กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เกาะพะงัน

SAM_7784

ประวัติความเป็นมา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ จุดเริ่มต้นจากกระทรวงพาณิชย์ ประกาศเจตนารมณ์กับหน่วยงานท้องถิ่น ประกาศเกาะพะงันให้เป็นเกาะเกษตรอินทรีย์ปี 2556

การดำเนินกิจกรรม
ผักและผลไม้ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยใช้หมูหลุมเป็นผู้ผลิต

กระบวนการผลิต
เกษตรอินทรีย์

ผลผลิต
ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง แตงกวา ถั่วฝักยาว พริก มะละกอ มะพร้าว มะนาว กล้วย น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

ช่องทางการตลาด
มีร้านจำหน่ายเป็นของกลุ่ม

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
เพิ่มการผลิตและการขยายสมาชิกให้มากขึ้น และหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนกลุ่ม

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
ทางกลุ่มมีคณะผู้ตรวจแปลงกฎหลักมี 3 ข้อ คือ
1. ห้ามใช้ปุ๋ยเคมี
2. ห้ามใช้ยาฆ่าแมลง
3. ห้ามใช้สารเคมีใด ๆ ทั้งสิ้น

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
แบ่งกลุ่มการรับผิดชอบในการผลิต

ระบบการกระจายสินค้า
กลุ่มมีร้านเป็นของตัวเอง

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
ทำความเข้าใจในกรเลือกผู้บริโภคว่าจะเลือกซื้อผักแบบไหน ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้บริโภคเข้าใจในการผลิต

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ทีวีท้องถิ่น และป้ายโฆษณา

ที่ตั้ง
44/65 หมู่ที่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

คณะกรรมการ/สมาชิก
นายสฤษดิ์ โชติช่วง
นายสมพร สุขผล
นางสาวดวงเด่น เตียวิเศษ
นายพิทักษ์ พิริยสถิต
นางสาวมณี อุ่ยประเสริฐ
นายวงสินธ์ โชติช่วง
นายวีระ ฮั่นวิริยะนนท์
นางจงรักษ์ ยอดกระโทก
นายจงดี หาญกล้า
นายจรินทร์ ใจสว่าง
นายวีริยะ ศรีทองกล
นายนภดล เรืองจันทร์
นายรรงคืศักดิ์ รัตนรักษ์
นางภัคกร ไทฑูรยืเริญศิลป์
นางอารีย์ ฮั่นวิริยะนนท์
นายพงศ์ศักดิ์ ชูจันทร์
นายวิจารณ์ ใจเสมอ
นางสุมล ชูเชิด
นางเสาวภัคยื เดียร์วาคาลลี
นายบรรหาร ทองมาก

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน,พานิชจังหวัดสุราษฎร์ธานี, กรมพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานงาน
นายสุเชาว์ ลิ้มประเสริฐ ที่อยู่ 133/39 ม.6 ต.มานิใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280
โทร. 077-377-838, 081-370-3128 E-mail: kohphangan_doae@hotamail.com

บรรยากาศในพื้นที่