กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ ต.หนองแคน จ.ร้อยเอ็ด

IMG_3058

ประวัติความเป็นมา
ทางแกนนำกลุ่มสมาชิกของสมาคมเกษตรอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้ได้จัดตั้งกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลหนองแคนขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรที่สนใจในการพัฒนาระบบการผลิตมาเป็นปศุสัตว์อินทรีย์ และเลี้ยงบนพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างอาชีพเสริมของเกษตรกรให้มีความยั่งยืนมากขึ้น เพื่อให้สมาชิกเกษตรกรมีความรู้พื้นฐานของการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ และเปิดให้เกษตรกรที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโดยสมัครเป็นระยะปรับเปลี่ยน และเกษตรอินทรีย์ ซึ่งทางสมาคมเกษตรทุ่งกุลาร้องไห้ ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์(มกท.)

การดำเนินกิจกรรม
– ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์
– ส่งเสริมการผลิตผืชผักปลอดสารพิษ
– ส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ การเลี้ยงไก่ไข่ เป็ดไข่ ไก่พื้นเมือง เป็ดเทศและหมูหลุม
– ตลาดนัดสีเขียว
– อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ
– อบรมการผลิตอาหารอินทรีย์จากธรรมชาติ

กระบวนการผลิต
– จัดทำข้อตกลงการผลิตสินค้าอินทรีย์กับสมาชิก
– การควบคุมการผลิต โดยการติดตามตรวจเยี่ยมแปลงสมาชิกอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
– ควบคุมการขายในตลาดสีเขียว โดยมีคณะกรรมการตลาดเป็นคนตรวจสอบ

ผลผลิต
ข้าวอินทรีย์, ผักตามฤดูกาล, ผลผลิตจากธรรมชาติ เช่น ปลา กุ้ง หอย ปู เห็ด ไข่มดแดง แมลง กบ เขียด ฯลฯ, ไข่ไก่ – เป็ด อินทรีย์, เนื้อไก่, เนื้อเป็ด, เนื้อหมู, ผลิตพันธ์แปรรูปการเกษตรจากกลุ่มอาชีพ เช่น ไข่เค็ม

IMG_3067

IMG_3062

IMG_3061

ช่องทางการตลาด
– ตลาดสีเขียวของกลุ่มจำหน่ายทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ บริเวณ ข้างตลาดเทศบาลปทุมรัตต์ ซึ่งเริ่มเปิดตลาดตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2553
– งานแสดงสินค้าทั่วไป
– เชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำหน่ายสินค้าในตลาดสีเขียวของกลุ่มอื่นๆ และงานแสดงสินค้าและประเพณีจังหวัด เช่น งานกาชาด งานวันข้าวหอมมะลิโลก งานโอทอปของหน่วยงานพัฒนาชุมชนและพาณิชย์จังหวัด

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
ต้องการให้มีข้อมูลเกษตรกรอย่างละเอียด และมีการระบุพิกัดแปลงผลิตด้วย GPS

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงหน่วยงานรับรองมาตรฐานของรัฐได้และไม่มีงบประมาณจ่ายค่ารับรองมาตรฐานอินทรีย์ได้ ต้องการการหนุนเสริมและให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของเกษตรกร การรับรองแบบกลุ่มจึงมีความจำเป็นมากสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
สมาชิกต้องลงทะเบียนการผลิต และมีคณะกรรมการตรวจแปลงผลิตและประชุมรับรอง มีการจัดทำข้อตกลง/ระเบียบข้อบังคับในการผลิตสินค้าอินทรีย์ของกลุ่มเพื่อให้สมาชิกปฏิบัติตาม

ระบบการกระจายสินค้า
จำหน่ายในรูปกลุ่มเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค, จำหน่ายในชุมชน, ตลาดสีเขียว, โอทอปของจังหวัด, ตามงานแสดงสินค้าต่างๆ, ไปรษณีย์

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
ให้ผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงสินค้าจากกลุ่มให้มากที่สุด เช่น การประชาสัมพันธ์ การนัดพบระหว่างผู้ผลิต – บริโภค

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
แผ่นพับ ป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไชต์ Facebook และ Youtube

ที่ตั้ง
72 หมู่ 5 บ้านสำราญ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

คณะกรรมการ/สมาชิก
นายสว่าง สุขแสง
นายวีรยุทธ สุวัฒน์
นายจำลอง เขียวขำ
นางผ่องศรี ละเหลา
นางอมรฤทธิ์ พันธุ์พานิชย์
นายประยุทธ เขียวขำ
นางประสาน พาโคกทม
นายกลม สิทธิเนตร
นายประเสริฐ แสนตลาด
นางนารีรัตน์ ปะกาเวสา
นางสมจิตร มารศรี
นายสมัย ศรีประดู่
นายพิเชษฐ นาเมือง
นายหนูจันทร์ ฝางขันท์
นางทิพรัตน์ นาคะ
นางดาวเรือง สีมา
นายจักรพันธ์ สุขแสง
นางสาวอุไรวรรณ ยางชุม
นางสาววิลัย ไตรล้ำ

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ประสานงาน
นายสว่าง สุขแสง 72 หมู่ 5 บ้านสำราญ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
โทร. 084-516-1127 E-mail: suksangservice@gmail.com

บรรยากาศในพื้นที่