กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน จ.ลำพูน

DSC_0835

ประวัติความเป็นมา
จากจุดเริ่มต้นของโครงการวิจัยฯ และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องของสถาบันวิจัยหริภุญชัย ก่อให้เกิด ‘เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน’ ที่เกิดจากการรวบรวมองค์ความรู้ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน และรวมตัวกันของเกษตรกรที่มีแนวคิดและหัวใจเดียวกัน ‘หัวใจอินทรีย์’ ในการขับเคลื่อนการทำเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การขยายผลไปยังเกษตรกรรายอื่นๆ ที่สนใจ และผู้บริโภคที่จะได้มีทางเลือกสำหรับการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากสารเคมี ซึ่งจะช่วยให้ลดปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในระยะเริ่มต้นนี้เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนที่เกิดขึ้น มีอยู่ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบ และระดับระยะการปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบ

การดำเนินกิจกรรม

กระบวนการผลิต
มีใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับภาค ระดับประเทศ และนานาชาติ

ผลผลิต

ช่องทางการตลาด
– จำหน่ายในชุมชน/ร้านค้า
– ทำสัญญากับบริษัท
– ตลาดนัดตลาดอินทรีย์ของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่
– งานเกษตรอินทรีย์/ปลอดภัยของเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน และหน่วยงานต่าง ๆ

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

DSC_0800

DSC_0827

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
จากการทำงานวิจัย มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้เห็นข้อมูลสถานการณ์ เห็นว่าน่าจะมีการประสานงาน กลุ่มเครือข่าย การแลกเปลี่ยนความรู้ แผนงาน ในการทำกิจกรรมร่วมกัน จึงได้กำหนดให้มีศูนย์ประสานงาน เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน ได้ใช้ที่ทำการ ณ มูลนิธิสวนพุทธธรรม โดยมีผู้ประสานงาน คือ นางกัลยา ใหญ่ประสาน มีมูลนิธิสวนพุทธธรรม ดำเนินการด้านการตลาด มีสถาบันวิจัยหริภุญชัยเป็นกองเลขานุการ ส่วนการบริหารงานเครือข่ายจะได้กำหนดโครงสร้างในโอกาสต่อไป

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
จากสายสัมพันธ์ของสมาชิกผู้ปฏิบัติธรรมในมูลนิธิสวนพุทธธรรม ทำให้สามารถเชื่อมโยงการผลิตผักสลัดตามระบบมาตรฐาน (Organic Thailand) และที่ฉลากของบรรจุภัณฑ์มีการระบุแหล่งผลิตจากมูลนิธิสวนพุทธธรรมซึ่งได้รับความเชื่อถือจากบริษัทสยามแม็คโครฯ ในการตกลงซื้อขายสินค้าแบบขาดไปยัง 5 สาขา รอบกรุงเทพฯ มาแล้วกว่า 5 ปี ซึ่งเครือข่ายสามารถที่จะใช้ความสัมพันธ์นี้ให้เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเครือข่ายอื่นๆที่มีปัญหาตลาดได้

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
เนื่องจากพื้นที่ของสวนพุทธธรรมไม่เพียงพอต่อการผลิตสินค้า จึงขยายการผลิตโดยเข้าไปติดต่อสอบถามสร้างความเข้าใจและข้อตกลงสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูนที่สนใจและเชื่อใจกันได้เป็นรายๆ ในการกระจายแหล่งผลิต และสามารถสร้างตลาดที่ให้หลักประกันราคาต่อผู้ผลิตในเครือข่ายฯ สามารถอยู่ได้ ทุกฤดูกาลตลอดปี ส่วนผู้ผลิตก็ให้สัจจะและความจริงใจทีจะไม่ขายสินค้าให้กับพ่อค้ารายอื่น เมื่อมาโยนราคาสูงให้ แม้ว่าจะไม่ต้องเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม แต่เชื่อมั่นกันด้วยใจของระบบการผูกพันกันของเครือข่าย

ระบบการกระจายสินค้า

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ที่ตั้ง
มูลนิธิสวนพุทธธรรม 116 ม.5 บ้านหนองเหียง ต.หนองหนาม ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร.053-563-780 E-mail: sa.lamphun@gmail.com

คณะกรรมการ/สมาชิก
นายสมัย แก้วภูศรี
นางวรรณิภา ปัญญากรณ์
นายสมควร มาจันทร์
นายฉลวย แก้วเล็ก
นายมนัส กายาเมา
นายอนันต์ ชัยธรรม
นางอุษา วีระษะ
นายสายันต์ มาลี
นายโอภาส หลวงมูล
น.ส.ปุณิกา ศรีวิชัย
นายธีรยุทธ เมฆประยูร
นายฉลาด คำกาศ
นายวรวิทย์ ลังกาพินธุ์
นางกัลยา ใหญ่ประสาน
นายวรวิทย์ ลังกาพินธุ์
ณรงค์ชัย สายเครื่อง
น.ส.แสงจันทร์ มะโนสร้อย
นายกำพล หมอกมุ่งเมือง
มูลนิธิสวนพุทธธรรม

เกษตรกรสมาชิกที่พัฒนาเป็นฟาร์มต้นแบบได้
นายปฏิพงศ์ เตชะนา
นายสุพัฒน์ วงศ์ไชย
นางประทุม สมบูรณ์ชัย
นายไมตรี นันต๊ะจันทร์
นายอเนก โพธิพฤกษ์
นางอัมพร วงศ์หลิ่งห้า
นายทองดี อินต๊ะ
นายยงยุทธ ปัญโญกาศ
นายแสวง โปธาดุก
นายอิ่นแก้ว เขื่อนควบ
นางสุพิน มีรักษา
นายประภา แก้วประเสริฐ

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
สถาบันวิจัยหริภุญชัย

ผู้ประสานงาน
นางกัลยา ใหญ่ประสาน ที่อยู่ เลขที่ 192 หมู่ที่ 2 ถนนลำพูนป่าซาง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร. 053-563-780, 085-695-5712

บรรยากาศในพื้นที่