กลุ่มวิสาหกิจผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคม ต.กำแมด จ.ยโสธร

IMG_3456

ประวัติความเป็นมา
การจัดตั้งกลุ่มเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากการใช้สารเคมีมาเป็นการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยการนำของ พ่อบุญส่ง มาตขาว ผลิตข้าวอินทรีย์ส่งให้โรงสีชมรมรักษ์ธรรมชาติ (เครือข่ายของสหกรณ์ Green net) หลังจากนั้น กลุ่มได้มีการขับเคลื่อนงานร่วมกันกับเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก และประสานงานกับหน่วยงานรัฐ ปี 2553 จัดทำโครงการวิจัยร่วมกับสปก. ในการขยายสมาชิก และเริ่มพัฒนาระบบการแปรรูปข้าวอินทรีย์เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนโรงสีข้าวจาก บริษัทเครื่องดื่มกระทิง และดำเนินงาน สนับสนุนการผลิตของสมาชิก รับซื้อผลผลิต แปรรูปผลผลิตและจำหน่ายผลผลิตให้กับผู้บริโภคภายในประเทศ โดยมีปริมาณการผลิตข้าวอินทรีย์อยู่ที่ปีละ 20 ตัน โดยประมาณ

การดำเนินกิจกรรม
ทำการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย (IFOAM) จำหน่ายข้าวอินทรีย์ในต่างประเทศผ่าน สหกรณ์ Green net จัดตั้งตลาดนัดสีเขียวในระดับชุมชน อำเภอ และจังหวัด เพื่อจำหน่ายผลผลิตจากแปลง อาทิ ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป เป็นต้น

กระบวนการผลิต
ผลิตตามมาตรฐาน IFOAM และอยู่ในระบบการติดตามของ สหกรณ์ Green net

ผลผลิต
ข้าวอินทรีย์และผักพื้นบ้านตามฤดูกาล

ช่องทางการตลาด
ข้าว: จะมีการทำตลาด 3 ลักษณะ ดังนี้
– ส่งออกต่างประเทศผ่านสหกรณ์ Green net
– ขายตรงกับผู้บริโภคในประเทศ ผ่านการร่วมงานออกร้านที่หน่วยงานภาคีจัดขึ้น
– ขายปลีกในพื้นที่ผ่านตลาดนัดสี-เขียว

ผัก: ขายในพื้นที่ผ่านตลาดนัดสีเขียว

IMG_3452

IMG_3458

IMG_3440

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
– จัดทำฐานข้อมูลสมาชิก อาทิ ที่ตั้งแปลง จำนวนพื้นที่การผลิต กิจกรรมการผลิต ปริมาณผลผลิต
เป็นต้น
– วางแผนการผลิตร่วมกับสมาชิก เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
– เพิ่มเติมองค์ความรู้และเทคนิคในการเพิ่มผลผลิตและการเก็บรักษาผลผลิตให้เก็บได้นานขึ้น ภายใต้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จาก IFOAM

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
ยกระดับผู้นำแถวสอง เติมความรู้เรื่องการบริหารกลุ่มเพื่อการทำธุรกิจ

ระบบการกระจายสินค้า
หาช่องทางการกระจายสินค้าที่เป็นธรรมทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
หาช่องทางการกระจายสินค้าที่เป็นธรรมทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
– ประชาสัมพันธ์กลุ่มผ่านสื่อต่างๆ เช่น internet วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
– จัดกิจกรรมผู้ผลิตพบผู้บริโภค

ที่ตั้ง
61 หมู่ 3 บ้านโนนยาง ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร

คณะกรรมการ/สมาชิก
นายบุญส่ง มาตขาว
นายสนิจ ทองน้อย
นายบุญกอง สุวรรณเพ็ชร
นายวรรณา ทองน้อย
นายทวี เสนาพรม
นายดาวเรือง พืชผล
นายอนนท์ งิ้วลาย
นายเริ่ม ชูรัตน์
นายถาวร พิลาน้อย
นายสุพิศ แสงศรีเรือง
นายเหมี่ยว จงสดับกลาง
นายบุญสา หูตาชัย
นายสุคนธ์ ชาญกล้า
นายไฉน นารมย์
นางมุกดา บุญศรี
นางบพิตร กอแก้ว
นายวิวัฒน์ ทองน้อย

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ.ยโสธร
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี, สำนักงานเกษตร อ.กุดชุม

ผู้ประสานงาน
นายบุญส่ง มาตขาว 169 หมู่ที่ 17 ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โทร. 081-300-0165 E-mail: siam_kur@hotmail.com

บรรยกาศในพื้นที่