กลุ่มบ้านสวนน้ำฝนและกัลยาณมิตร

DSC_0990

ประวัติความเป็นมา
เป็นการรวมตัวกันของคนเมืองกลุ่มหนึ่ง ที่มาร่วมกันซื้อที่คนละเล็กคนละน้อย จนมีพื้นที่รวมกันประมาณ 20 ไร่ เพื่อทำเกษตรอินทรีย์ โดยมีเพื่อนบ้านคือ ‘บ้านสวนสายลมจอย’ ซึ่งเป็นชาวบ้านดั้งเดิมในพื้นที่ ที่ทำเกษตรอินทรีย์มาก่อนแล้ว คอยเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำ

การดำเนินกิจกรรม
– ปลูกข้าวอินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ ปลูกผัก ปลูกผลไม้ เพาะเห็ด
กระบวนการผลิตสินค้าปลอดภัย
– การบรรจุ (เน้นไปที่ข้าว เพราะผักและผลไม้ ส่วนใหญ่จะนำมาใช้ทำอาหารทันทีเพื่อการบริโภคและเลี้ยงแขกที่มาร่วมอบรมในชุมชน) บ้างก็บรรจุถุงสูญญากาศ บ้างก็บรรจุถุงพลาสติกธรรมดารัดยาง บ้างก็บรรจุลงกระสอบ แล้วแต่ความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายที่สั่งซื้อ โดยจะบรรจุเอง จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีการใส่ยากันมอด หรือสารเคมือื่นใด

กระบวนการผลิต
– การเพาะ – บ้านสวนน้ำฝนและกัลยาณมิตร จะนำต้นพันธุ์หรือเมล็ดพันธุ์ที่เป็นพันธุ์เปิดและส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ที่ได้มาจากชาวบ้านที่ทำเกษตรอินทรีย์ต่อเนื่องมายาวนาน รวมถึงพันธุ์พื้นเมือง มาเป็นตัวตั้งต้นในการเพาะปลูก
– การเลี้ยงดู – ใช้ปุ๋ยขี้วัวจากเพื่อนบ้าน (ซึ่งเลี้ยงวัว และให้วัวกินหญ้าจากในพื้นที่ชุมชน ซึ่งทำเกษตรอินทรีย์มาตลอดตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป) มาเป็นตัวช่วยเพิ่มแร่ธาตุและสารอาหารให้กับดินและต้นไม้ต้นข้าว
– การเก็บเกี่ยว – ข้าวและผลผลิตเกษตรในพื้นที่ใช้การเก็บเกี่ยวด้วยแรงคน โดยในส่วนของข้าวเมื่อเกี่ยวและฟาดจนได้ข้าวเปลือกมาแล้ว จะนำไปสีเป็นข้าวกล้องด้วยเครื่องสีของกลุ่ม
ผลผลิต
ข้าว ผัก ไข่เป็ด เห็ดฟาง ผลไม้(เป็นบางครั้ง)
DSC_0952

ช่องทางการตลาด
วางขายหน้าร้านบ้านสวนน้ำฝน และดำเนินการผ่านเฟสบุ๊คของ ธนาทิพ ฉัตรภูติ

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
เรียนรู้จากประสบการณ์ของเกษตรกรดั้งเดิมในพื้นที่ พร้อมกับการหาความรู้เพิ่มเติมจากเพื่อนๆ ในเครือข่ายตลาดสีเขียว รวมถึงเพื่อนๆ ที่ทำเกษตรอินทรีย์อยู่ในแหล่งต่างๆ และเรียนรู้จากการปฏิบัติ

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร ใช้ความเชื่อมั่นระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิต การรู้จักกันผ่านการเดินทางมาเยี่ยมเยือนพื้นที่ผลิต ไม่ให้ความสำคัญกับตราสัญลักษณ์ต่างๆ เพราะผลผลิตของกลุ่ม ไม่ได้มากมายอยู่แล้ว

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
ไม่เน้นการนำ Demand มาเป็นตัวกำหนด Supply แต่ Supply ของกลุ่ม จะเกิดขึ้นตามกำลังการผลิตที่สามารถทำได้จริงบนพื้นฐานที่คนปลูกจะต้องมีเวลาสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และการพัฒนาจากภายใน พร้อมๆไปกับการให้ความเคารพกับผืนดินและพันธุ์ไม้ ไม่เร่งผลิต ไม่ใช้งานแม่พระธรณีมากเกินไป ไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ไม่บังคับพันธุ์ไม้ต่างๆ ให้ออกดอกออกผลตามต้องการ แต่รู้จักการให้ความเคารพกับธรรมชาติ รู้จักการรอคอยพืชพันธุ์ตามฤดูกาล มองเห็นความเชื่อมโยงกันของสรรพสิ่ง ไม่มุ่งปลูกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยไม่สนใจผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆ

ระบบการกระจายสินค้า
ปัจจุบันดำเนินการผ่านไปรษณีย์ไทย นิ่มซี่เส็งเอกเพรส และกำลังจะส่งสินค้าไปตามร้านหลักๆ 4-5 ร้าน ในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
เน้นการสื่อสารโดยตรงผ่านโทรศัพท์ อีเมล์ เฟสบุ๊ค และการจัดกิจกรรมเยี่ยมชนพื้นที่

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
เฟสบุ๊ค Sailomjoy เฟสบุ๊คส่วนตัวของธนาทิพ ฉัตรภูติ และฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านพี่ๆ น้องๆ สื่อมวลชน

ที่ตั้ง
ชุมชนบ้านสวนสายลมจอย 151/5 หมู่ 3 บ้านล้านตอง ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

คณะกรรมการ/สมาชิก
ยุภา รอดเกลี้ยง
พี่ยา
ภัทราพร นิยมไทย
กนกวรรณ กนกวนาวงศ์
วิโรจ รุจิลาภ
ธนาทิพ ฉัตรภูติ
เกียรติศักดิ์ อักษรวงศ์
พี่ป้อม
พี่เขม
พี่แก้ว
พี่โจ้
พี่โอ๋
พี่แอน
ธีรภรณ์ อรุณกาญจนโรจน์
พี่แอ๊ด
พี่โน
พี่แป๋ม

ผู้ประสานงาน
นางสาวธนาทิพ ฉัตรภูติ 151/5 หมู่ 3 บ้านล้านตอง ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทร. 081-994-4677 E-mail: fonny777@gmail.com

บรรยากาศในพื้นที่