กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์

DSCN0854

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาพื้นที่นำร่อง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมูหลุมอินทรีย์ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 ด้วยความต้องการแรกเริ่มที่จะรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อประกอบอาชีพการเลี้ยงสุกรและนำมูลมาใช้ผลิตปุ๋ยลดต้นทุนการทำเกษตรกรรมในตำบล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการแรกเริ่มและเอาชนะปัญหาต่างๆดังกล่าว รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคมในการจะผลิตเนื้อสุกรปลอดภัย ‘การเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ(หมูหลุม)’ จึงเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ดำเนินงานเลี้ยงหมูหลุมไปได้ 6 เดือน ปรากฏว่าการเลี้ยงหมูหลุมเพื่อชำแหละเนื้อขายได้สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป็นสัดส่วนที่สูง ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา กิจการได้สร้างรายได้สุทธิให้กับเกษตรกรสมาชิกและเครือข่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 500,000 บาท

การดำเนินกิจกรรม
เป้าหมายคือ ต้องการจะส่งมอบเนื้อสุกรปลอดภัยให้กับผู้บริโภค และช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้เลี้ยงรายย่อยสามารถมีกำไร อยู่ได้ในระยะยาว

วัตถุประสงค์คือ นำเสนอและนำส่งคุณค่าความเป็นเนื้อสุกรปลอดภัยไปสู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลัก โดยจะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจากปัจจุบัน 8% เป็น 13% ในปีแรก และเพิ่มขึ้นเป็น 22% ในปีที่ 3 และในระยะยาวจะพัฒนาไปสู่การสร้างแบรนด์เพื่อเจาะเข้าตลาดอื่นๆที่มีศักยภาพและกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น

กระบวนการผลิต
หมูหลุมคือวิถีการเลี้ยงสุกรโดยยึดแนวคิดเกษตรกรรมธรรมชาติที่เน้นการพึ่งพาตนเอง มีการขุดหลุมลึกโดยมีการทำวัสดุรองพื้นคอก เพื่อขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อม กลิ่นเหม็น น้ำเน่าเสียและตัดวงจรแมลงวัน ตลอดกระบวนการเลี้ยงจะหลีกเลี่ยงการใช้ยาและวัคซีน แต่เน้นการใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่น (Indigenous micro organism) ทดแทน ทำให้สุกรไม่เครียด มีสุขภาพดี ปลอดสารพิษและมีคุณภาพเนื้อดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีการลดต้นทุนการเลี้ยงโดยผลิตอาหารหมักผสมอาหารข้น และเพิ่มรายได้จากการขายวัสดุรองพื้นคอกที่เป็นปุ๋ยชั้นดี

ผลผลิต
เนื้อหลุม G-PORK ผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมูหลุม ผักผลไม้อินทรีย์ที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากหมูหลุม

DSCN0888

ช่องทางการตลาด
– เขียงในชุมชนทุกวันอาทิตย์
– เปิดร้านชื่อเกษตรชนบท ที่ตัวจังหวัดราชบุรี จันทร์-เสาร์
– ส่งโรงเรียนที่กรุงเทพฯ และสหกรณ์โรงเรียนที่กรุงเทพฯ

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
รับรองเนื้อหมูปลอดภัยจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีและกรมปศุสัตว์

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
การจัดการให้กลุ่มมีความเข้มแข็งจำเป็นจะต้องให้กลุ่มรู้องค์ประกอบอยู่ 4 เรื่อง คือ พันธุ์ อาหาร การจัดการ ตลาด

การจัดการเรื่องพันธุ์ ต้องรู้จักการคัดเลือกพันธุ์เพื่อใช้ในกลุ่มเอง หรือสมาชิกสามารถคัดเลือกของสมาชิกเอง เลือกลักษณะพันธุ์ที่ดีๆของแต่ละสายพันธุ์มาไว้ในตัวเดียวกัน ทำให้ทนโรค โตเร็ว ลดต้นทุนการผลิต

การจัดการเรื่องอาหาร กลุ่มจะต้องผลิตอาหารเองและต้องรู้ สูตรอาหาร – โภชนาการ – พลังงาน – กรดอะมิโน – แร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับสัตว์

ระบบการกระจายสินค้า
ในปี 2554 มูลค่าตลาดสุกรภายในประเทศไทยมีมูลค่ากว่า 115,300 ล้านบาท ทั้งนี้เนื้อสุกรเป็นที่นิยมเป็นอย่างสูง โดยผู้บริโภคต้องเสียค่าใช้จ่ายซื้อเนื้อสุกรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39 ของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคในทุกวันนี้กลับต้องเผชิญกับความเสี่ยงและอันตรายจากการได้รับสารปฏิชีวนะตลอดจนสารเร่งการเจริญเติบโตต่างๆในเนื้อสุกร ซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรคมะเร็งและอาจทำให้ผู้บริโภคเสียชีวิตได้ ในขณะที่เนื้อสุกรที่มาจากกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง ก็ถูกวางตำแหน่งทางการตลาดในระดับพรีเมียม(Premium) มีราคาสูงกว่าเนื้อสุกรทั่วไปกว่า 200% เช่น เนื้อสุกรเอสเพียว (S-Pure) เป็นต้น

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
เนื้อหมูหลุมอินทรีย์ดอนแร่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งแก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยของการบริโภคเนื้อสุกรให้กับผู้บริโภค โดยมาจากกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยเนื่องจากไม่มีการใช้ยา วัคซีน และสารเร่งการเจริญเติบโตใดๆตลอดการเลี้ยง มีการจัดการคอกอย่างเหมาะสมทำให้หมูหลุมอินทรีย์ดอนแร่มีสุขภาพดี ในส่วนของกระบวนการชำแหละและตัดแต่งเนื้อสุกรนั้น ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในความปลอดภัยจากการดำเนินงานที่ถูกสุขลักษณะและได้รับมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
– แผ่นพับ
– www.kasetchonnabot.com

ที่ตั้ง
95/1 หมู่ที่ 9 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี

คณะกรรมการ/สมาชิก
นายสายยัน โค้วถาวร
นางสาวจำลอง เสือเดช
นางแพง สิงห์โตศรี
นายดารณี พลอยชุม
นายปาลิตา กิตติสร
นายนิคม ภู่ระหงษ์
นางสาวเรียม มูลพวก
นายนาวิน แสงอ่อน
นางวันเพ็ญ พุทธา
นายพันธ์ แก้วคำ
นายสุพจน์ สิงห์โตศรี
นายสาโรจน์ มูลพวก
นายประเสริฐ กิตติสร
นายทวี พลอยชุม
นายสวัสดิ์ จันทร์แฉล้ม

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

ผู้ประสานงาน
นายสุพจน์ สิงห์โตศรี 95/1 หมู่ที่ 9 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร.081-857-3593 E-mail: supoj@kasetchonnabot.com, supoj-07@hotmail.com

บรรยากาศในพื้นที่