กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านรางไม้แดง

DSC_0396

ประวัติความเป็นมา
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านรางไม้แดง เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตข้าวแบบครบวงจร กระบวนการผลิตของศูนย์ฯมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวสาร ข้าวกล้องงอก และน้ำข้าวกล้องงอก และเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการผลิตข้าวของเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี และชาวต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์เด่นของศูนย์คือข้าวกล้องงอกและน้ำข้าวกล้องงอก เนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารสูง เป็นสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

การดำเนินกิจกรรม
กลุ่มผลิตข้าวสารผลิตข้าวกล้องงอกและน้ำข้าวกล้องงอก เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเน้นสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

กระบวนการผลิต
– กระบวนการผลิตใช้ระบบมาตรฐาน GAP
– การใช้ปัจจัยการผลิต ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
– การป้องกันกำจัดศัตรูพืชใช้วิธีเขตกรรม วิธีกลไกและผสมผสาน ลดการใช้สารเคมี

ผลผลิต
ข้าวกล้องงอก(บรรจุกล่อง), น้ำข้าวกล้องงอก(บรรจุขวด)

DSC_0354

ช่องทางการตลาด
– มีร้านค้าชุมชนจำหน่ายสินค้าในชุมชน
– ออกร้านจำหน่ายในงานต่างๆ

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
– การลดต้นทุนการผลิตข้าว
– การพัฒนาคุณภาพของผลผลิต
– ข้อมูลปริมาณการผลิต และข้อมูลผู้บริโภคสินค้า

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
– ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
– สินค้าเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP, GMP และ อย.

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
การผลิตสินค้ามุ่งสู่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์มีการระดมทุนจากสมาชิก และสนับสนุนสวัสดิการแก่สมาชิกสร้างเครือข่ายการผลิตในระดับจังหวัด เชื่อมโยงกับสินค้าอื่นๆ

ระบบการกระจายสินค้า
– รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกคัดคุณภาพ
– พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า
– พัฒนาระบบการกระจายสินค้าให้ถึงผู้บริโภคหลายช่องทาง

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
– ประชุมเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด
– พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน
– จำหน่ายให้ผู้บริโภคที่เข้ามาเรียนรู้ในชุมชน
– สมาชิกร้านค้าชุมชน

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
– ประชาสัมพันธ์ผ่านทีวี
– การจัดอบรมและศึกษาดูงาน
– จัดงานวันสาธิต
– พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ที่ตั้ง
23 หมู่ที่ 6 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

คณะกรรมการ/สมาชิก
นายวลิต เจริญสมบัติ
นายเฉียม เจียมสุภา

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี, สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี, กรมการข้าว

ผู้ประสานงาน
นายสุพัฒน์ อ่อนคง 152 ม.9 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร.032-315-404, 089-902-1602 E-mail: supat5566@hotmail.com

บรรยากาศในพื้นที่