กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี

DSC_0665

ประวัติความเป็นมา
ชุมชนบ้านสารภีเป็นชุมชนบ้านสวน เกษตรกรสมัยก่อนปลูกผักแบบสวนผสมและทำสวนมะพร้าว ปัจจุบันเกษตรกรมีอาชีพทำสวนมะพร้าว มีทั้งมะพร้าวตาล มะพร้าวผลอ่อนและมะพร้าวผลแก่ มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง มีปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ การครองชีพมีปัญหา จึงมีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนและร่วมกันดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลผลิตเกษตร จำหน่าย และสร้างการเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพการเกษตรในหลายรูปแบบและจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน มีหน่วยงานราชการให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การดำเนินกิจกรรม
การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยของวิสาหกิจชุมชนบ้านสารภีมีการดำเนินงานเรื่อง การทำนำตาลมะพร้าวปลอดภัยสารพิษ การปลูกผักปลอดภัยไว้กินเอง การทำสวนมะพร้าวปลอดภัยสารพิษ การทำอาหารปลอดภัยในครัวเรือน

กระบวนการผลิต
เริ่มต้นจากการปลูกผักปลอดภัยไว้กินเอง การทำสวนมะพร้าวปลอดภัยโดยไม่มีการใช้สารเคมีใช้การขึ้นเลนบนร่องสวน การใช้แหนในร่องสวนทำปุ๋ยมะพร้าวและการทำน้ำตาลปลอดภัยโดยไม่มีการใช้สารฟอกขาวในน้ำตาล เป็นการทำน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆ

ผลผลิต
น้ำตาลมะพร้าว มะพร้าวอ่อน มะพร้าวใหญ่ผลแก่ น้ำสมุนไพร ไข่เค็มสมุนไพร กุ้งก้ามกราม ไข่ไก่สด ผักปลอดภัย กล้วยน้ำว้าตาก ขนมไทย

DSC_0659

DSC_0691

IMG_1804

ช่องทางการตลาด
– เครือข่ายสินค้าOTOP ทั้งเครือข่ายภายในและภายนอกจังหวัด
– เครือข่ายกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร และกลุ่มโฮมสเตย์ภายในจังหวัด
– จากผู้มาศึกษาดูงานในชุมชน
– จากการออกร้านงานเทศกาลต่างๆภายในจังหวัด

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
– การจัดทำข้อมูลสมาชิกกลุ่ม
– มีการจัดทำข้อมูลสินค้าของกลุ่ม
– มีการจัดทำข้อมูลผู้มาศึกษาดูงานของกลุ่ม

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
– การพัฒนาสินค้าของกลุ่มสู่มาตรฐาน
– การรับรองของ อย. หรือ มผช.
– การเข้าร่วมเสนอเข้าตรวจมาตรฐาน GAP ของสวนผลไม้ (มะพร้าว)

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
– การแปรูปผลผลิตการเกษตรปลอดภัย ได้แก่ การผลิตน้ำตาลมะพร้าว การทำไข่เค็ม
– การปลูกผักปลอดภัยไว้รับประทานเอง ได้แก่ พริก มะเขือ ผักบุ้ง ฝักทอง ผักชี กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดขาว ชะอม มะละกอ
– การปลูกผลไม้ปลอดภัยสารพิษไว้รับประทานเอง ได้แก่ กล้วยน้ำว้า มะพร้าวอ่อน มะม่วง ส้มโอ ละมุด
– การทำจักสานและศิลปะ หัตถกรรม ได้แก่ การสานใบมะพร้าว การสานตะกร้าและของใช้จากเส้นพลาสติก การทำหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว การจักสานจากก้านมะพร้าว การทำกระทงจากใบตองแห้ง การทำไม้กวาดก้านทางมะพร้าว

ระบบการกระจายสินค้า
– ในเครือข่ายสินค้า OTOP ภายในและภายนอกชุมชน
– เครือข่ายกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเครือข่ายโฮมสเตย์ภายในจังหวัด
– กลุ่มผู้มาศึกษาดูงานในชุมชน
– การออกร้านในงานเทศกาลต่างๆของจังหวัด

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
– เชื่อมโยงทางโทรศัพท์
– เชื่อมโยงทางอินเตอร์เน็ต

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
– การประชาสัมพันธ์ทางรายการทีวี
– ทางอินเตอร์เน็ต
– ทางวารสารและหนังสือพิมพ์
– ทางแผ่นพับแผ่นปลิว
– ทางรายการวิทยุชุมชน
– จากผู้ที่มาศึกษาดูงานในชุมชน

ที่ตั้ง
หมู่ที่ 7 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

คณะกรรมการ/สมาชิก
นายสุชล สุขเกษม
นายมณเทียน หมีเงิน
นางพัชพร จิตรเมตตา
นางตันหยง สุขเกษม
นายวิรัตน์ สีสด
นางรชยา เข็มกำเนิด
นางส้มเช้า จินดารัตน์
นางชดช้อย อินทรจันทร์
นางบุญนิศา สุขเกษม
นางบุญช่วย อินทรจันทร์
นางบุญสม จันทรดารา
นางจำรัส บุญเรือง

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที, สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม, สำนักงานพัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมปลวก, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ผู้ประสานงาน
นายสุชล สุขเกษม 56 หมู่ที่ 7 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โทร. 086-178-4157 E-mail: sarana_pong@hotmail.com

บรรยากาศในพื้นที่