กลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ ต.หัวทะเล จ.นครราชสีมา

IMG_2945

ประวัติความเป็นมา
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้การรวมกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกผักหมู่ที่ 6, 7 , 8 และหมู่ที่ 9 ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของตำบลหัวทะเล โดยสมาชิกกลุ่มได้รวมตัวกันภายใต้ความสนใจและจุดมุ่งหมายร่วมกันที่ต้องการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีบำรุงพืช มาปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ โดยประยุกต์ใช้วัตถุดิบเหลือใช้ในพื้นที่มาผลิตปุ๋ย ฮอร์โมน และสารไร่แมลง เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ช่วยให้เกษตรกรในกลุ่ม ลดต้นทุนการผลิต สามารถพึ่งพาตนเอง เป็นการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญเพื่อเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตผล ไปจนถึงสายใยนำความปลอดภัยสู่ผู้บริโภคด้วย

การดำเนินกิจกรรม
– จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยทุกๆ สัปดาห์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้เกิดการตื่นตัวในการดำเนินการ
– จัดตั้งคณะกรรมการประจำระดับกลุ่มย่อย และขยายรูปแบบสู่คณะกรรมการตัวแทนกลุ่มระดับตำบล
– ส่งเสริมและสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินการสำหรับสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมโครงการที่มีผลผลิตโดดเด่นเป็นตัวอย่างแก่สมาชิกหรือผู้เข้าร่วมโครงการฯ คนอื่นๆ
– ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มรายได้สู่กลุ่ม และผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษหรือสารเคมีอย่างยั่งยืน

กระบวนการผลิต
– ปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ ผักสวนครัว เช่นถั่วฝักยาว ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง ต้นหอม ผักชี เป็นต้น
– ใช้วัตถุดิบเหลือใช้ในพื้นที่มาผลิตปุ๋ย ฮอร์โมน และสารไร่แมลง เป็นต้น

ผลผลิต
ผักสวนครัวผักปลอดสารพิษ ได้แก่ ถั่วฝักยาว, ผักบุ้ง, ผักคะน้า, ผักกวางตุ้ง, ต้นหอม, ผักชี

IMG_2983

IMG_3010

IMG_2991

ช่องทางการตลาด
– ตลาดสดในตำบลหัวทะเล ตลาดสดในพื้นที่ใกล้เคียง ตลาดนัดชุมชน
– ขยายตลาดสู่กลุ่มผู้บริโภครักษ์ สุขภาพ เช่นตลาดเย็นในโรงพยาบาลใกล้เคียง ครัวประกอบปรุงในโรงพยาบาล เป็นต้น

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
– กิจกรรมประชุมกลุ่มทุกสัปดาห์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน
– จัดทำทะเบียนรายชื่อ ชนิดผักที่ปลูกและปริมาณ

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
– ประสานหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาตรวจสอบและขอการรับ การความปลอดภัย ตรวจหาสารเคมีตกค้างในผัก
– มาตรฐานกสิกรรมไร้สารพิษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
จำหน่ายสินค้าในรูปแบบกลุ่มและมีตัวแทนกลุ่มในการดำเนินการด้านการผลิตและควบคุม

ระบบการกระจายสินค้า
กระจายจำหน่ายสินค้าในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง หากมีปริมาณมากพอดำเนินการ ขยายตลาดโดยการเน้นการส่งถึงที่และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะ ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการบริโภค

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
จากกลุ่มหนึ่งกระจายสู่อีกกลุ่มหนึ่งในลักษณะขยายผล โดยการบอกต่อ และวิธีการทดลองด้วยตนเอง

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โดยใช้แผ่นพับ ระบบกระจายเสียงในพื้นที่ และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ให้เผยแพร่ผ่านทาง social network

ที่ตั้ง
1555 หมู่ที่ 1 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

คณะกรรมการ/สมาชิก
นายลมหวน ไปล่กระโทก
นายปอง แบบขุนทด
นายประยุต นวลมะเริง
นายลอย มีเกาะ
นางอุบลรัตน์ ประทุม
นางสงัด เจนพนัส
นางสาวทัศนีย์ ทีเกาะ
นายเจีย เขมา
นายทองอยู่ ติ้มสันเทียะ
นายสมบูรณ์ รัตนเนนย์
นายลิ้ม สิงห์เพชร
นายเล็ก เลือดสงคราม
นางชม ไชยณรงค์
นายอยู่ นักรบ
นางนารี ฤทธิ์กลาง
นายประเสริฐ ล้อมในเมือง
นางสุปรีดี กันศรีนวกุล
นางอุไร ยิ้มมะเริง
นางเหรียญ สารทมะเริง
นายสวัสดิ์ เจียนมะเริง
นางสมพร ผึ่งมะเริง

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ต.หัวทะเล อ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
เทศบาลต.หัวทะเล อ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน โครงการกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว

ผู้ประสานงาน
นายเล็ก เลือดสงคราม
46/2 หมู่ที่ 7 บ้านหัวถนน ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 085-764-4013
นางรุจินันต์ สรสิทธิ์ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล
1555 หมู่ที่ 1 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 086-460-8573 E-mail: rujinun_t@hotmail.com

บรรยากาศในพื้นที่