กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านเขานาง

SAM_7725

ประวัติความเป็นมา
พื้นที่บ้านเขานางเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนปาล์มน้ำมัน สวนยางพารา และไม้ผล ปัญหาที่เกษตรกรประสบคือ ต้นทุนในการผลิตสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรต้องใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณมาก เพื่อให้ได้ผลผลิตตอบแทนต่อไร่สูง ปี 2552 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ได้ดำเนินโครงการจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตรขึ้นมาตามนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตและการใช้สาสรเคมีทางการเกษตรให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งต้นเองได้ และเพื่อเตรียมการพัฒนาเกษตรกรเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในอนาคต ทางหน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอละแม สถานีพัฒนาที่ดินชุมพรได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิต และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีทางการเกษตร และแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มสำหรับการฝึกอบรม จะเน้นเรื่องการทำปุ๋ยหมักจากสารเร่ง พด.1 น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด.2 และสารสกัดจากสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชจากสารเร่ง พด.7 เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรให้กับสมาชิกกลุ่ม นอกจากนี้เกษตรกรยังคงได้รับความรู้ในเรื่องการเก็บตัวอย่างกินเพื่อการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารในดิน

การดำเนินกิจกรรม
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีทางการเกษตร ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนให้กับสมาชิกกลุ่ม 9

กระบวนการผลิต

ผลผลิต
ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และไม้ผลต่างๆ

ช่องทางการตลาด
จากการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนฯ ทำให้เป็นที่สนใจของเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงมาศึกษาดูงานและนำความรู้เรื่องการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงไปใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรของตนเอง ประกอบกับพื้นที่ของสมาชิกบางรายอยู่ต่างหมู่บ้าน เมื่อนำผลผลิตไปใช้ทำให้เกษตรกรเห็นความแตกต่าง ระหว่างการใช้ปุ๋ยเคมีกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา เกษตรกรสามารถที่จะลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ 100% ในปีแรก และปาล์มน้ำมันยังคงให้ผลผลิตคงที่ เฉลี่ยอยู่ที่ 900 กก.ต่อรอบ(รอบละ 15-20 วัน) ซึ่งจาการจดบันทึกข้อมูลพบว่าสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 50% ในขณะที่ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น 20% ทำให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านเขานางได้รับความสนใจจากเกษตรกรที่ได้รับทราบข้อมูล และมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
คณะกรรมการบริหารกลุ่มประกอบด้วย ประธานกลุ่ม นายประเสริฐ เพชรพลอย รองประธานคือนายสมคิด เผือกเจริญ เหรัญญิกกลุ่มนายวัรชัย ขำอนันต์ และนายเกรียงศักดิ์ ชูชาติ เป็นเลขานุการกลุ่ม ในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 70 ราย โดยมีสมาชิกครั้งแรกที่เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี 2552 จำนวน 50 ราย และมีสมัครเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และจากการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มในการถือหุ้น มีมติให้สมาชิกแต่ละคนจะต้องซื้อหุ้นอย่างน้อย 5 หุ้นแต่ไม่เกินคนละ 25 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาทในการผลิตปุ๋ยนั้นจะผลิตตามความต้องการของสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปที่มาสั่งซื้อ โดยสามารถผลิตได้ประมาณ 30 ตัน ใช้เวลาประมาณ 25 วัน โดยราคาปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ราคาขายตันละ 8,000 บาท และปุ๋ยหมักสูตรมาตรฐานราคาขายตันละ 6,000 บาท คณะกรรมการบริหารกลุ่มจะประชุมกันสัปดาห์ละครั้ง ส่วนสมาชิกกลุ่มจะมีการประชุมกันเดือนละครั้ง

ระบบการกระจายสินค้า

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ที่ตั้ง
47 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร

คณะกรรมการ/สมาชิก
นายประเสริฐ เพชรพลอย
นายสมคิด เผือกเจริญ
นายสุนทร ขำอนันต์
นายปราโมทย์ พรหมคณะ
นายวันชัย ขำอนันต์
นายเกรียงศักดิ์ ชูชาติ
นายสุริยา กังวาฬ
นายสุวัสดิ์ กังวาฬ ทุ่งหลวง
นายวิโรจน์ ไกรเพชร
นายวีระพล พันธุ์ตอบ
นายศุภมล ทองวิจิตร
นางกัญญา บูราณสุข
นางวาสนา สมบูรณ์
นายสมศักดิ์ เพชรริน
นางนิตยา อัมพันธ์ทอง
นายบัญชา เสนะ

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ผู้ประสานงาน
นายประเสริฐ เพชรพลอย 47 ม.6 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
โทร.085-789-9414 E-mail: vd_virod@hotmail.com

บรรยากาศในพื้นที่