กลุ่มชมรมสามัคคีท่าสนุก

SAM_7932

ประวัติความเป็นมา
การจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะให้ภรรยาได้แบ่งเบาภาระหัวหน้าครอบครัวและเป็นการส่งเสริมบทบาทสตรีและการบรรเทาการเอาเปรียบพ่อค้าคนกลาง เลยมีการรวมตัวกันของหุ้นๆละ 500 บาท แต่ไม่เกิน 3 หุ้นต่อสมาชิก เพื่อเป็นกองทุนในการบริหารจัดการเป็นการจัดการกองทุนออมทรัพย์ เพื่อสวัสดิการชุมชน และยังมีการส่งเสริมบทบาทสตรีให้เกิดประโยชน์สามารถพัฒนาให้เป็นอาชีพให้ชุมชนได้

การดำเนินกิจกรรม
มีการทำกองทุนข้าวสารและทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน และเลี้ยงหอยนางรมแบบแขวนได้สมทบทุนโครงการสร้าง 10 กระชัง และกองทุนสัจจะ 30 บาทต่อเดือน

กระบวนการผลิต
การเลี้ยงหอยนางรมแบบธรรมชาติ การทำพวกผลิตภัณฑ์เราจะเน้นวัสดุธรรมชาติที่ปลอดสารพิษ และจะเป็นวัสดุที่มีอยู่ในชุมชนทำให้เกิดประโยชน์

ผลผลิต
หอยนางรมสด หอยดอง และกุ้งย่าง

ช่องทางการตลาด
โดยจะมีพ่อค้าเข้ามาซื้อในหมู่บ้าน ซึ่งจะเข้ามาติดต่อโดยตรง

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
– จัดทำฐานข้อมูลข้อหมู่บ้านท่าสนุก
– จัดทำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง และระบบการผลิตสินค้าชุมชน
– จัดทำแผนแม่บทชุมชน

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
ยังไม่มีตามมาตรฐานรักษาสภาพแวดล้อมคลองมะรุ่ย

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
– พัฒนาสมาชิกและแกนนำกลุ่มด้านบริหารการจัดการกลุ่ม
– พัฒนาเทคนิกด้านการเลี้ยงหอยนางรมแบบกระชังแขวน
– พัฒนาการติดต่อหอยนางรม
– พัฒนาการจัดการดอนหอยตลับ

ระบบการกระจายสินค้า
หาพ่อค้ารับซื้อเพิ่มเติม

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
ใช้พ่อค้าคนกลาง

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ส่วนใหญ่ใช้ระบบปากต่อปาก

ที่ตั้ง
ม.3 ต.มะลุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา โทร.086-269-8793 E-mail: tasanut@hotmail.com

คณะกรรมการ/สมาชิก
นางหมั้นหล้า คำนึงการ
นางห้าหลีฉ้า ธัญญุพัตร์
น.ส. ฟาดิละห์ ต้าเยร
นางเกร็ดดาว เกื้อนุ่น
นาง ม่า ธัญญุพัตร์
นางทัศนีย์ ปากกลาง
นางสุดา กะสิรักษ์
น.ส. สาลินี ธัญญุพัตร์
นางจุฑารัตน์ เหมพิทักษ์
น.ส. จิรภา ประสารกร
นางฤทัย สันติพิทักษ์
นางสุดาพร คำนึงการ
นางปภาดา หันรัตน์
นางยามิ้ลหล้า ประสารการ
นางมนทิรา กะแตร
นางเพ็ญศรี จันเจือ
นางห้าหลีหย้า ยดุงผล
นางสิตี ศรีมั่น
นางเกศดา ประสารการ
นางวาสนา ธัญญุพัตร์

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
องค์กรความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR), สำนักงานอำเภอทับปุด

ผู้ประสานงาน
นางหมั้นหล้า คำนึงการ ที่อยู่ 32/1 ม.3 ต.มะลุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โทร.086-269-8793 E-mail: min_lan@hotmail.com

บรรยากาศในพื้นที่