กลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้านฯ

ประวัติความเป็นมา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้านฯ เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์การทำกสิกรรมไร้สารพิษ ให้บริการศึกษาดูงาน จัดการฝึกอบรมเกษตรกรแบบไร้สารพิษ การดำเนินชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

การดำเนินกิจกรรม
– ดำเนินการส่งเสริมผลิตผักไร้สารพิษ ให้กลุ่มเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
– สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียวจำกัด

กระบวนการผลิต
ผักอินทรีย์

ผลผลิต
ผักเมืองหนาว, ผักพื้นบ้าน, ผลไม้อินทรีย์, สินค้าเกษตรแปรรูป

ช่องทางการตลาด
ร้านอาหารสุขภาพ, ร้านออร์แกนิค ฯลฯ

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม

ระบบการกระจายสินค้า

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ที่ตั้ง
14 ม.14 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30307

คณะกรรมการ/สมาชิก
นายอำนาจ หมายยอดกลาง
นายโชคชัย สมันตรัฐ
น.ส.สมจิตร ลาคำ
นางชาลี แม่นปืน
นางบัว จันทร์โสม
นายณัฐวุฒิ แม่นปืน
นางเฉลียว เสียมกำปัง
นายอรรคพล เสียมกำปัง
นายประดิษฐ์ แม่นปืน
นางประนอม แจ่มดอน
นายสุวัตร สุขสวย
นางวาสนา หมายยอดกลาง
นางสมหมาย สาลี
นายบุญช่วย คุ้มกลาง
นางวราภรณ์ พรหมมา
นางสุพิณ ส้มสันเทียะ
นางหริ่ง นาภูมิ
น.ส.ชอบ นาคแท้
น.ส.ฝากฝน หมายยอดกลาง
นางมะลิ หมายยอดกลาง

ผู้ประสานงาน
นายอำนาจ หมายยอดกลาง 14 ม.11 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30307
โทร. 081-966-4247, 044-249-107 E-mail: mpower70@gmail.com