กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน จ.น่าน

DSC_0630

ประวัติความเป็นมา
เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดน่าน เกิดจากการรวบรวมเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรเกษตรกรรมยั่งยืน จากศูนย์การเรียนรู้บ้านแสงเทียน(ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านทางด้านการเกษตร จังหวัดน่าน) ที่มีแนวทางการดำเนินงานทางด้านการเกษตรแบบอินทรีย์ ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ภายใต้ชื่อ ‘เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดน่าน’ โดยมีการดำเนินงานกิจกรรมการผลิตและกิจกรรมอื่นๆ ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแบบผสมผสาน

การดำเนินกิจกรรม
– ผลิตพืชผัก ผลไม้ ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน แบบผสมผสาน
– การเผยแพร่ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักในพิษภัยของสารเคมีตกค้างในผลผลิต ให้กับผู้ผลิต และผู้บริโภค
– สุ่มตรวจหาสารเคมีตกค้างในผลผลิตที่นำมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค

กระบวนการผลิต
– การจัดกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม องค์กร ชุมชน เครือข่าย และภาคีสมาชิก ในด้านของการผลิตอาหารปลอดภัย โดยหารทำงานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
– จำหน่ายสินค้าปลอดภัย ผ่านช่องทางการตลาดในรูปแบบของ กาดนัดเกษตรอินทรีย์เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน
– สร้างความตระหนักในพิษภัยของสารเคมีตกค้างในผลผลิต ให้กับผู้ผลิต และผู้บริโภค

ผลผลิต
– พืชผัก (ผักจีน ผักพื้นบ้าน) ผลไม้ตามฤดูกาล
– ของสด (ไก่ เป็ด ปลา หมู)
– ของแปรรูป (กล้วยฉาบ ข้าวแต๋น ข้าวกล้อง และ ฯลฯ)

DSC_0499

DSC_0498

DSC_0680

ช่องทางการตลาด
– การตลาดแบบขายส่ง
– การตลาดแบบขายปลีก(กาดนัดเกษตรอินทรีย์)

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
การเก็บข้อมูลพื้นฐานของเครือข่าย ในประเด็น
-ข้อมูลกลุ่มเครือข่าย
-ข้อมูลการผลิต
-ข้อมูลองค์ความรู้ของแต่ละพื้นที่เครือข่าย

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
-การตรวจสอบหาสารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร
-การตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดของผู้บริโภค และผู้ผลิต

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
– พัฒนากระบวนการเรียนรู้ แนวคิด เทคนิค วิธีการ ระบบการผลิต ของกลุ่ม องค์กร ชุมชน เครือข่าย และภาคีสมาชิกในระบบการผลิตแบบอินทรีย์
– ศึกษาดูงานระบบการผลิตจากพื้นที่อื่นๆเพื่อนำความรู้มาปรับประยุกต์ใช้
– ติดตามประเมินผลการผลิตของแต่ละพื้นที่เครือข่ายเพื่อให้เกิดการวางแผนในการผลิต

ระบบการกระจายสินค้า
– การกระจายผลผลิตของเครือข่ายในระบบของการขายส่ง และขายปลีก
– การฝึกอบรมในเรื่องของการบรรจุภัณฑ์ และหีบห่อ

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
– เผยแพร่ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ระบบการผลิต ตลาด มาตรฐาน ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน สู่ผู้บริโภค
– การจัดโครงการผู้บริโภคสัญจรไร่นาเกษตรกร

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
– จัดทำ คู่มือ หนังสือ แผ่นพับ วีดีทัศน์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เครือข่าย
– เผยแพร่ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ระบบการผลิต ตลาด มาตรฐานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เสียงตามสายตามหมู่บ้านชุมชน การฝึกอบรม ศึกษาดูงานและการจัดนิทรรศการให้ความรู้

ที่ตั้ง
118 หมู่ 1 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000

คณะกรรมการ/สมาชิก
นายชูวิทย์ มินทะนา
นายสีนุ่น คำสีแก้ว
นายวิลัย สุยะตา
นายเชวง คำชุ่ม
นายฤทธิ์ กันนิกา
นางเกษราภรณ์ หลวงขาว
นายดวงรัตน์ ญานะ
นายสนิท มณเฑียร
นายบุญเลิศ ตระกูลพิทักษ์กิจ
นายนุ่น สุทธเขต
นายทินกร ปันปั๋น
นายชูศักดิ์ หาดพรม
นายเพชร ใจเดช
นางขวัญตา ยศบุญเรือง
นายบุญทง มีบุญ
นายอินเปลื่อง อินตุ้ย
นายสามารถ นุราช
นายสมคิด สีเขียว
นางเตือนใจ ญานะ
นายเมฆ ปันชัย

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน, สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน

ผู้ประสานงาน
นายดวงรัตน์ ญานะ 118 หมู่ 1 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
โทร.054-684-578, 089-191-4668 E-mail : sangthaen@hotmail.com

บรรยากาศในพื้นที่