กลุ่มศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มตัวอย่างบ้านน้ำดำ จ.ปัตตานี

SAM_8233

ประวัติความเป็นมา
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร ณ วัดสุนันทาราม (วัดบ้านน้ำดำ) ราษฎรกราบบังคมทูลถวายฎีการ้องทุกข์ว่าประสบปัญหาภัยคุกคามจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบซึ่งลอบทำร้ายประชาชนขณะออกไปประกอบอาชีพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงมรพระราชเสาวนีย์ให้ พลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ และนายสหัส บุญญาภิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชการฝ่ายกิจการพิเศษในขณะนั้น จัดหาพื้นที่เพื่อนำมาจัดทำเป็นฟาร์มตัวอย่างฯ ตามแนวพระราชดำริและเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2549 โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านน้ำดำ จึงได้เปิดดำเนินการ โดยอยู่ในความควบคุมและกำกับดูแล ของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปัตตานี และเมื่อเดือนธันวาคม 2551 ได้ส่งมอบให้คณะทำงานโครงการพระราชดำริฯที่ 2 เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบจนมาถึงปัจจุบัน

การดำเนินกิจกรรม

กระบวนการผลิต

ผลผลิต
– งานกสิกรรม ประกอบด้วย พืชสวนครัวและพืชไร่, ผักไฮโดรโปนิคส์, งานเพาะพันธ์ุกล้าไม้, งานวิชาการเห็ด และงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ
– งานประมง ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ เลี้ยงปลานิลแดง(ปลาทับทิม)ในกระชัง เลี้ยงปลาสลิดดอนนาในบ่อดินเพื่อนำไปสู่งานแปรรูปเป็นปลาสลิดต่อไป, และงานเพาะพันธ์ปลานิลแดง
– งานปศุสัตว์ ดำเนินกิจกรรม เลี้ยงเป็ดเนื้อ, เลี้ยงเป็ดไข่, เลี้ยงไก่เนื้อ, และเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งรายได้หลักของโครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ มาจากงานด้านปศุสัตว์
– งานแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นการนำเอาพืชผล หรือผลผลิตต่างๆ จากกิจกรรมด้านต่างมาเพิ่มผลผลิตโดยการแปรรูป เช่น ไข่เค็ม, ปลาส้ม(จากปลาทับทิม), แหนมเห็ด, ข้าวเกรียบปลา, ข้าวเกรียบเห็ด, มันฉาบ, กล้วยฉาบ เป็นต้น

ช่องทางการตลาด

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม

ระบบการกระจายสินค้า

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ที่ตั้ง
บ้านน้ำดำ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปัตตานี

ผู้ประสานงาน
พล.อ.ธีระพงษ์ ศรีวัฒนกุล บ้านน้ำดำ ม.3 ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
โทร.081-814-9492, 073-340-151 E-mail: pattani_2q@hotmail.com

บรรยากาศในพื้นที่