กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านเพิง

SAM_7991

ประวัติความเป็นมา
ชาวนาใน ต.บ้านเพิงเดิมเราได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการด้านการสนับสนุนด้านเครื่องมือ ความรู้ และการตลาดจากหน่วยงานของรัฐเนื่องด้วยชาวนาใน ต.บ้านเพิง และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการทำนาของชาวนาจากอดีตถึงปัจจุบัน ผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงและการกลายเป็นต้นทุนในการทำนาของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลที่เกี่ยวข้องกับการทำนา และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการทำนา ศึกษาตลาดผู้บริโภคข้าวที่ชาวนาควรจะผลิตข้าวตอบสนอง อันเป็นเงื่อนไขพื้นฐานให้แก้ปัญหาดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ศึกษาแนวทางและวิธีการที่คลี่คลายปัญหาทุกปัญหาดังที่กล่าวมาได้ ศึกษาแนวทางและวิธีการในการจัดการสำหรับใช้เป็นฐานการเคลื่อนไหวในการเรียนรู้และแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

การดำเนินกิจกรรม
การทำนาอินทรีย์ การปลูกผักปลอดสารพิษ

กระบวนการผลิต
การทำนาของกลุ่มสมาชิกจะทำนาแบบนาอินทรีย์ คือจะใช้วิธีการทำนาโดยไม่ใช้สารเคมีแต่จะใช้เป็นการทำปุ๋ย และการนำอินทรียวัตถุต่าง ๆ มาใช้ในนาข้าวแทนการใช้สารเคมี มีทั้งการปลูกปอเทืองเพื่อทำปุ๋ยพืชสด การใช้น้ำหมักในการฉีดพ่นในนาข้าวเพื่อบำรุงต้นข้าวและฟื้นฟูสภาพดิน การทำปุ๋ยนำมาใช้เองในครัวเรือนในการปลูกผักที่ปลอดสารพิษเพื่อรับประทานเองและเพื่อจำหน่าย

ผลผลิต
ข้าว พืชสวนครัว เช่น พริก มะเขือ ตะไคร้ มะนาว ผักต่างๆ เช่น ผักคะน้า ผักกาดขาว บัวบก พืชไร่ ข้าวโพด

ช่องทางการตลาด
ข้าวจะนำไปผลิตเป็นข้าวกล้อง เพื่อจำหน่ายซึ่งจะมีตลาดอยู่คือ ขายในตลาดนัดในชุมชน ร้านค้าในชุมชน ตลาดสีเขียวตลาดนัดสุขภาพโรงพยาบาลมหาราช งานธงฟ้าจังหวัดนครศรีธรรมราช งานประเพณีต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผักจะนำไปจำหน่ายในตลาดนัดในชุมชน ตลาดสีเขียวตลาดนัดสุขภาพโรงพยาบาลมหาราช

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
ระบบการเรียนรู้และฐานข้อมูล ระบบการเรียนรู้จะเป็นการสืบค้นหาภูมิปัญญาด้านการเรียนรู้เรื่องการเป็นอยู่ที่รู้ทันธรรมชาติในแบบสมัยก่อนของคนรุ่นก่อน รวมทั้งศึกษาด้านเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาและทำงานจริงในกิจกรรมการผลิต

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
ขณะนี้ทางกลุ่มกำลังดำเนินการการสร้างแปลงนาให้ได้มาตรฐาน GMP และจะดำเนินการขอเครื่องหมายฮาลาลเพื่อรับรองคุณภาพสินค้า

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
มีการรวมกลุ่มกันทำการผลิตข้าวเพื่อจำหน่ายโดยการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านพิง เพื่อทำการผลิตและมีโรงสีข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านเพิง ซึ่งจะเป็นเครื่องสีข้าวขนาดกลาง มีเครื่องทำความสะอาดข้าวและเครื่องคัดแยกสิ่งเจือปน ก่อนนำข้าวขึ้นสี

ระบบการกระจายสินค้า
การกระจายสินค้าจะเป็นการขายสินค้าแบบตรงสู่ผู้บริโภค คือจะให้สมาชิกในกลุ่มเป็นผู้ออกจำหน่ายสินค้าเองโดยจะตั้งราคาสินค้าที่กลุ่มส่วนราคาที่ต่างไปก็จะเป็นส่วนรายได้ของสมาชิกที่ออกไปจำหน่าย

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
มีการพูดคุยกับผู้บริโภคโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการเสนอความต้องการเช่น อยากให้นำข้าวไปจำหน่ายในร้านค้าที่อยู่ใกล้กับลูกค้า หรือแนะนำร้านค้าให้ การปรับปรุงสินค้าไม่ว่าด้านบรรจุภัณฑ์ หรือด้านคุณภาพของสินค้า

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ได้รับการช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์สินค้าและขายสินค้าจากลุ่มสมาชิกรักษ์บ้านเกิดและมีสินค้าจำหน่ายในเว็บไซด์ รักษ์บ้านเกิด

ที่ตั้ง
40 หมู่ 4 ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140

คณะกรรมการ/สมาชิก
นางอุไร จันจำปา
นายประเจียบ บุณณแก้ว
นางสาวอุมากร วิปุลากร
นายครรชิต ชูจันทร์
นายโกวิท ล้อมลิ้ม
นายวิรัตน์ ช่อผูก
นางเอกอำพร รัตนะ
นายมณฑา กำเนิดมณี
นายนิรัตน์ มูสิแก้ว
นายนฤดล กลิ่นเรือง
นายเจริญ พวงสุวรรณ์
นายนิยม จำเปีย
นางขอม พรหมคลี่
นางจิตฤดี กลิ่นเรือง
นายจักรินทร์ ดวงเพ็ชร
นางญวณ รัตนะ

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรตำบลบ้านเพิง
วิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านเพิง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น

ผู้ประสานงาน
นางอุไร จันจำปา 40 ม.4 ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทร.081-868-7115 E-mail: umakorn_@hotmail.com

บรรยากาศในพื้นที่