กลุ่มศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสวนธรรมร่วมใจ

ประวัติความเป็นมา
ก่อตั้งเมื่อปี 2540 ช่วงวิกฤตต้มยำกุ้ง ใช้เป็นศึกษาดูงานวิธีการออกจากปัญหาเศรษฐกิจต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเอง พึ่งกันเองเป็นกลุ่ม เมื่อมีคนมาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้มากขึ้น จึงตั้งเป็นกลุ่ม บริหารจัดการครบวงจร มีแปลงการผลิตจริง มีการรับรองมาตรฐานสากล ในนามโครงการข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม

การดำเนินกิจกรรม
ปลูกข้าวอินทรีย์ไร้สารพิษ (ข้าวคุณธรรม)

กระบวนการผลิต
ผลิตด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล

ผลผลิต
ข้าว, ถั่ว, งา, ผักสด, ผลไม้ตามฤดูกาล เช่น มะม่วง, มะละกอ

ช่องทางการตลาด
ขายตรง ส่งจากนาถึงหน้าบ้าน

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
มีการฝึกอบรมสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านเรื่องโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
มาตรฐานระดับสากล

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
กลุ่มองค์กรชาวบ้านยังไม่มีการตีกรอบตัวชี้วัดที่ชัดเจน จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพให้สามารถมีตัวชี้วัดให้ได้

ระบบการกระจายสินค้า
ตอนนี้มีปัญหามากในการกระจายสินค้า ค่าใช้จ่ายสูงมาก

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
เชื่อมโยงผ่านเครือข่ายคนกินในเมือง โดยจัดเวทีการไปเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวนา สัมผัสของจริง เกิดความมั่นใจ (ไป home stay บ้านสวนไร่นา ลงมือทำจริง ในแปลงเป็นช่วง ๆ)

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ยังขาดแคลน มีผู้มาพบหลายสื่อ แต่ยังไม่เป็นระบบ ในส่วนของสื่อสังคมออนไลน์นั้น ชาวบ้านยังขาด admin ที่จัดให้เกิดความน่าสนใจ

ที่ตั้ง
80 หมู่ที่ 8 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150

คณะกรรมการ/สมาชิก
นายนิคม เพชรผา
นายสวัสดิ์ ทองน้อย
นางสาวกระแสบุญ ดอกบัว
นายอดุลย์ โคลนพันธ์
นายแก่นคำหล้า พิลาน้อย
นายประจักษ์ บุญทศ
นายบรรจง โพธิคำ
นายสุริยา แก้วสาร
นายวิจิตร บุญสูง

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
สถาบันเพื่อการพัฒนาการเกษตรและชนบท อ.จำเนียร สาระนาค 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.

ผู้ประสานงาน
นายนิคม เพชรผา 111 หมู่ที่ 8 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150
โทร. 045-795-505 E-mail: suantum@hotmail.com