กลุ่มเกษตรกรครบวงจรบ้านหนองผุก

DSC_0698

ประวัติความเป็นมา
เดิมการผลิตด้านการเกษตรในพื้นที่ มีการใช้สารเคมีเป็นปริมาณมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมไม่ปลอดภัย จึงได้รวมกลุ่มเพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น

การดำเนินกิจกรรม
– ลดการใช้สารเคมี ในพื้นที่การเกษตร
– ปลูกพืชผัก สวนครัว ปลอดสารพิษบริเวณบ้าน
– ผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และสารชีวภัณฑ์ เพื่อใช้ในพื้นที่การเกษตรของหมู่บ้าน
– จัดกิจกรรม สุขาภิบาลอาหาร

กระบวนการผลิต
– ลดการใช้สารเคมี ในพื้นที่การเกษตร
– ปลูกพืชผัก สวนครัว ปลอดสารพิษบริเวณบ้าน
– ผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และสารชีวภัณฑ์ เพื่อใช้ในพื้นที่การเกษตรของหมู่บ้าน
– จัดกิจกรรม สุขาภิบาลอาหาร

กระบวนการผลิตสินค้าปลอดภัย
– กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มและสมาชิกในการผลิต ด้านการเกษตรเพื่อปลอดภัย
– นำผลการเรียนรู้ไปปฏิบัติในแปลงเกษตรของตัวเองให้ถูกต้องและปลอดภัย

ผลผลิต
– เมล็ดพันธ์ุผัก ลูกผสมเปิด เป็นการผลิตเพื่อจำหน่าย และใช้ในชุมชน,ครัวเรือน
– ข้าว ผลิตเมล็ดพันธ์ุและเพื่อบริโภค ส่วนที่เหลือเพื่อจำหน่าย
– ผัก เพื่อบริโภค

ช่องทางการตลาด
– เมล็ดพันธ์ ผลิตส่งบริษัทเมล็ด เช่น บริษัท เจียไต๋ , บริษัท เมโทรซีท , คาเนโก๊ะ , ไทนรา จำกัด
– เมล็ดพันธ์ข้าว จำหน่ายให้กับพื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียง
– ผักปลอดสารพิษ ส่งขายกับตลาดชุมชน

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
– เรียนรู้เรื่องระบบสินค้า เกษตรปลอดภัย
– ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต
– เรียนรู้การขายสินค้า ผ่านธุรกรรมอิเล็คทรอนิคส์
– ฐานข้อมูลผู้ผลิต สินค้าเกษตรปลอดภัย
– ฐานข้อมูลผู้จำหน่าย สินค้าเกษตรปลอดภัย

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
– ระบบรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม
– ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตของเกษตรกร
– ควบคุมและตรวจสอบภายในกลุ่ม

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
– กระบวนการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมกลุ่ม
– สร้างองค์ความรู้ ในการบริหารจัดการกลุ่ม
– พัฒนากลุ่ม เพื่อเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดี
– มีพี่เลี้ยง คอยให้คำปรึกษา
– กลุ่มสามารถพึ่งพาตัวเองได้ต่อไป

ระบบการกระจายสินค้า
– พัฒนาเว็บไซต์ สินค้าปลอดภัยของกลุ่ม
– พัฒนาระบบกระจายสินค้าในหลายช่องทาง และ หลายรูปแบบ
– พัฒนาบรรจุภัณฑ์
– พัฒนาการสั่งสินค้าเกษตรปลอดภัย และการชำระเงิน

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
– มีระบบติดต่อสื่อสารถึงผู้บริโภคตามช่องทางต่างๆ
– มีการเยี่ยมฟาร์ม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต
– มีการจัดบูท ออกร้านตามเทศกาล งานต่างๆ
– จัดให้มีตลาดสีเขียวในชุมชน

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
– จัดทำเว็บไซต์ สังคมออนไลน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์
– ผลิตสื่อ เป็นของตัวเอง และสื่อสารผ่านหลายช่องทาง
– สร้างกระแสการผลิต และการบริโภค สินค้าปลอดภัย

ที่ตั้ง
38 หมู่ที่ 10 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160

คณะกรรมการ/สมาชิก
นางเครือวัน สุโรพันธ์
นางศรีมณ สุโรพันธ์
นางสมจิตร สลีอ่อน
นางอำนวย สลีอ่อน
นางธนาภา ไชยวุฒิ
นางกัลย์สุดา อินทีวงค์
นางคำวัน อะทะไชย
นางรัญจวน คำยันต์
นางเพียร สุโรพันธ์
นางเครือวัลย์ สุโรพันธ์
นางศรี น้ำผึ้ง
นางปราณี ฝีปากเพราะ
นางศรีไว สุทธการ
นาง จันทา บุญเรือง
นาง กัลยา ซ้อนพุฒ
นางนิพนธ์ หน่อท้าว
นางทรงพร อะทะไชย
นางอาลี สลีอ่อน
นางอำไพ วันดี
นางพัชสินี อินทีวงค์

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง, องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ
สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดน่าน,มูลนิธิ ฮักเมืองน่าน ( ศูนย์โจ้โก้ )

ผู้ประสานงาน
เครือวัน สุโรพันธ์ 38 หมู่ที่ 10 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160 โทร.084-894-7591

บรรยากาศในพื้นที่