กลุ่มผลิตผักปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา

DSC_0590

ประวัติความเป็นมา
กลุ่มผลิตผักปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตพืชผักปลอดสารพิษและเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการผลิตพืชผักปลอดภัย การผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช มีสมาชิกประมาณ 30 คน มีการผลิตผักต่อเนื่องตลอดทั้งปี ได้แก่คะน้า กวางตุ้ง บวบ มะระ ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ ฯลฯ โดยเกษตรกรสมาชิกมีการจัดตั้งกองทุนบริหารจัดการปัจจัยการผลิตบริการสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกลุ่มมีโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสถานที่จัดประชุมของกลุ่ม มีการจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตพืชปลอดภัยตามระบบ GAP

การดำเนินกิจกรรม
กลุ่มผลิตข้าวสาร ผลิตข้าวกล้องงอกและน้ำข้าวกล้องงอก เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเน้นสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

กระบวนการผลิต
– กระบวนการผลิตใช้ระบบมาตรฐาน GAP
– การใช้ปัจจัยการผลิต ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
– การป้องกันกำจัดศัตรูพืชใช้วิธีเขตกรรม วิธีกลและผสมผสาน ลดการใช้สารเคมี

ผลผลิต
ผักปลอดสารพิษ

ช่องทางการตลาด
– จำหน่ายตลาดศรีเมือง (ตลาดกลางสินค้าเกษตร)
– ออกร้านจำหน่ายในงานต่างๆ

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
– การลดต้นทุนการผลิต
– การพัฒนาคุณภาพของผลผลิต
– พัฒนาข้อมูลเครือข่ายการผลิตและการตลาด

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
– ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
– สินค้าเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP, GMP

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
การผลิตสินค้ามุ่งสู่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์มีการระดมทุนจากสมาชิก และสนับสนุนสวัสดิการแก่สมาชิกสร้างเครือข่ายการผลิตในระดับจังหวัด เชื่อมโยงกับสินค้าอื่นๆ

ระบบการกระจายสินค้า
– รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก คัดคุณภาพ
– พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า
– พัฒนาระบบการกระจายสินค้าให้ถึงผู้บริโภคหลายช่องทาง

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
– ประชุมเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด
– พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน
– จำหน่ายให้ผู้บริโภคที่เข้ามาเรียนรู้ในชุมชน

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
– ประชาสัมพันธ์ผ่านทีวี
– การจัดอบรมและศึกษาดูงาน
– จัดงานวันสาธิต
– พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ที่ตั้ง
หมู่ที่ 10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 72140

คณะกรรมการ/สมาชิก
นายวสันต์ จันทศร
นางอุไร สนองค์
นายประหยัด สวัสดี
นายสัญญา สนองค์
นายวิชัย ถ้วยทอง
นายราชัน สนองค์
นายสมศักดิ์ ทองมีอ่อน
นายวีระศักดิ์ หวังสุข
นายสุวัฒน์ สอนดี
นางสาวหนึ่งฤทัย สนองค์
นางสาวธัญญารัตน์ นกพึ่ง
นางสาวรุ่งนภา ถ้วยทอง

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม, สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี, กรมวิชาการเกษตร, เทศบาลตำบลบ้านสิงห์

ผู้ประสานงาน
นายสุพัฒน์ อ่อนคง 152 ม.9 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร.032-315-404, 089-902-1602 E-mail: supat5566@hotmail.com

บรรยากาศในพื้นที่