กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บ้านทุ่งโพธิ์

SAM_8130

ประวัติความเป็นมา
เกษตรกรในพื้นที่พึ่งพาการบริโภค จากพ่อค้าภายนอกทั้งที่สามารถผลิตเองได้ ในยุคที่ยางพาราราคาตกต่ำ จึงทำให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน การผลิตพืชปลอดภัยบริโภคในครัวเรือนเองน่าจะลดรายจ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขภาวะที่ดีได้

การดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมหลักภายในศูนย์ ฯ คือ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เพื่อเป็นปัจจัยการผลิตพืชที่ปลอดภัยและยังมีน้ำหมักชีวภาพ พด.2 และ พด.7 สารไล่แมลง มีแปลงสาธิตการปลูกผักพื้นบ้านภายในศูนย์ เพื่อการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และจะขยายผลสู่ครัวเรือนในหมู่บ้านรอบศูนย์

กระบวนการผลิต
ใช้ปัจจัยการผลิต (ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง น้ำหมักชีวภาพ พด. 2, พด. 7) เพื่อผลิตพืชผักพื้นบ้านที่เหมาะสมกับพื้นที่ และปลูกบริเวณรอบรั้วใกล้บ้าน ใช้บริโภคในครัวเรือน ลดการพึ่งพาสินค้าภายนอก กลับมาพึ่งพาตนเอง

ผลผลิต
– พืชผักพื้นบ้าน ผักสวนครัวรั้วกินได้
– ไก่พื้นเมือง
– ปลาในบ่อพลาสติกหรือปลากินพืชในแหล่งน้ำไร่นานอกเขตชลประทาน

SAM_8119

SAM_8176

ช่องทางการตลาด
เน้นการผลิตเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน เมื่อเหลือจึงนำมาวางขายในตลาดหรือโชว์ห่วยในหมู่บ้าน แต่เน้นให้ผู้ผลิตได้บริโภคพืชผักที่ปลอดภัยที่ผลิตเอง และเน้นการขยายผลเพิ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัยให้มากขึ้น

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
สร้างจุดเรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดภัย และการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
ปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ปัจจัยการผลิตที่ปลอดภัย ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชในการผลิตพืช จะได้ผลผลิตที่ปลอดภัย (เน้นผลิตพืชผักที่ปลอดภัยมาตรฐานกลุ่ม)

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
เรียนรู้การจัดการดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เรียนรู้การผลิตปัจจัยการผลิต และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง น้ำหมักชีวภาพ และสารไล่แมลงและศัตรูพืช เรียนรู้หลักการผลิตพืชผักต่าง ๆ และบริหารงานโดยระบบกลุ่มคณะกรรมการ

ระบบการกระจายสินค้า
ไม่กระจายสินค้า แต่กระจายองค์ความรู้สู่การปฏิบัติลงสู่ครัวเรือนในหมู่บ้าน โดยเรียนรู้จากจุดเรียนรู้หลัก (ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่โดย นายสวัสดิ์ คงคนึง)

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
จัดตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะในกลุ่มสมาชิก เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
สื่อสารโดยการจัดประชุมกลุ่ม และการสื่อสารระหว่างครัวเรือน และการติดตามสมาชิกของคณะกรรมการกลุ่ม

ที่ตั้ง
145 ม.5 ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา โทร.091-640-1525

คณะกรรมการ/สมาชิก
นายสวัสดิ์ คงคนึง
นายสมวัย บุตรยะหริ่ง
นายสนิท ขุนแก้ว
นายเจือ ทองคำ
นายชุมพล จันทราใส
นางกรกมล แซ่ต่าน
นายคลื้น ประสมชาติ
นายแดง ห้วยหล่ำ
นายลั่น ชุมบุณรักษ์
นางฉลวย ประทีป
นางสุภาพร ชุมบุญรักษ์
นายวิลาส พันธ์แก้ว
นางลาวัลย์ ไชยฤทธิ์
นายชิต ขวัญแก้ว
นายอภิทัย บุญใดหลาน
นางสาวสมจิตร บุญใดหลาน

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

ผู้ประสานงาน
นายจำนง พร้อมมูล 80 หมู่ที่ 8 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทร.074-477-462 ต่อ 3, 086-295-3939 E-mail: nydindee@hotmail.com

บรรยากาศในพื้นที่