กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านทับลาน

IMG_3117

ประวัติความเป็นมา
กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัย เป็นกลุ่มหนึ่งในหมู่บ้านที่มีการรวมตัวจัดตั้งขึ้นผ่านการประชาคมหมู่บ้านในการคัดเลือกเกษตรกรในหมู่บ้านที่ยังขาดที่ดินในการประกอบอาชีพหรือที่ดินที่ไม่มีคุณภาพในการปลูก กลุ่มนี้จัดตั้งขึ้นในปี 2551 มีสมาชิก 10 ครัวเรือน โดยได้รับอนุญาตจากการพัฒนาที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ในการจัดสรรที่ดินร้างเปล่าในการประกอบกิจกรรมส่งเสริมการเพราะปลูกเพื่อเพิ่มรายได้ในพื้นที่จำนวน 25 โดยแบ่งพื้นที่ดังนี้ พื้นที่ใช้สอยภายในศูนย์ 10 ไร่ แบ่งให้ครัวเรือน ประกอบอาชีพ 10 ไร่ ครัวเรือนละ 1 ไร่ และ มีพื้นที่แปลงนาส่วนกลางอีก 5 ไร่ นอกจากการภายในกลุ่ม มีการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มทักษะความเป็นผู้นำกลุ่ม ส่งเสริมการมีส่วนรวม และกระบวนการเรียนรู้ของสมาชิก

การดำเนินกิจกรรม

กระบวนการผลิต
เน้นการผลิตพืชผักที่ปลอดภัย ทำเกษตรผสมผสานในพื้น การทิ้งช่วงการเก็บผลผลิตเพื่อความปลอดภัย ใช้ปุ๋ยธรรมชาติ และปุ๋ยชีวภาพ

ผลผลิต
ผัก (ถั่วฝักยาว, แตงกวา, มะเขือ) ปลา (ดุก, นิล)

ช่องทางการตลาด
ตลาดชุมชนภายในหมู่บ้าน เขตพื้นที่อุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตลอดนักท่องเที่ยวที่สัญจรบริเวณอุทยานแห่งชาติทับลาน เส้นทางหลวงหมายเลข 304

IMG_3118

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
– ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเองภายในกลุ่ม
– ส่งเสริมให้สมาชิกศึกษาดูงานต้นแบบจากศูนย์เรียนรู้ต่างๆ
– เรียนรู้ศึกษาข้อมูลผ่านสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่อง
– เรียนรู้และแก้ไขผ่านปัญหาและอุปสรรคที่เจอ

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
– ทิ้งช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อยู่ช่วงปลอดภัยต่อผู้บริโภค
– ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยธรรมชาติ และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
– ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรมของสมาชิกผู้ผลิตพืชผักให้มีความปลอดภัย

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
– สมาชิกผลิตพืชผักที่หลากหลาย ตอบสนองผู้บริโภค
– มีการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ หมุนเวียนกันในกลุ่ม
– มีการผลิตทั้งพืชผักสวนครัว พืชผล พืชเศรษฐกิจ ทั้งพืชอายุสั้นและไม้ยืนต้น

ระบบการกระจายสินค้า
– กระจายผลผลิตภายในหมู่บ้านเพื่อผู้บริโภคในราคายุติธรรม
– กระจายผลผลิตยังพื้นที่บริเวณใกล้เคียง เช่นตลาดนัดชุมชน ตลาดริมข้างทาง พื้นทีนิคมอุตสาหกรรม ตามร้านอาหาร ต่างๆ
– ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดจำหน่าย

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
– ชาวบ้านในหมู่บ้านได้บริโภค พืชผักปลอดภัย อย่างเพียงพอ ในราคาย่อมเยาและสดสะอาด

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
– ชาวบ้านแนะนำผลผลิตซึ่งกันและกัน ปากต่อปาก
– ประชาสัมพันธ์ผ่านพื้นที่ที่ขายผลผลิต
– ผ่านหน่วยงานราชการในท้องถิ่น

ที่ตั้ง
หมู่ที่ 1 บ้านทับลาน ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220

คณะกรรมการ/สมาชิก
นายชย้นต์ ขอมีกลาง
นายบุญเลิศ สร้อยโท
นายสมพร วิเชียรศรี
นางธันย์ชนก จันทร์ทอง
นางทองสุข ประคองพวก
นางสายหยุด ขอมีกลาง
นางถนอม พันธ์ประเสริฐ
นายสมพร สอนญาติ
นางปัทมา บุญเทียม
นายบุญเรือน สินสุพรรณ์
นางสาวประมวญ เพ็ชลักษ์
นางสว่าง เข็มชู
นายไพรัตน์ ไชยะนาน
นายไพฑูร พูลเกษม
นายหนิจ เสือเครือ

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี, ศูนย์กสิกรรมวังน้ำเขียว

ผู้ประสานงาน
นายชยันต์ ขอมีกลาง เลขที่ 693 หมู่ที่ 1 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โทร. 083-136-4207 E-mail: loongnay@hotmail.com

บรรยากาศในพื้นที่