กลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมแบบครบวงจร บ้านกะทม

ประวัติความเป็นมา
เริ่มตั้งกลุ่มเมื่อปี 2549 โดยชวนชาวบ้าน รวมกลุ่มกันเอง ไปอบรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปี 2553 มีปศุสัตว์อำเภอเมืองสุรินทร์ ได้เข้าไปให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการ และตามมาด้วยปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ จนถึงปัจจุบัน

การดำเนินกิจกรรม
เลี้ยงหมูหลุมแบบครบวงจร โดยไม่ใช้สารเคมี ได้เนื้อหมูที่ปลอดภัย มีการแปรรูปอาหารจากเนื้อหมูหลุม เป็น ไส้อั่ว ไส้กรอก แหนม แค๊ปหมู หมูหวาน หมูแดดเดียว และอาหารสำเร็จรูปประจำวัน เพื่อเพิ่มมูลค่า

กระบวนการผลิต
ผลิตอาหารด้วยมือ ปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมี และสารพิษ ปลอดภัยสำหรับผู้ผลิต และผู้บริโภค

ผลผลิต
ผลผลิตหลัก คือ ข้าว ถั่ว แตงกวา และพืชผักปลอดสาร ส่วนปลาจะเป็นปลาตามฤดูกาล

ช่องทางการตลาด
ปัจจุบัน ขายในตลาดชุมชน ตลาดสีเขียวกรีนม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์และสู่ตลาดในเมืองในอนาคต

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
เรียนรู้จากฐานข้อมูลจริงที่ปฏิบัติอยู่ และอบรมตามหน่วยงานจัดให้ เพื่อปรับปรุงพัฒนาสู่อนาคต ยกระดับการชำแหละเพื่อจำหน่าย และสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปสู่ตลาดในประเทศ และต่างประเทศ

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
ผลิตโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการเป็นอินทรีย์เป็นหลัก งดการใช้สารเคมีทุกชนิด

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม ตามสภาพที่เป็นจริง มีการประชุมแก้ปัญหา และวางแผนร่วมกันทั้งกิจกรรมการเลี้ยง การแปรรูป การตลาด และการเงิน

ระบบการกระจายสินค้า
เน้นการจำหน่ายในตลาดชุมชนเป็นหลัก เพราะสะดวก และประหยัดต้นทุน บางครั้งก็ไปร่วมออกร้านตามงานต่างๆ ที่หน่วยงานเกษตรจัด และจำหน่ายที่ตลาดกรีนม.ฯ

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
อาศัย ผลผลิตที่มีคุณภาพ ทำให้ผู้บริโภคเลือกบริโภคตามความสมัครใจ และเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่าย เพื่อขยายฐานการผลิตและการตลาด

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ไม่มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ แต่อย่างใด อาศัยคุณภาพของผลผลิต และการบอกต่อของผู้บริโภค ส่วนการเปิดให้มีการศึกษาดูงานก็มีส่วนทำให้หน่วยงาน เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และบุคคลทั่วไปรู้จักเพิ่มมากขึ้น

ที่ตั้ง
6 ม.12 บ้านกะทม ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32140

คณะกรรมการ/สมาชิก
นางสาวพิมพ์จันทร์ ประทุมทอง
นางเพียว อินทร์แป้น
นางยิน พอกเพียร
นางแสงทัย หาญนึก
นางวันเพ็ญ แย้มชู
นางกมลพัชร ดวงจิตร
นางอำนวย พลช้าง
นางสาวรรณดา ทิ้งสุข
นางขวัญจิตร ดวงเต็มใจ
นางสาวปัว นรินทร์รัมย์
นางแดง สารแนร์
นางรัชนี แย้มชู
นางจุฬา สายแก้ว
นางสำเนียง พงษ์ชะอุ่มดี
นางนงลักษณ์ กังวาฬ
นางพิน สมดัง
นางผาย ง่อยจันทร์
รต.บุญสงค์ อินวันนา
นางนิตยา ประทุมทอง

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์

ผู้ประสานงาน
นางนิตยา ประทุมทอง 6 หมู่ที่ 12 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 086-871-7672