กลุ่มบ้านปลักไม้ลาย

IMG_1916

ประวัติความเป็นมา
เริ่มจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จในการทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว สินค้าเกษตรราคาถูกแต่ปัจจัยการผลิตกลับมีราคาที่สูงขึ้น กอร์ปกับไม่มีการวางแผนการผลิต ทำให้มีภาระหนี้สิน เลยต้องหยุดทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว และในช่วงเวลานั้นได้เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์เกษตรธรรมชาติมาบเอื้อง พ.ศ.2552 ทำให้เกิดแนวคิดทำการเกษตรธรรมชาติมาปรับใช้กับพื้นที่ของตนเอง ต่อมาปี 2554 กลุ่มได้เข้าร่วมโครงการเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภายใต้กลุ่มทุ่งขวาง และมีสมาชิกที่ได้รับการรับรองพืชอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร และมาตรฐานข้าวอินทรีย์จากกรมการข้าว คือ นายโกมล อ่อนสด และนายสุธรรม จันทร์อ่อน ได้รับการรับรองพืชอินทรีย์ ในปี 2555 ทำให้มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น และมาจากต่างตำบล และอำเภอ จึงขยายออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ

การดำเนินกิจกรรม
ปัจจุบันได้ดำเนินกิจกรรมด้านอาหารปลอดภัยโดยการใช้ปัจจัยการผลิตที่เป็นอินทรีย์(เกษตรอินทรีย์) ปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตร ซึ่งทำให้พืช หรือผลผลิตที่ได้จากการดำเนินการมีความปลอดภัยสูง

กระบวนการผลิต
เป็นการทำการเกษตรอินทรีย์ โดยการใช้ปัจจัยผลิตภายใน หมุนเวียนให้เป็นประโยชน์ โดยไม่พึ่งพาสารเคมี เช่น การทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุที่เหลือจากการเกษตร การใช้สารสกัดจากธรรมชาติ เช่น สะเดาในการฉีดพ่นเพื่อกำจัดแมลงเป็นต้น และใช้หลักการธรรมชาติจัดการกันเอง โดยไม่เข้าไปทำลายระบบนิเวศน์ทั้งทางดิน น้ำ และอากาศ

ผลผลิต
ชะอม, มะเขือเปราะ, กวางตุ้ง, มะกรูด, ถั่วฝักยาว, ไผ่, ตะไคร้, ข้าว, ผักหวานบ้าน, พริก, เผือก, มะนาว, ถั่วพลู, มะเขือยาว, ข่า, ตำลึง, ชมจันทร์, แปะตำปึง, กล้วย, มะละกอ, ผักปลัง, กระเพรา, ยอ, บวบ, เห็ด, โหระพา, สลิด, กระชาย, คะน้า, วอ-เตอร์เครส, ตำลึงหวาน

IMG_1942

IMG_3355

IMG_1467

ช่องทางการตลาด
การผลิตพืชผัก สมุนไพรอินทรีย์ มีพ่อค้า แม่ค้า มารับผลผลิตไปจำหน่ายในกรุงเทพฯ แต่เกิดสภาวะน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี ๒๕๕๔ ทำให้ไม่มีผู้มารับผลผลิตไปจำหน่าย สมาชิกทุกคนจึงเห็นว่าต้องหาตลาดขายเอง โดยครั้งแรกได้ทำการเปิดขายที่หน้าที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก จึงเริ่มนำมาเปิดตลาดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตลาดสุขใจสวนสามพราน อำเภอสามพราน ตลาดนัดสีเขียวปฐมอโศก ตลาดนัดสีเขียววัดห้วยจรเข้ และตลาดในโรงพยาบาลนครปฐม ปัจจุบันสมาชิกทุกคนมีผลผลิต มีตลาดรองรับทั้งยังสามารถกำหนดราคาผลิตเองได้

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
หลังจากได้รวมกลุ่มทำเกษตรอินทรีย์แล้ว ก็มีเกษตรกรในพื้นที่และนอกพื้นที่ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจทำการเกษตรอินทรีย์เข้ามาเรียนรู้และดูงาน การปลูกพืชอินทรีย์ ปลูกข้าวอินทรีย์และการทำปศุสัตว์อินทรีย์ภายมในกลุ่ม

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
เมื่อได้เข้าร่วมโครงการเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ของสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐมแล้ว จึงได้ดำเนินการดังนี้
1.เรียกประชุมกลุ่ม เพื่อเข้ารับฟังขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม
2.สมาชิกในกลุ่มร่วมกับเจ้าหน้าที่ช่วยกันตรวจสอบ และให้คำแนะนำกับแปลงที่จะขอการรับรองมาตรฐานพืชอินทรีย์และข้าวอินทรีย์
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งคัดเลือกแปลงของสมาชิกที่มีความพร้อมที่สามารถขอการรับรองได้
4.เมื่อได้แปลงที่มีความพร้อมแล้วจึงดำเนินการยื่นขอการรับรองมาตรฐานพืชอินทรีย์และข้าวอินทรีย์พร้อมนำเอกสารหลักฐานส่งเจ้าหน้าที่ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาโฉนดที่ดิน เป็นต้น

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
ในกลุ่มบ้านปลักไม้ลายทั้งสองกลุ่มจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาปัญหาของสมาชิกในกลุ่ม วางแนวทางกลุ่ม วางแผนการผลิตพืชผักชนิดใดเพิ่มหรือลดลง การหาตลาดรองรับที่มั่นคง และการรับสมาชิกใหม่

ระบบการกระจายสินค้า
ผลผลิตส่วนใหญ่จะนำไปจำหน่ายกันเอง ภายในพื้นที่ เช่นโรงพยาบาลนครปฐม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลาดนัดสีเขียววัดห้วยจรเข้ ตลาดนัดสีเขียวปฐมอโศก ตลาดสุขใจในบริเวณสวนสามพราน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทยและในงานเกษตรต่างๆ

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
ใช้ลักษณะการติดต่อกับผู้บริโภคในลักษณะปากต่อปาก และการออกจำหน่ายแสดงสินค้าในงานต่างๆที่เกี่ยวกับด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับรู้และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
มีการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ และ facebook ภายในเครือข่าย และมีการแจ้งข่าวสารภายในกลุ่มสมาชิก

ที่ตั้ง
96 หมู่ 7 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

คณะกรรมการ/สมาชิก
นายโกมล อ่อนสด
นางสาวอรุณี พุทธรักษา
นายณัฐวุฒิ แซ่ลิ้ม
นายภานุวัฒน์ กัลยาพิเชษฐ์
นายยุทธ ดีพุ่ม
นายกลันซ์ เก้าลิ้ม
นายอนันตยา แก่งงาม
นายธณชัย ช่างเสนาะ
นางภัทรนิษฐ์ มาตรทอง
ดต.พรชัย สระทองหน
นายอดิเรก จุมอญ

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
กรมพัฒนาที่ดิน, กรมการข้าว, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์, กรมประมง
กรมปศุสัตว์, กรมวิชาการเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ผู้ประสานงาน
นายโกมล อ่อนสด 96 หมู่ 7 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โทร. 085-378-9535 E-mail: litontam@hotmail.com

บรรยากาศในพื้นที่