาย เพียรงาน
นางบุษบง มาลัย
นางชุบ แดงโชติ
นายสมปอง คณากูล
นายสวย เงินโสม
นายสุนทร คมคาย

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกประเทศไทย สหกรณ์กรีนเนท จำกัด สาขาส่งเสริมการเกษตร มสธ.

ผู้ประสานงาน
น.ส.พลูเพ็ชร สีเหลืองอ่อน และ น.ส.นันทวัน หาญดี
60 หมู่ 6 บ้านยางแดง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โทร.081-431-6690 E-mail: ploopetch@gmail.com

บรรยากาศในพื้นที่