DSC_0197
ประวัติความเป็นมา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ หมู่ 8 ตำบลบึงพระ เริ่มก่อตั้งปี 2543 โดยในการผลิตผักแต่เดิมมีการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช จนกระทั่งปี 2547 เกษตรกรส่วนใหญ่เกิดการแพ้สารเคมีอย่างรุนแรงจึงมีสมาชิกบางส่วนเลิกอาชีพการปลูกผัก และมีบางส่วนยังคงยึดอาชีพกาปลูกผัก แต่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้สารเคมีมาเป็นใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกได้เข้าไปผลักดันให้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ผลิตพืชผักปลอดสารพิษได้รับมาตรฐาน GAP ปลอดภัยต่อสุขภาพ จัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ และการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดระหว่างกลุ่มกับกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆ

การดำเนินกิจกรรม
ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ปลูกผักกางมุ้งแต่ยังไม่คลอบคลุมพื้นที่ สมาชิกบางรายปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ผลผลิตบางส่วนส่งโรงอาหารของโรงพยาบาล

กระบวนการผลิต
ผลิตผักตามกระบวนการ GAP โดยการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช เก็บเกี่ยวตามระยะเวลาของผักแต่ละชนิด หลังการเก็บเกี่ยวมีการคัดแยก/ตัดแต่งก่อนบรรจุและจำหน่าย

ผลผลิต
ผักทั่วไป – คะน้า/กวางตุ้ง/ผักกาดขาว/ผักบุ้งจีน/ถั่วฝักยาว/ฮ่องเต้/แตงกวา/ผักหวานบ้าน/พริกขี้หนู/มะระขี้นก ฯลฯ
ผักไฮโดรโปรนิกส์ – กรีนโอค/เรดโอค/เรดคอรอล/บัตเตอร์เฮด/ฟินเล่ย์/ครอส

DSC_0294

DSC_0217

ช่องทางการตลาด
ขายส่ง
– โรงครัวโรงพยาบาลพุทธชินราช
– โรงครัวโรงพยาบาลรัตนเวช
– ผักไฮโดรโปรนิกส์ส่งห้างสรรพสินค้าในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ แม็คโค, โลตัส, Big C และ Top Market
ขายปลีก
-ในโรงพยาบาลพุทธชินราช ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์
-ในห้างสรรพสินค้า ท๊อปแลนด์อาเขต

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
– จัดทำทำเนียบสมาชิก (ฐานข้อมูล) โดยระบบสารสนเทศ
– ให้ความรู้กับสมาชิกกลุ่มด้านการผลิตสินค้าปลอดภัย
– ทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการคัดแยก/ตัดแต่ง/บรรจุ ตามหลัก GMP

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
– ขอรับการรับรอง GAP ผักทุกชนิด
– ขอรับการรับรอง GAP แบบกลุ่ม
– สร้างมุ้งคลุมแปลงให้กับสมาชิกทุกราย

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
– รับสมัครสมาชิกเพิ่ม
– จัดทำแผนการผลิตของกลุ่มร่วมกันเพื่อให้ผลผลิตได้หมุนเวียน

ระบบการกระจายสินค้า
– สร้างโรงบรรจุผลผลิตตามมาตรฐาน GMP
– สร้างสถานที่จำหน่ายของกลุ่ม
– ทำชุดผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นอาหารพร้อมปรุงส่งซุปเปอร์มาร์เก็ต

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
– ทำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
– สร้างร้านค้าของกลุ่ม
– ให้ข้อมูลกับผู้บริโภคในการบริโภคผลผลิต

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
– ประชาสัมพันธ์กลุ่มผ่านเวปไซด์ของหน่วยงาน
– สร้างเว็บไซด์ของกลุ่ม
– ประชาสัมพันธ์ผ่านการเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงาน

ที่ตั้ง
8/16 หมู่ที่ 8 ตำบลบึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

คณะกรรมการ/สมาชิก
นางอังควิภา อดิศักดิ์วัฒนา
นายเสถียร ดำเรือง
นายสิทธิพงษ์ ปุญญฤทธิ์
นางทุเรียน สอนชาวเรือ
นางเยาวทิพย์ ศรีทัศน์
นายเสมียน ศรีทัศน์
นางหลงมา แสงสว่าง
นายฟ้าสีทอง โตกำแพง
นางสมัย คนรักษา
นางทองอยู่ ภู่ทิม
นางสวงษ์ ศรีสุวรรณ
นางรักคณา ศรีสุวรรณ
นางสุธีรา สนองญาติ
นายมังกร มหาชู
นายมงคล คชนิล
นางอุทัย วรรพุต
นางไสว อริยะวงศ์
นางบุญชอบ ผามั่ง
นางพิมพา มาอากาศ
นางสุภาพร มาอากาด/p>

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ประสานงาน
นางอังควิภา อดิศักดิ์วัฒนา ที่อยู่ 8/16 หมู่ที่ 8 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทร.088-145-9095, 081-605-0129

บรรยากาศในพื้นที่