กลุ่มศูนย์การเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงนวชีวัน มูลนิธินวชีวัน

DSC_0033

ประวัติความเป็นมา
เมื่อปี 2554 ศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้เข้าร่วมในเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง โดยสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. ทางศูนย์ฯ ได้เริ่มส่งเสริมและเผยแพร่การทำนาโยนอินทรีย์ทั้งกระบวนการให้กับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อปี 2554 และขยายสู่เกษตรกรนอกพื้นที่ในปี 2555 พร้อมกับวิธีการปลูกผักอินทรีย์ และเมื่อต้นปี 2556 ได้เริ่มจัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์นวชีวัน และส่วนการตลาด เพื่อช่วยสมาชิกในเครือข่ายกระจายสินค้าผลผลิตในอนาคต

การดำเนินกิจกรรม
ผลิตข้าวและผักอินทรีย์ พร้อมทั้งส่งเสริมเผยแพร่ข้อมูลให้แก่เกษตรและบุคคลทั่วไปที่สนใจทำเกษตรอินทรีย์ จัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์นวชีวัน (NawaChiOne Organic Farmers Network) เข้าร่วมเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยของจังหวัดเพชรบูรณ์

กระบวนการผลิต
พื้นที่ทั้งหมด และกระบวนการแปรรูปผลผลิตของศูนย์การเรียนรู้ฯ นวชีวัน ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากลโดย มกท. ซึ่ง มกท. มีการส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจแปลงและกระบวนการผลิตทุกปี มีการวางแผนการผลิตปีต่อปี การจดมีบันทึกกิจกรรมและปัจจัยการผลิตในฟาร์ม การเตรียมปุ๋ย เตรียมแปลงปลูก ลงมือเพาะปลูก ดูแลรักษาพืชด้วยปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพที่ผลิตเอง เก็บเกี่ยวผลผลิต คัดเลือกส่วนที่เสียหายออก ทำความสะอาดผลผลิต และทำการแปรรูปผลผลิตเอง เช่น ข้าว มีการสีเป็นข้าวกล้อง และบรรจุในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ ติดฉลากและนำสินค้าออกสู่ท้องตลาด

ผลผลิต
ข้าวหอมนิล พริก มันเทศ ตะไคร้ ผักต่างๆ

DSC_0097

DSC_0095

DSC_0048

DSC_0046

ช่องทางการตลาด
ขายข้าวเปลือกเป็นล๊อตใหญ่ให้ผู้ค้ารายใหญ่ กลุ่มชาวอโศก เพื่อการแปรรูปและส่งออก ขายปลีกให้สมาชิกในเครือข่ายชุมชนสุขภาพนวชีวัน และออกบู๊ทตามงานแสดงสินค้าต่างๆ

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
เรียนรู้โดยสื่อของ มสธ. และเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต พร้อมกับการไปดูงานในที่ทำประสบผลสำเร็จ ให้หน่วยงานราชการและองค์กรที่ชำนาญเฉพาะทางเข้ามาช่วยเหลือ ทั้งในด้านการผลิต การถนอมรักษา การแปรรูป การพัฒนาสินค้า และการเพิ่มมูลค้าของสินค้า พร้อมทั้งหาช่องทางการตลาดด้วย

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล โดย มกท. (มาตรฐาน IFOAM, EU, CANADA, USA) จะขอรับรองเพิ่มเติมตามความต้องการของลูกค้า และเตรียมขอการรับรอง Organic Thailand ของกรมวิชาการเกษตร สำหรับสมาชิกในเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ที่เพิ่งเริ่มปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ เป็นขั้นบันไดก่อนจะยกระดับสู่มาตรฐานระดับสากล

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
วางแผนการผลิตเป็นปีต่อปี แบ่งแปลงให้สมาชิกในเครือข่ายแต่ละรายดูแลกันเอง โดยทางศูนย์ฯ คอยควบคุมการผลิตอีกชั้นหนึ่ง

ระบบการกระจายสินค้า
ขายสินค้าล๊อตใหญ่ให้กับบริษัทหรือหน่วยงานที่สนใจติดต่อขอซื้อทั้งเพื่อการขายต่อในประเทศและส่งออก ขายส่งให้กับร้านค้าด้านสุขภาพที่สนใจ ขายปลีกให้กับสมาชิกชุมชนสุขภาพ นวชีวัน-มูลนิธินวชีวัน ออกร้านตามงานแสดงสินค้าด้านสุขภาพ และ farmer market รวมทั้งส่งสินค้าให้ลูกค้าโดยตรงทางไปรษณีย์ตามคำสั่งซื้อทาง website, facebook page หรือ โทรศัพท์ โดยกำลังจัดวางระบบและทีมงานที่จะดูแลงานกระจายสินค้าภายในประเทศโดยเฉพาะขึ้นอีกหนึ่งส่วนงาน

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
ผ่านเว็ปไซด์ของมูลนิธินวชีวัน facebook page ของ ศูนย์การเรียนรู้ฯ นวชีวัน ชุมชนสุขภาพนวชีวัน และ มูลนิธินวชีวัน ให้ลูกค้าและผู้สนใจได้เข้าไปหาข้อมูลและติดตามกิจกรรมของทางศูนย์ฯ ได้ตลอด รวมทั้งจัดทำเอกสารนำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสินค้าให้กับลูกค้า

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
เว็ปไซด์, facebook pages, แผ่นพับ

ที่ตั้ง
422 หมู่ 7 บ้านหนองไลย์ ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
70/294 ซอยนวมินทร์ 79 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทร. 081-820-6655 E-mail: KnowledgeCenter@NawaChiOne.org

คณะกรรมการ/สมาชิก
น.ส. ทัศนีย์ เศรษฐ์บุญสร้าง
น.ส. จิรวรรณ สุวัณณาคาร
น.ส. สาธกา สุวัณณาคาร
น.ส. พรพิมล ลิมป์ธำรงกุล
น.ส. ปานรดา รัตติทิวานันท
นาย วัชรินทร์ ใบภักดี
นายวันชัย ใบภักดี
นางพยอม ใบภักดี
นายไพทูรย์ ประชุม
นายกล้า ใจดี
นายประติ ฟักทอง
นายสุพรรณ สาลีน้อย
นายโสรส กระต่าย
นายจุน ดีเจริญ

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
เกษตรอำเภอหนองไผ่, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์, กรมพัฒนาที่ดิน(เพชรบูรณ์), มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์พื้นที่ 5 ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนล่าง
ชุมชนสุขภาพ, นวชีวัน Claire International Products Co., Ltd., Bangkok Farmer Market และ เป็นศูนย์เรียนรู้เครือข่ายในโครงการศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ.

ผู้ประสานงาน
วัชรินทร์ ใบภักดี 422 หมู่ 7 บ้านหนองไลย์ ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
โทร.085-906-7865 E-mail: tom_wacharin@hotmail.com, wacharin@NawaChiOne.org

บรรยากาศในพื้นที่