กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาชีพทางเลือกบ้านทัพไทย และกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์

IMG_3633

ประวัติความเป็นมา
เริ่มตั้งกลุ่มปี 2542 โดยมีแนวคิดการลด ละ เลิกการใช้สารเคมี และต้องการพึ่งตัวเองโดยการทำเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก หลังจากนั้นก็มีการทำเรื่องตลาดเพื่อสุขภาพ เพื่อความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค และมีแนวคิดในการทำปศุสัตว์อินทรีย์เพื่อพึ่งตนเองในด้านการผลิตปุ๋ยมาใช้ในระบบการผลิตข้าวและพืชผักอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และมีความยั่งยืนตลอดไป

การดำเนินกิจกรรม
– ผลิตข้าวอินทรีย์ จนได้รับรองมาตรฐาน สามารถส่งขายตลาดในประเทศและต่างประเทศ (มาตรฐานที่กลุ่มดำเนินการขอรับรองคือ ปฐมอินทรีย์, อินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน, มกท., EU., Bio Suisse และ NOP)
– ผลิตพืชผักอินทรีย์ เพื่อบริโภคและจำหน่ายที่ตลาดสีเขียว
– ทำปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อให้กระบวนการทำเกษตรอินทรีย์ ครบวงจรและเพิ่มรายได้ให้สมาชิกในกลุ่ม

กระบวนการผลิต
ทำการผลิตตามกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ มีความปลอดภัยกับผู้ผลิตและผู้บริโภค ไม่มีการใช้สารเคมีแต่อย่างใด สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ จนเป็นที่ยอมรับของตลาด

ผลผลิต
– ผลผลิตหลัก คือข้าว
– ผัก ผักที่มีตามฤดูกาล เช่น ถั่ว ผักกาด หอม กระเทียม ผักบุ้ง ชะอม ใบ/ดอกแค ยอดเสาวรส ตำลึง กะถิน เป็นต้น
– ผักป่า เช่น ผักติ้ว ผักอีนูน ผักเม็ก สะเดา และดอกกระเจียว
– ผักที่เกิดตามธรรมชาติในน้ำ เช่น ผักแว่น อีออม สันตะวาใบพาย กะเฉดน้ำ
– ปลา เช่น ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาช่อน ปลาหมอ ปลาสลิด ปลาหลด ปลาซิว กุ้งฝอย ปลาขาวเล็กๆ ปูนา หอยจุ๊ป และกบ
– ปศุสัตว์ เนื้อหมูสด หมูแดดเดียว แค๊ปหมู หมูย่าง หมูทอด ไก่สด ไก่ย่าง และไข่ไก่

ช่องทางการตลาด
– ข้าว จะส่งออกนอกประเทศประมาณร้อยละ ๗๐ ภายในประเทศร้อยละ ๓๐
– ผัก ขายในชุมชน และตลาดสีเขียว
– ปศุสัตว์ ขายในชุมชน และตลาดสีเขียว

IMG_3625

IMG_3624

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
– กลุ่มมีการทำข้อมูลสมาชิก ทะเบียนสมาชิกแต่ละกลุ่มให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
– มีการส่งเสริมและขยายฐานการผลิตทั้งข้าวอินทรีย์ พืชผักอินทรีย์ และปศุสัตว์อินทรีย์
– ตั้งกฎระเบียบและข้อบังคับของกลุ่มให้ชัดเจน เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงานกลุ่มและกิจกรรมของกลุ่ม
– มีข้อบังคับให้กับสมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม คือต้องเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และพัฒนากลุ่มให้มีความเจริญก้าวหน้า ทุกครั้งที่มีการนัดหมายทำกิจกรรมกลุ่ม
– มีแนวทางในการพัฒนาด้านการแปรรูปผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต และส่งขายต่างจังหวัด

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
– สมาชิกที่มีพื้นที่การผลิตต้องขอรับรองมาตรฐาน ทั้งข้าวและพืชผัก
– ผลผลิตทางการเกษตร ทางกลุ่มสามารถให้เข้าไปตรวจสอบสมาชิกที่ขอรับรองการผลิตในระบบอินทรีย์ โดยคณะกรรมการกลุ่ม หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชนที่รับรอง
– ทางกลุ่มได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานการผลิต จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
มีระบบการผลิตแบบรายครอบครัว และมีการบริหารจัดการโดยกลุ่ม ทั้งกระบวนการผลิต ชนิดของผลผลิต ปริมาณผลผลิต ตลอดจนการกำหนดราคาผลผลิต ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตด้านข้าว พืชผัก และปศุสัตว์

ระบบการกระจายสินค้า
มีการจำหน่ายกันเองในชุมชน สร้างตลาดเขียวในชุมชน อำเภอ และในจังหวัด ส่วนข้าวก็สามารถส่งขายออกต่างประเทศประมาณร้อยละ 70

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
– มีการจัดกิจกรรมให้ผู้บริโภคพบผู้ผลิต และมีการเยี่ยมเยียนผู้ผลิตทั้งรายกลุ่มและรายเดี่ยว
– สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคยอมรับในระบบการผลิตของกลุ่มเกษตรกร โดยมีการให้ข้อมูล และประชาสัมพันธ์

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
– ผู้ผลิตในกลุ่มสามารถพูดถึงกระบวนการผลิตของตัวเองให้คนอื่นฟังได้
– ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในสินค้า แล้วมีการบอกต่อๆกัน
– มีการออกทีวี ทั้งการะบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม และชนิดของผลผลิตให้เป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้น
– เปิดพื้นที่ให้มีการศึกษาดูงาน จึงเป็นการประชาสัมพันธ์กลุ่มให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น

ที่ตั้ง
24 ม.10 บ้านทัพไทย ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

คณะกรรมการ/สมาชิก
นางกัญญา อ่อนศรี
นายสุริพันธ์ แก้วเรือง
นายวรพล เหมาะตัว
นายรุน สุตลาวดี
นายนิยาย ตำสารี
นางสำอางจิต ปิ่นมนต์
นางวาสนา สุตลาวดี
นางปรารถนา สุขทอง
นางสลวย สุขดาว
นายเชื่อง ตะลาโส
นางสุขุม พื้นนวล
นางวรรณี เกิดเหมาะ
นางเอียด วรรณูปถัมภ์
นางเล็ก ศรีสุข
นางชบา แท่นดี
นายยาน วิโรจน์รัตน์
นายสมบัติ คำบุญเหลือ
นายเพิ่ม บูรณ
นางปัทมวรรณ ควรหาญ
นางสมวน แอบกล้า

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์, สหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์จำกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์, ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์
ปศุสัตว์อำเภอ, ปศุสัตว์จังหวัด, พาณิชย์จังหวัด,องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบลทมอและเกษตรอำเภอ

ผู้ประสานงาน
นางกัญญา อ่อนศรี 10 หมู่ที่ 4 ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทร. 087-255-1447

บรรยากาศในพื้นที่