กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดนัดสีเขียว ต.แนงมุด

IMG_3558

ประวัติความเป็นมา
ตลาดนัดสีเขียว ต.แนงมุด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุด โดยผลผลิตที่นำมาจำหน่ายจะเป็นพืชผัก, ผลผลิตที่ผลิตเองภายในครัวเรือนหรือหาได้จากป่าแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยครอบครัวที่นำผลผลิตมาจำหน่ายจะเป็นครอบครัวต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกจาก โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินกิจกรรม
– จำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพ เช่น ผักปลอดสาร, ไก่บ้านอินทรีย์, ข้าวอินทรีย์, ผักธรรมชาติ
– แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในและนอกชุมชน

กระบวนการผลิต
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการบำรุงพืชผัก ใช้สารไล่แมลงแทนยาห่าแมลง, ใช้กระบวนการเกษตรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดการเกื้อกูลกัน

ผลผลิต
– ผัก ได้แก่ ผักบุ้ง, โหรพา, นางลัก, ต้นหอม, ผักชี, ยี่หร่า, สาระแน่, หน่อไม้, หน่อไม้ฝรั่ง, ฟักทอง, แตงกวา, ฯลฯ
– ปลา ได้แก่ ปลานิล, ปลาดุก, ปลาตะเพียน, ปลาธรรมชาติต่างๆ
– ผลไม้ ได้แก่ ขนุน, แตงไทย, แตงโม, มะพร้าวน้าหอม, ลำไย, มะม่วง

ช่องทางการตลาด
จำหน่ายในพื้นที่ตลาดนัดสีเขียว ต.แนงมุด ทุกวันจันทร์, พฤหัสบดี

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
ปรับปรุงแปลงผลผลิตของสมาชิกให้มีความสมบูรณ์ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนได้อบรมเพิ่มทักษะให้กับสมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นๆ, รวบรวมข้อมูลสมาชิก, ทุกด้านๆเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาและแก้ปัญหา

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานใดแต่ใช้วิธีการรับรองกันเองภายในกลุ่มโดยการออกตรวจเยี่ยมแปลงที่ผลิต และกำลังดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
มีการบันทึกการผลิตตั้งแต่การเพาะปลูก, ปัญหาอุปสรรคในการผลิต แนวทางแก้ไขและมีการตรวจเยี่ยมแปลงและหาแนวทางเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของสินค้า

ระบบการกระจายสินค้า
ส่งเสริมให้มีการเพิ่มสมาชิกกลุ่มภายตำบลและให้มีสินค้าที่หลากหลาย เพิ่มจุดจำหน่ายสินค้าทั้งในและนอกพื้นที่ โดยใช้สื่อที่สามารถเข้าผู้บริโภคได้

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
ใช้การประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ในการประชุมหน่วยงานประจำเดือน, ทำแผ่นพับ, ป้ายประชาสัมพันธ์, ผ่านเว็บไซต์, แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์อื่นๆ

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ทำแผ่นพับ, ประชาสัมพันธ์ โดยใช้สื่อเช่น วิทยุชุมชน, เว็บไซต์, ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆทำป้ายโฆษณา

ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุด

คณะกรรมการ/สมาชิก
นายเดียม พินองรัมย์
นายวิวัย พลซ้าย
นายสุคิด โพธ์ศรี
นางอุดมศรี คนเก่ง
นางพุทธมาศ สายบัวแดง
นางศรีจันทร์ สุขเหลือง
นางสาวยุพิน สืบดี
นางพอน ธรรมเจริญ
นางหนู อินทะเสน
นางรุ่งนภา บึงจันทร์
นางลัดดา เหมาะตัว
นายฉลามภูมิมะนาว
นางสาวณัฐณิชา ยิ้มชื่นเลขา
นางณีรานุช แถวถิ่น
นายไพศาล ชินภักดี
นางหนูพาน เรือนแก้ว
นายฉัตรณรงค์ สุขประสงค์
นายสุวิรัตน์ ไม้น้อย
นางทศพร แซ่ต๋อย
นางเหมือน สำราญภูมิ
นางสาวมลฤดี บุญโสม

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
อบต.แนงมุด, อำเภอกาบเชิง สนง.ปศุสัตว์อำเภอกาบเชิง, สนง.เกษตรอำเภอกาบเชิง
สนง.พัฒนาการอำเภอการเชิง ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์สุรินทร์ มูลนิธิพัฒนาอีสาน กองทุนสิ่งแวดล้อม
วิสาหกิจชุมชน ตลาดนัดสีเขียวตำบลแนงมุด

ผู้ประสานงาน
นางสาวอุรวี มีรัตน์ อบต.แนงมุด ม.9 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 โทร. 081-766-5771

บรรยากาศในพื้นที่