กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมหวานบ้านทองเอน

IMG_1781

ประวัติความเป็นมา
กลุ่มขนมหวานบ้านทองเอน เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2546 โดยได้ขอจัดตั้งกลุ่มกับ สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี ผลิตขนมหวานแปรรูปจากพืชผลทางการเกษตร เช่น ถั่วลิสง เผือก มันเทศ ฟักทอง กล้วย ลูกเดือย ฯลฯได้รับการอนุเคราะห์จากทางหน่วยงานราชการให้เข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด จากนั้นทางกลุ่มได้ขอจดทะเบียนกับ สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี เปลี่ยนเป็น วิสาหกิจชุมชน ขนมหวานบ้านทองเอน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2548

การดำเนินกิจกรรม
แปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการเกษตร เช่น เผือกฉาบ มันฉาบ กล้วยฉาบ ฟักทองถั่วลิสง และอื่นๆ โดยไม่ใช้วัตถุกันเสีย เป็นการถนอมอาหารแบบธรรมชาติดั้งเดิม

IMG_3282

IMG_3277

กระบวนการผลิต
– ล้างทำความสะอาดอย่างดีก่อนนำมาเข้ากระบวนการผลิต
– ใช้วัตถุดิบอย่างดี (คัดเกรด) ใช้น้ำมันอย่างดี ไม่ใช้ซ้ำ
– มีกระบวนการในการอบลมร้อนเพื่อไล่น้ำมันและความชื้น เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค
– บรรจุสินค้าในห้องที่ปิดมิดชิด
– ไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น วัตถุกันเสียหรือสีผสมอาหาร

ผลผลิต
พืชผลทางการเกษตร เช่น ถั่วลิสง เผือก มันเทศ ฟักทอง กล้วย ลูกเดือย ฯลฯ

ช่องทางการตลาด
1.ขายผ่านตัวแทนจำหน่าย
– ดาว พัทยา ศูนย์กระจายสินค้า โอท็อปทั่วประเทศ
– ศูนย์ OTOP พุแค สระบุรี
– ห้าง SOHO โบ๊เบ๊ กทม.
2.จัดจำหน่ายเอง
– ห้างไชยแสง สิงห์บุรี
– ครัวเมืองอินทร์ บขส. ร้านน้องเปิ้ล ปั๊มเชล ร้านทองพันช่าง ปั๊มปตท. ปั๊มแก๊สนิสสัน ร้านนายอิ้ว ร้านเล็กเลือดหมู

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
– จัดให้มีการฝึกอบรม เสริมทักษะ ความรู้ในด้านต่างๆให้กับสมาชิก พาสมาชิก ไปดูงานนอกสถานที่เพื่อเปิดโลกทัศน์ เพิ่มวิสัยทัศน์ เพื่อปรับใช้ในงานของกลุ่ม
– ผู้นำกลุ่มมีการศึกษาและเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี เข้ารับการฝึกอบรมด้านต่างๆจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งการผลิต การบริหาร การพัฒนา เพื่อนำความรู้ที่ได้เข้ามาใช้เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์และองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า
– มีการจัดทำข้อมูลกลุ่มไว้เป็นเอกสาร และสื่ออิเล็คทรอนิกส์

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
ได้รับ อย.ทุกผลิตภัณฑ์จากกระทรวงสาธารณสุข

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
การผลิตจะให้สมาชิกทำการผลิตที่ทำการกลุ่ม และผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าสั่ง เพราะสินค้าจะได้ใหม่อยู่เสมอ การบริหารจัดการกลุ่มมีอัตตาค่าตอบแทนตามงานที่ทำและมีการปันผลสำหรับสมาชิกที่ร่วมลงหุ้น

ระบบการกระจายสินค้า
กระจายสินค้าให้กับศูนย์กระจายสินค้า และค้าปลีกภายในจังหวัด

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
ผู้บริโภคสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้ เพราะเรามีที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดอยู่ที่บรรจุภัณฑ์

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
– ออกบูทแสดงสินค้า OTOP
– โฆษณาผ่านSocial Network เช่น Facebook, Youtube
– โฆษณาผ่านวิทยุชุมชน

ที่ตั้ง
31/2 หมู่ 1 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

คณะกรรมการ/สมาชิก
หยาดรุ้ง วัชระพลชัย
นางกิมกี แก้วเหล็ก
นางทองหล่อ งามเนตร
นางถวิล โต๊ะแก้ว
นางกรรณิการ์ อ่อนแต้ม
นางสมพร ช้างชู
นางจำเริญ โปร่งโสภา
นายหยด เพ็งเรือน
นางอัมพร รณธี
นายเสถียร รณธี
นางสุมาลี มุขอาสา
นายธวัชชัย สินวิลัย
นางละไม้ มาอ่อนตา
นางนวลจันทร์ จันทรา
นางบรรจง ถานาน
นายสมะชาย แสนเมือง

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี

ผู้ประสานงาน
หยาดรุ้ง วัชรพลชัย 31/2 หมู่ 1 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โทร. 084-712-8729 E-mail: yardrung.k@gmail.com

บรรยากาศในพื้นที่