กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกสุรินทร์

IMG_3594

ประวัติความเป็นมา
เป็นกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมรายย่อยที่ทำการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์เกษตรยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ มีสามชิกกว่า 200 ครอบครัว ในระดับกลุ่มพื้นที่ทำการผลิต เช่น ข้าว พืชผัก เมล็ดพันธุ์ และการแปรรูปเป็นต้น ในระดับเครือข่ายมีกิจการโรงสีข้าวอินทรีย์ มีร้านค้าทางเลือกในเมือง ตลาดนัดสีเขียว เป็นต้น ดำเนินกิจการในด้านการเกษตรยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องนับ 10 ปี มีองค์ความรู้การผลิตและการจัดการเรียนรู้เพื่อขยายสมาชิก

การดำเนินกิจกรรม
เน้นรูปแบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ คือ การทำนาข้าวอินทรีย์เป็นพื้นฐาน มีการผลิตพืชหลังนา เช่น ถั่วลิสง ถั่วเขียว หอม กระเทียม แตงโม และข้าวโพด มีการผลิตพืชร่วมนา เช่น ผักตามฤดูกาล ผักพื้นบ้าน ผลไม้ มีการดำเนินงานแปรรูปผลผลิต เช่น ถั่วคั่วทราย เครื่องดื่มข้าวเพื่อสุขภาพ ขนมพื้นบ้าน ข้าวสารอินทรีย์ และอาหารแปรรูปจากเนื้อหมู

กระบวนการผลิต
เน้นการผลิตที่ยึดพื้นฐานจาก ‘ระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์’ มาตรฐานประเทศไทย (มกท.) และมีระบบตรวจสอบรับรองที่เป็นมาจรฐานท้องถิ่น คือ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ (มกสร.) และการตรวจสอบรับรองในระบบกลุ่มเกษตรกร เป็นกระบวนการที่อ้างอิงระบบเกษตรอินทรีย์ และระบบตรวจสอบรับรองผลผลิตแบบการมีส่วนร่วม

ผลผลิต
ข้าวสาร, ผัก, ผลไม้, อาหารแปรรูปจากเนื้อหมูและอาหารแปรรูปจากข้าว

IMG_3587

IMG_3593

IMG_3573

ช่องทางการตลาด
– ร้านค้าเครือข่ายในท้องถิ่น
– ตลาดนัดสีเขียวในท้องถิ่น
– ตลาดชุมชน

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
สร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำฐานข้อมูลการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภค

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
– ทำกระบวนการรับรองมีการกำหนดเกณฑ์การรับรองแบบมีส่วนร่วม รวมท้องการสร้างข้อตกลงร่วมในกลุ่มระหว่างเกษตรกรและกลุ่มเครือข่าย
– มีการควบคุม ตรวจสอบภายในกลุ่ม เน้นประเด็นผลผลิตปลอดภัย หากไม่ถึงมาตรฐาน ให้ปรับแก้ไข
– ทำระบบมาตรฐานหลายระดับโดยคำนึงถึงการไม่กีดกันการเข้าสู่การพัฒนาของเกษตรกรที่เป็นรายย่อย

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
– สร้างองค์ความรู้การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
– สร้างกระบวนการพัฒนาเริ่มต้นจากการคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบกิจการตามเกณฑ์
– พัฒนาให้กลุ่มและเครือข่ายในการผลิตและตลาด เข้ามาสู่กระบวนการพัฒนา
– มีพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาแนะนำตลอดช่วงเวลาการพัฒนา จนเกษตรกรและกลุ่ม สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง

ระบบการกระจายสินค้า
– สร้างเว็บไซต์สินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)
– ระบบประกันคุณภาพผลผลิต ตลอดจนระบบการให้คะแนนโดยผู้บริโภคและ คณะกรรมการควบคุมกำกับของภาครัฐ
– พัฒนาและทดลองระบบกระจายการขนส่งสินค้าเกษตรปลอดภัยในหลายช่องทาง และหลายรูปแบบ จากกลุ่มเกษตรกรถึงบ้านผู้บริโภคภายในเวลาที่กำหนด
– พัฒนาบรรจุภัณฑ์เช่นอาจมีกล่องบรรจุเพื่อรักษาผักให้สดอยู่เสมอ
– ในกรณีการสั่งและกระจายสินค้าผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย การจ่ายเงินสั่งซื้อผลผลิต ของผู้บริโภคต้องจ่ายชำระเงินค่าสินค้าผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย ทางบริษัทไปรษณีย์ไทยจะดำเนินการติดต่อกับผู้ขายสินค้าและจัดส่งให้ผู้บริโภคในเวลาที่แจ้งไว้ตามกำหนดหรืออาจจะส่งผู้ผลิตโดยตรง

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
– มีการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจาก แหล่งผลิตและความรู้เรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัย
– จัดการเยี่ยมฟาร์มเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค
– จัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภค
– Matching ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความสำคัญ ทั้ง 2 รูปแบบ
– ประชาสัมพันธ์ Campaign โดยประสานงานว่ามีกลุ่มใดมีสินค้าอะไรมาเชื่อมโยงกัน ได้บ้าง เช่น กลุ่มเกษตรยั่งยืนและเกษตรทางเลือกสำหรับเกษตรกรบางรายสามารถส่งถึงผู้บริโภคได้โดยตรง
– ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมให้มีผู้บริหารจัดการมืออาชีพซึ่งต้องมีค่าตอบแทนให้

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
– สื่อสารให้ผู้สนใจทั่วไปและผู้บริโภคในระดับต่าง ๆ ได้เข้าใจกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย การยกระดับการผลิตและการเชื่อมโยงระบบต่างๆ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ใน รูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างกระแสการผลิตและการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่การสร้างสุขภาวะ
– นำสื่อที่ผลิตโดย สสส. และภาคีต่างๆ ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
– ส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง และเชื่อมโยงกับระบบใหญ่
– จัดทำเว็บไซต์ หรือ Facebook เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ที่ตั้ง
88 ม.7 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

คณะกรรมการ/สมาชิก
นายภาคภูมิ อินทร์แป้น
นายสำราช ทองเอี่ยม
นายจันทร์ศรี สุปิลัยธร
นายรุ่งโรจน์ ขจัดโรคา
นางกัญญา อ่อนศรี
นางนันทา หายทุกข์
นายประสงค์ ศณีสะอาด
นายธรรมมา สังข์สาลี
นายบุตรดี เกลียงพร้อม
นายอุทา สีสันต์
นายขัน อุดหนุน
นายปฏิพัทธ์ จำมี
นายโบตั๋น แสนมี
นายผยอง ดวงรายทอง
นายประสิทธิ์ โครตโสภา
นายไพจิตร ทะกอง
นางฐานนิตา สามารถ
นางนงนุช สุขล้อม
นายนักสิทธิ์ อุ่นจิตร
นายวิโรจน์ พวงประโคน

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์

ผู้ประสานงาน
นายอานัติ แสงอุบล ที่อยู่ 88 ม.7 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 044-040-258, 081-718-0912 E-mail: aansurin@hotmail.com

บรรยากาศในพื้นที่