กลุ่มเกษตรธรรมชาติ ต.ทมอ จ.สุรินทร์

IMG_3615

ประวัติความเป็นมา
เริ่มตั้งกลุ่มปี 2534 โดยมีแนวคิดในการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรพึ่งตนเอง และเกษตรกรรมยั่งยืน จนกระทั่งมีตลาดรองรับทั้งในและต่างประเทศ คือข้าว ได้รับการรับรองจนสามารถส่งออกต่างประเทศ ผ่านสหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์จำกัด ส่วนพืชผัก ส่งขายตลาดสีเขียว 4 แห่ง ในจังหวัดสุรินทร์

การดำเนินกิจกรรม
ผลิตอาหารประเภทอินทรีย์ มีการตรวจสอบจากฝ่ายมาตรฐาน (มกท.) ทั้งระบบ ได้แก่ พืชหลัก เช่น ข้าวและผักต่างๆ โดยกลุ่มเป็นองค์กรที่ได้รับการตรวจรับรองเป็นอันดับแรก

กระบวนการผลิต
การผลิตอาหารของกลุ่ม เป็นระบบอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีและสารพิษทุกชนิดในแปลง

ผลผลิต
– ผลผลิตหลัก คือ ข้าว ผัก เป็นผักที่ปลูกตามฤดูกาล เช่น ผักบุ้ง ผักกาด ถั่ว สลัด ต้นหอม แตงกวา เป็นต้น
– ผักที่มีขายตลอดปี คือ ดอก/ยอดแค ตำลึง ผักบุ้งน้ำ ดอกอัญชัน ใบบัวบก และใบกระเพรา
– ปลา เป็นปลาธรรมชาติและปลาเลี้ยงในรูปแบบอินทรีย์ คือ ปลาช่อน ปลาดุก ปลาตะเพียน และปลาหมอ
– ปศุสัตว์ มีหมูหลุม ไก่ลูกผสม ไก่ไข่ เป็ดไข่ และเป็ดเทศ

ช่องทางการตลาด
ข้าวจะส่งออกนอกประเทศประมาณร้อยละ 70 ภายในประเทศร้อยละ 30 ผักและปศุสัตว์ จะขายในตลาดสีเขียวเป็นหลัก

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
กลุ่มเป็นฐานเรียนรู้ที่ให้ความรู้แก่ผู้สนใจ จึงจำเป็นต้องมีระบบการจัดทำฐานข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ให้ชัดเจน เช่น กระบวนการผลิตข้าวต้องมีข้อมูลของสมาชิก มีพื้นที่ปลูก ตลอดจนรายละเอียดการจัดการปลูกพืชในแต่ละแปลงต้องชัดเจนเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ และในอนาคตจะช่วยกันพัฒนาแปลงเกษตรให้เท่าเทียมกัน

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
สมาชิกของกลุ่มทุกคน ต้องขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นการยืนยันถึงผลผลิตที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคจริง ซึ่งกลุ่มทุกคนจะต้องได้รับการตรวจแปลง ตรวจการผลิตพืชผักอินทรีย์ทั้งระบบด้วย โดยมีกระบวนการตรวจสอบที่เข้มข้น จนกว่าจะได้รับมาตรฐานการผลิต

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
ระบบการผลิตส่วนใหญ่เป็นข้าวและพืชผักรวมทั้งการเลี้ยงปศุสัตว์ และอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน สมาชิกจะช่วยกันตรวจสอบการจัดการแปลง และคณะกรรมการกลุ่มจะมีการตรวจเยี่ยมแปลงสมาชิก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ระบบการกระจายสินค้า
สินค้าจะถูกกระจายไปหลายพื้นที่ เช่น วันเสาร์ ตลาดสีเขียวหน้าอบจ. วันอังคาร ตลาดสีเขียวอำเภอปราสาท วันพุธ โรงพยาบาลอำเภอปราสาท วันพฤหัส แพ็คผักและสินค้าส่งร้านข้าวหอม ในเมืองสุรินทร์

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
ตลาดทุกตลาดที่จำหน่ายสินค้าของเรา จะมีการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค โดยการชักชวนผู้บริโภคทั้งในเมืองและต่างอำเภอ เข้าเยี่ยมชมแปลงและกระบวนการผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ทุกตลาดที่เราทำอยู่ จะมีการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ผู้บริโภคเข้าใจในตัวสินค้า และการเลือกซื้อสินค้าที่ปลอดภัย

ที่ตั้ง
199 ม.9 บ้านโดนเลงเหนือ ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

คณะกรรมการ/สมาชิก
นายสำราช ทองเอี่ยม
นายจันทร์ศรี สุปิรัยธร
นายภาคภูมิ อินทร์แป้น
นางจุฑามาศ สดมสุข
นายณัฐชัย แย้มชู
นายรังสรรค์ กระจายศิลป์
นางวิลาวรรณ ชุ่มสูงเนิน
นายชัย จันทร์จำรัส
นางสุริยา ร่องน้อย
นายผอง ใสแจ่ม
นายมูล ใสแจ่ม
นางเพชร เจนขบวน
นางสาววันเพ็ญ แย้มชู
นางทัศนีย์ ง่อยจันทร์
นางเจือย แหลมทอง
นางสุพิน ทองเอี่ยม

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์, สหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์จำกัด, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์, องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ

ผู้ประสานงาน
นายจันทร์ศรี สุปิรัยธร 90 หมู่ที่ 4 ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โทร. 087-252-0880

บรรยากาศในพื้นที่