กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองสะโน

DSC04566

ประวัติความเป็นมา
กลุ่มวิสาหกิจปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหนองสะโน ก่อตั้งเมื่อปี 2554 โดยนายศักดา สายศรี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองสะโนเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม มีสมาชิกปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจำนวน 20 ราย ซึ่งกลุ่มงานวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (อุบลราชธานี) ได้เข้าไปทำการสำรวจพื้นที่ ประชุมประชาพิจารณ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมหม่อนไหมตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน และได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตหม่อนไหม เพื่อเป็นหมู่บ้านตัวอย่างให้ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป และปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหนองสะโน มีสมาชิกจำนวน 32 ราย

กิจกรรมหม่อนไหมที่กลุ่มงานวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (อุบลราชธานี) ได้เข้าไปประชุมประชาพิจารณ์ ส่งเสริม สนับสนุน ดังนี้

ปี 2554 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี สำรวจพื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประชุม พิจารณ์เข้าร่วมโครงการ สอบถามความต้องการด้านหม่อนไหม

ปี 2555 ฝึกอบรมหลักสูตร: การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบเน้นหนัก 10 วัน จำนวน 10 ราย ตามความต้องการของเกษตรกร พร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงไหม หม่อนพันธุ์ดี และไหมพันธุ์ดี และติดตามโครงการ และจัดอบรมหลักสูตร: การจัดทำมาตรฐานเส้นไหม มกษ. 8000-2555 จำนวน 20 ราย พร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การจัดทำมาตรฐานเส้นไหม มกษ. 8000-2555

ปี 2556 จัดตั้งเป็นหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตหม่อนไหม และมีสมาชิกจากเดิม 20 ราย รวมทั้งสิ้น 32 ราย ซึ่งจะมีกิจกรรม คือ ส่งเสริมการเลี้ยงไหมวัยอ่อน, ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม, การฟอกย้อมสีเสนไหม เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน, จัดทำมาตรฐานเส้นไหม มกษ. 8000-2555 เพื่อจำหน่ายให้ศูนย์ศิลปาชีพ

การดำเนินกิจกรรม

กระบวนการผลิต
ปลูกหม่อนโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการการใช้ปุ๋ยเคมี และไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเพราะการเลี้ยงไหมต้องปลอดจากยาฆ่าแมลงและสารเคมี ถ้าใช้จะทำให้ไหมตาย

ผลผลิต
– ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
– สาวไหม ฟอกย้อม และบางรายจำหน่ายเส้นไหม
– ทอผ้าไหม และจำหน่ายต่อไป

DSCF2152

DSCF0646

ช่องทางการตลาด
– จำหน่ายดักแด้ตามชุมนชน และมีพ่อค้ามารับซื้อ
– จำหน่ายรังไหม และเส้นไหมให้เกษตรกรในหมู่บ้านใกล้เคียง
– จำหน่ายผ้าไหมในชุมชน และสมาชิกกลุ่มบางรายส่งผ้าไหมให้โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอบุณฑริก จ.อุบลราชธานี

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
– สมาชิกกลุ่มเข้ารับการอบรมหลักสูตรการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หลักสูตรการสารไหมตามมาตรฐาน มกษ.8000-2555 และหลักสูตรการฟอกย้อมสีเส้นไหมแบบปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง จากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (อุบลราชธานี)
– ปี 2556 เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนต้นแบบการผลิตหม่อนไหม
– สมาชิกกลุ่มที่เข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตรมีการถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกภายในกลุ่ม
– มีการจดทะเบียนกลุ่มให้เป็นวิสาหกิจชุมชน

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
– การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมปลอดภัยจากสารเคมี โดยปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบอินทรีย์
– มีการบริหารจัดการแปลงหม่อนตามหลักวิชาการ เพื่อให้ได้ผลผลิตต่อการเลี้ยงไหมในแต่ละรุ่น
– คำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นหลัก
– ผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน มกษ.8000-2555
– ผลิตผ้าไหมให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง และให้ได้รับการรับรองผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานต่อไป

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
– มีการจดทะเบียนกลุ่มให้เป็นวิสาหกิจชุมชน
– มีการบริหารจัดการกลุ่มประธานมอบหมายหน้าที่ให้กรรมการกลุ่มแต่ละฝ่ายดำเนินงานช่วยกัน
– ประเมินผลการเลี้ยงไหมในแต่ละรุ่น เพื่อนำปัญหาที่พบไปปรับปรุงในรุ่นต่อไป

ระบบการกระจายสินค้า
– จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน และจำหน่ายให้หมู่บ้านใกล้เคียง
– สมาชิกบางรายเป็นสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอบุณฑริก จ.อุบลราชธานี ก็ส่งผ้าไหมจำหน่ายให้โครงการศิลปาชีพฯ

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
– เป็นการบอกต่อจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค
– ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
– ติดต่อทางโทรศัพท์
– ติดต่อกลุ่มเครือข่ายอื่นๆ ระดับตำบล ระดับอำเภอและระดับจังหวัด
– ประชาสัมพันธ์ตามหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน

ที่ตั้ง
242 หมู่ที่ 1 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

คณะกรรมการ/สมาชิก
นายศักดา สายศรี
นางอาวร ขันคำ
นางวิไลลักษณ์ เพียรใจ
นางวิไล มิ่งไชย
นางจันทร์ที บุปผาวัลย์
นางสมจิตร บุบผา
นางสาวสมจิตย์ สายศรี
นางไทย พุ่มจันทร์
นางอินละ สะอิ้งทอง
นางจริญาภา อุปถัมภ์
นางสาวมาลี คงดี
นางนิภาพร ยืนมั่น
นางปุณณัตถ์ สีแสง
นางปราณี ขันทอง
นางอุไร อำพันธ์
นางบัวรินทร์ คล่องแคล่ว
นางประชอบ จงค์แก้ว
นางไพวรรณ์ บัวจูม
นางสมปอง ไชยบัวรินทร์
นางแหลว การะกาม
นางทองอิน อูบคำ
นางเหล็กกล้า สายบุญ
นางสมพร ป้อมรักษา
นางคำพัน บุญประจำ
นางทองดี พรมกอง
นายณรงค์ เพียงใจ
นางรำไพ พูลงาม
นายเนย รำไพ
นางอิสตรี ขันคำ
นางบุญรัง วงศ์คุณ
นางวิมล เลื่อมใส
นางคำพันธ์ บุญประจำ

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (อุบลราชธานี)
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประสานงาน
นายศักดา สายศรี 242 หมู่ที่ 1 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
โทร.080-481-9962, 083-386-3313 E-mail: qssc_ubn@qsds.go.th

บรรยากาศในพื้นที่