กลุ่มกินเปลี่ยนโลก

ประวัติความเป็นมา
กินเปลี่ยนโลกเป็นโครงการรณรงค์อาหารท้องถิ่น จึงมีกิจกรรมส่งเสริมผู้ผลิต ผู้บริโภค ให้สามารถ สนับสนุนสินค้าของท้องถิ่น สนับสนุนให้เกษตรกรสร้างตลาดที่เป็นธรรม และสนับสนุนให้ผู้บริโภคเข้าถึงอาหารที่ดี ปลอดภัย จึงริเริ่มทำข้าวรักดินและผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น น้ำตาลโตนด น้ำตาลอ้อย กะปิ น้ำปลา ฯลฯ โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นส่วนหึ่งในหารเล่าเรื่องราวของการปกป้องทรัพยากรและความมั่นคงทางอาหารของชุมชน

การดำเนินกิจกรรม
รณรงค์เรื่องอาหารท้องถิ่น และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน การปกป้องพื้นที่ผลิตอาหารจากภัยคุกคามต่างๆ เช่น นโยบายการพัฒนาขนาดใหญ่ เป็นต้น และทำงานเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภค

กระบวนการผลิต
– ส่งเสริมการปลูกข้าวโดยใช้พันธุ์ข้าวพื้นบ้านหลากหลายและไม่ใช้สารเคมี จ.อุบลราชธานี
– ส่งเสริมการผลิตกะปิกุ้งเคยและรักษาป่าชายเลนของชุมชนอ่าวพังงา จ.ภูเก็ตและจังหวัดพังงา
– ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปน้ำตาลโตนดแบบผงและรักษาระบบเกษตรนิเวศแบบโหนดนา เล คาบสมุทรสทิงพระจังหวัดสงขลา

ผลผลิต
ข้าวกล้องอินทรีย์หลายพันธุ์ เช่น พันธุ์โสมาลี พันธุ์มะลิแดง พันธุ์หอมนิล น้ำตาลโตนดชนิดผง น้ำตาลอ้อยอินทรีย์ชนิดผง กะปิ

ช่องทางการตลาด
รับวัตถุดิบจากพื้นที่เข้ามาแปรรูป และขายแบบสั่งซื้อ-ส่งถึงบ้าน และออกร้านตามโอกาสต่างๆ

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
จัดทำระบบแคตตาล็อก สต็อกสินค้าอย่างเป็นระบบ

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
ปราศจากการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ระบบรับรองตนเอง

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
อนาคตคาดหวังว่าการสร้างตลาดนี้จะเป็นแรงจูงใจให้กลุ่มเข้ามาดำเนินการเอง

ระบบการกระจายสินค้า
มีประสิทธิภาพและต้นทุนไม่สูงเกินไป

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
ในอนาคตผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
คาดหวังว่าจะมีการสื่อสารที่มีคุณภาพได้สื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้า แนวคิด ออกสู่สาธารณะและเป็นที่รู้จักมากขึ้น

ที่ตั้ง
125/35 หมู่บ้านนราธิป ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

คณะกรรมการ/สมาชิก
แก้วตา ธัมอิน
อัถพล บุญไพรจน์
นภัทร ธานีวรรณ

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
กินเปลี่ยนโลก, มูลนิธิชีววิถี

ผู้ประสานงาน
แก้วตา ธัมอิน 125/35 หมู่บ้านนราธิป ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 029-853-837,38 E-mail: kawta@biothai.net