กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง

IMG_3548

ประวัติความเป็นมา
เกษตรกรได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มขั้น เพื่อพึ่งพาซึ่งกันและกันในรูปกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมาใช้ในกลุ่มเพื่อลดต้นทุนในการผลิตและปลูกพืชปลอดภัยเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของอาชีพเกษตรกร จากกการรวมตัวกันของสมาชิกในปีแรก 74 คน ปัจจุบัน 410 คน และมีการสร้างเครือข่ายพึ่งพากันและกัน

การดำเนินกิจกรรม
มีการส่งเสริมให้สมาชิกผลิต (ปลูก) ข้าวและถั่วเหลืองปลอดสารพิษ เพื่อเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยนและพัฒนาสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ต่อไป โดยเน้นเรื่องการลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย มีการส่งเสริมให้สมาชิกผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยหมักจากฟางข้าวไว้ใช้เอง และส่งเสริมให้ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวไว้ใช้เอง นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมให้สมาชิกทานข้าวที่ผลิตเอง และยังมีการขายสินค้าให้กับกลุ่ม ฯ จำหน่ายเข้าสู่ระบบสินค้าเกษตรอินทรีย์ต่อไป

กระบวนการผลิต
ทางกลุ่มฯ มีการควบคุมกระบวนการ การผลิตข้าวอินทรีย์ และถั่วเหลืองอินทรีย์ โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นตัวแทนของกลุ่มซึ่งอยู่ในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อคอยดูแลและเก็บบันทึกข้อมูลของสมาชิกที่ปลูกข้าวและถั่วเหลืองอินทรีย์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มต่อไป

ผลผลิต
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้, ถั่วเหลืองอินทรีย์เชียงใหม่ 60, ข้าวหอมอินทรีย์, ข้าวหอมมะลิแดง-อินทรีย์, ข้าวไรซ์เบอร์อินทรีย์, ข้าวเหนียวดำ, ข้าวเหนียวขาว 6, ข้าวเหนียวแดง

ช่องทางการตลาด
มีการจัดจำหน่ายผ่านทางร้าน หรือช็อปที่ร้านจำหน่ายสินค้าปลอดสารพิษ สินค้าเกษตรอินทรีย์ จัดจำหน่ายผ่านทางผู้ส่งออก จำหน่ายโดยตรงกับผู้บริโภค และจัดจำหน่ายผ่านการออกบูทแสดงสินค้า Road Show ต่างๆ ที่ทางภาครัฐจัดให้

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
ทางกลุ่มมีการจัดอบรมปลูกจิตสำนึกด้านเกษตรอินทรีย์แก่สมาชิกและเยาวชนนักเรียนนักศึกษาทั่วไปได้มาศึกษาเรียนรู้ และให้ผู้ตรวจสอบภายในได้เก็บข้อมูลไว้เปรียบเทียบเป็นกรณีศึกษา เพื่อพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ และเพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจได้มาศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายอื่นๆ

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
กลุ่มมีการส่งเสริมให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการการผลิตข้าวและอาหารปลอดภัยต่อด้วยการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ และพัฒนาต่อเป็นระบบเกษตรอินทรีย์สากลและมาตรฐานการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งมีระบบควบคุมภายใน ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
ทางกลุ่มมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ดูแลกองทุนต่างๆ เช่น กอทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวถั่วเหลืองอินทรีย์ กองทุนปุ๋ยอินทรีย์ และมอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการจัดสรรปัจจัยการผลิตต่างๆ แก่สมาชิกและมีการติดตามเก็บข้อมูลและตรวจสอบเบื้องต้นจากผู้ตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ

ระบบการกระจายสินค้า
– มีการจัดจำหน่าย (กระจายสินค้า) สินค้าเครือข่ายผู้ผลิตสินค้ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และผู้ผลิตสินค้าในมารฐานการค้าที่เป็นธรรม (fairtrade)
– จัดจำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางที่มีกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง
– จำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคผ่านทางไปรษณีย์และขนส่ง

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
– เก็บข้อมูลผู้บริโภค (ข้อมูลทั่วไปและยอดการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง)
– ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ตอนอกบูทแสดงและจำหน่ายสินค้าสินค้าตามสถานที่ต่างๆ

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ทางกลุ่มมีการจัดประชุมทุกเดือน และประชุมใหญ่ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการพบปะระหว่างสมาชิก และผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถสมัครสมาชิก และเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มได้ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการของกลุ่ม และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้สมาชิกได้รับทราบ นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (facebook) และกลุ่มเครือข่ายอื่นๆ ก่อนการดำเนินกิจกรรมทุกครั้ง

ที่ตั้ง
155 ม.7 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

คณะกรรมการ/สมาชิก
นายบุญมี สุระโคตร
นายทวี ธรรมวัตร
นายไชยา ธรรมวัตร
นายชาญวิทย์ เพชรรักษา
นายสุทัศน์ โกทอง
นายบุญถิร ศุภศร
นายแสวง ธรรมวัตร
นายสมัย ศุภศร
นางทองจันทร์ เครือแสง
นายวิไล ศุภศร
นางแสงมณี โคตรเจริญ
นายเลื่อน พรรษา
นายขจรรัฐ สุระโคตร
นายระมิน คำหาญ
นายทองไสย์ วิรุณพันธ์
นายประดิษฐ์ สุภาพ
นางเหงี่ยม เครือแสง
นางอุดม คำมั่น
นายสมนึก สุภาพ
นางอัชญาภา

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
สำนักงานเกษตรอำเภอราศีไศล, สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ อุตสาหกรรมพานิช 7, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด, โรงเรียนบ้านอุ่มแสง

ผู้ประสานงาน
นายขจรรัฐ สุระโคตร 39 ม.7 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โทร. 086-875-4838, 086-322-8953 E-mail: kasedtip@hotmail.com

บรรยากาศในพื้นที่