กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน

IMG_3025

ประวัติความเป็นมา
ก่อตั้งในปี 2553 ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พุทธศักราช 2548 เกิดจาการรวมตัวกันของวิสาหกิจชาชน 30 แห่ง ใน 6 จังหวัด ประกอบด้วย ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์อำนาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม ผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล คือ EU และ NOP(USDA) เน้นข้าวหอมมะลิ 105 เป็นหลัก นอกจากนั้นยังมี ข้าวหอมนิล ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ มีสมาชิกจำนวน 904 ราย พื้นที่ปลูก 18,000 ไร่ ผลผลิต 7,100 ตัน จำหน่ายเพื่อการส่งออก ร้อยละ 70

การดำเนินกิจกรรม
ประเมินและผ่านการประเมินมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคพื้นยุโรป(EU) และภาคพื้นอเมริกา NOP(USDA) ครบวงจรคือ ฟาร์มอินทรีย์ , โรงสีอินทรีย์, โรงงานอินทรีย์และผู้จำหน่ายและผู้ส่งออกอินทรีย์

กระบวนการผลิต
ทุกขั้นตอนในการผลิตและการแปรรูป อยู่ภายใต้หลักการ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ เพิ่มรายได้

ผลผลิต
ข้าวหอมมะลิ105 เป็นหลัก นอกจากนั้นยังมี ข้าวหอมนิล, ข้าวหอมมะลิแดง, ข้าวไรซ์เบอร์รี่

ช่องทางการตลาด
จำหน่ายในประเทศร้อยละ 30 จำหน่ายให้ผู้ส่งออกร้อยละ 70

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
ICT

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
การประเมินมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคพื้นยุโรป (EU) และ ภาคพื้นอเมริกา NOP(USDA) ครบวงจรคือ ฟาร์มอินทรีย์ , โรงสีอินทรีย์, โรงงานอินทรีย์, และผู้จำหน่ายและผู้ส่งออกอินทรีย์

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
แบ่งการกำกับดูและควบคุมมาตรฐานการผลิตเป็นรายจังหวัด รายวิสาหกิจชุมชน เน้นบทบาทของ Internal Inspector และ Quality team work

ระบบการกระจายสินค้า
เครือข่ายฯ มีรถขนส่ง 6 ล้อ 1 คัน และรถขนส่งของบริษัทเจ้าประจำ เนื่องจากการขนส่งระบบอื่นมีราคาแพงมาก การกระจายสินค้าเป็นไปตามการสั่งซื้อของบริษัทคู่ค้าของเครือข่ายฯ

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
ใช้การออกบูธในงาน Event ต่างๆ เป็นหลัก ยังไม่มี Website หรือ ECommerce

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
E‐mail และ โทรศัพท์

ที่ตั้ง
94 หมู่ 4 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

คณะกรรมการ/สมาชิก
ดร.รณวริทธ์ ปริยฉัตรตระกูล
ร.ต.ต.โกสินทร์ ศรีสิทธ์
นายศักดา ศรีมณีรัตน์
นางขจีรัตน์ เสาว์สิงห์
นางสาววดี พลชัยโย
นายวันสุข บุเงิน
นายถวิล คงศรีรอด
นายสุรศักด์ิ นาอุดม
นางจุฑาพร ธนเรือง
นางสาวศิราภรณ์ พรมโล
นายวิจิตร จันทรานุวงศ์
นายสงวน กันหา
นายถวัลย์ ผิวขำ
นายประมวน คนขยัน
นายประไพรวัน งิ้วสีดา
นายสุระวัฒน์ นาอุดม
นายสายันต์ รัตนศรี
นายอำนาจ สารทอง

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
สถาบันพัฒนาเกษตรกรและชนบท (สจส.) ในมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาร-นาค (มจส.)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

ผู้ประสานงาน
ดร.รณวริทธิ ์ปริยฉัตรตระกูล 27/25 ถนนมีโชคชัย ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 043-519-769, 086-226-3701 E-mail: ecean.esan@gmail.com

บรรยากาศในพื้นที่