กลุ่มประมงพื้นบ้าน จ.กระบี่

2013-10-07 15.18.54

ประวัติความเป็นมา
กลุ่มประมงพื้นบ้านเกาะปูดำเนินการจัดการเรื่องอนุรักษ์จัดการทรัพยากรชายฝั่งมาตั้งแต่ปี 2536 ต่อมาปี 2537 ได้ร่วมประชุมและเข้าร่วมกับสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ในการขับเคลื่อนผลักดันเชิงนโยบายเกี่ยวกับปัญหาการทำประมง นอกจากนี้ในปี 2542 ได้เข้าร่วมรวมกลุ่มในระดับอนุภาคกับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านอันดามัน 4 จังหวัด คือ ระนอง กระบี่ พังงา และภูเก็ต เพื่อเรียกร้องการขยายเขตอนุรักษ์อ่าวพังงาและอ่าวระนองงานหลักๆของกลุ่มจึงมุ่งเน้นในเรื่องการรณรงค์ทั้งภายในและภายนอกที่จะให้ยกเลิกเครื่องมือทำลายล้างอย่างเช่น อวนรุน–อวนลากหมดไปจากพื้นที่ รวมถึงการให้ใช้เครื่องมือประมงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น ขนาดตาอวนที่ไม่ถี่ วิธีการทำการประมง เป็นต้น

การดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ดำเนินการส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง การให้ใช่เครื่องมือประมงที่ไม่ทำลายล้างในการทำการประมง

กระบวนการผลิต
ผลผลิตเน้นจากกลุ่มประมงพื้นบ้านที่ไม่ใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกำหมายและทำลายล้างและไม่ใช้สารฟอร์มาลีน

ผลผลิต
ปลาอินทรีย์ 300 บาท
ปลาลิ้นหา(ฮั่งเก้ย) 300 บาท
ปลาสาก 250 บาท
ปลาตะมะ 250 บาท
ปลาดอกแดง(เก๋า) 300 บาท
ปลากระมง 250 บาท
ปลาช่อนทะเล 250 บาท
ปลากะพงขาว/แดง 250 บาท
ปลาใบปอ 250 บาท
หมึกหอม 250 บาท
หมึกกล้วย 250 บาท
ปลาทราย 250 บาท
ปูม้า 350 บาท
กุ้งทะเล 400 บาท
ปลาใบ 150 บาท
ปลาญี่ปุ่น 300 บาท
ปลาดุกทะเล 250 บาท
ปลาเสียด 300 บาท
ปลากระบอก 250 บาท
(ราคาปลายืนทั้งปีและปลาบางชนิดอาจไม่มีขึ้นอยู่กับมรสุม)

ช่องทางการตลาด
ขายผ่านระบบแพปลา และส่งตรงขายให้ร้านสุขภาพที่กรุงเทพ ฯ (เพิ่งเริ่มดำเนินการ)

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
ทางกลุ่มมีแนวทางที่จะทำบัญชีรายชื่อชุมชนชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดกระบี่ที่ทำงานด้านการอนุรักษ์และเครื่องมือประมงที่ใช้ในแต่ละชุมชน

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
กลุ่มมีระบบในการรวบรวมจัดการผลผลิตผ่านระบบแพที่สมาชิกสังกัด และดำเนินหาราคาที่เป็นธรรม

ระบบการกระจายสินค้า
ในเบื้องต้นเพื่อความสะดวกของกลุ่มได้ดำเนินการผ่านระบบแพที่มีอยู่

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
ประสานงานร้านกรีนที่กรุงเทพฯเพื่อเป็นตัวกลางกระจายสินค้า

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
กลุ่มมีแผนที่รณรงค์สื่อสารผ่านแผ่นพับและสื่อต่างๆ นอกจากนี้มีแผนงานพาผู้บริโภคเยี่ยมชุมชนประมงพื้นบ้าน

ที่ตั้ง
บ้านเกาะปู ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โทร.086-120-6525

คณะกรรมการ/สมาชิก
นายอาหลี ชาญน้ำ
นายสำราญ ระเด่น
นายโชคดี ชาญน้ำ
นายธนายศ หลานหลงส้า
นายยาโกบ ชาญน้ำ
นายอริศรา แก้วสะอาด
นายทนงศ์ ชาญน้ำ
นางแดง เก็มบาสี
นายฮาโหรม บาเหล็ม
นายองอาจ บาเหร็ม
นายยาฝาด ชลธี
นายหมาดเส็น มะละกา
นายก็อเดช อ่อนแอ
นางปราณี ชาญน้ำ

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
ประมงจังหวัดกระบี่/อำเภอเหนือ-คลอง

ผู้ประสานงาน
นายสำราญ ระเด่น ผู้ประสานงานกลุ่มส่วนกลาง นายประเกียรติ ขุนพล
77,79 ถ.เฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทร.085-794-2604 E-mail: kumpuan@yahoo.com

ผู้ประสานงาน