กลุ่มสหกรณ์นครผักผลไม้ จำกัด

SAM_8002

ประวัติความเป็นมา
สหกรณ์นครผักผลไม้จำกัดเป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2556 เพื่อบริหารจัดการด้านการตลาดผักผลไม้และสินค้า OTOP ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตผักผลไม้พื้นบ้านตามแนวทางสวนสมรมวิถีของชาวสวนภาคใต้ พื้นที่รวมกันประมาณ 1,000 ไร่ จำนวนสมาชิก 105 ราย โดยพื้นที่กระจายออกไปในหลายอำเภอตามฐานที่อยู่ของสมาชิก ผลผลิตมีทั้ง ผักพื้นบ้าน เช่น ผักกูด ผักเหลียง ชะอม ทำมัง เป็นต้น และไม้ผลประจำถิ่นภาคใต้ เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน ลองกอง ฯลฯ

การดำเนินกิจกรรม
– ส่งเสริมการผลิตและการตลาดผักผลไม้ที่ปลอดภัยสารพิษ โดยเน้นการพัฒนาสวนผลไม้แบบสมรม การปลูกผักปลอดภัยสารพิษตามมาตรฐาน GAP
– พัฒนาการตลาดผักผลไม้แบบปลอดภัยสารพิษทั้งในท้องถิ่น ในประเทศและต่างประเทศ

กระบวนการผลิต
ใช้กระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GAP โดยให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เข้าร่วมโครงการผ่านการฝึกอบรมจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช และให้ได้รับมาตรฐานGAPภายในปี 2556 ทุกราย

ผลผลิต
– ผักกูด ปริมาณวันละ 1,000 มัด มัดละ 200 กรัม
– ผักเหลียง ปริมาณวันละ 300 มัด มัดละ 150 กรัม
– ทำมัง ปริมาณวันละ 50 มัด มัดละ 150 กรัม
– ชะอม ปริมาณวันละ 100 มัด มัดละ 150 กรัม
– เงาะ ปีละ 300 ตัน
– มังคุดปีละ 1,000 ตัน
– ทุเรียนพื้นบ้าน ปีละ 100 ตัน
– ลองกอง ปีละ 500 ตัน

SAM_8043

SAM_8005

ช่องทางการตลาด
– คู่ค้าที่เป็น Modern Trade เช่น กลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มเดอะมอลล์ ( ผัก ผลไม้ )
– ตลาดผู้บริโภคในโรงงานอุตสาหกรรมเขตสมุทรปราการ ประมาณ 10 บริษัท
– ตลาด อตก. (สำหรับผลไม้ในฤดู )

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
จัดกระบวนการฝึกอบรมมาตรฐาน GAP ให้กับสมาชิกทุกคนที่เป็นเกษตรกร ได้จัดไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ร่วมกับ ม.ราชมงคลศรีวิชัย ไสใหญ่ และมีการจัดประชุมกลุ่มทุกเดือน เพื่อจัดกระการเรียนรู้และวางแผนธุรกิจรายเดือน

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
พัฒนาเว็บไซต์www.thaisouthfruit.com เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ให้สมาชิกรับผิดชอบผลผลิตของตนเอง หากเกิดปัญหาสารพิษเกินกำหนดมาตรฐาน GAP

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
มีการจัดประชุมกลุ่มรายอำเภอ ทุกเดือน เพื่อติดตามผลผลิต การวางแผนการผลิตและการตลาด และมีเจ้าหน้าติดตามสถานการณ์การผลิตทุกฤดูกาล

ระบบการกระจายสินค้า
– มีศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าที่อาคารศูนย์โอทอป ม.14 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
– การเช่ารถกระบะห้องเย็น 1 คัน เพื่อขนส่งผักพื้นบ้านและผลไม้ระดับพรีเมี่ยม ส่งเข้าตลาด กทม.ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
สถานที่จำหน่ายผักพื้นบ้านและผลไม้ให้ผู้บริโภคโดยตรง ที่ศูนย์โอทอป สามแยกสวนผัก

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
กำลังพัฒนาเว็บไซต์ www.thaisouthfruit.com เพื่อเผยแพร่และเป็นระบบตรวจสอบย้อนกลับ

ที่ตั้ง
ศูนย์โอทอป หมู่ 14 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
โทร.081-963-0273 E-mail: nkongmark@gmail.com

คณะกรรมการ/สมาชิก
นายณรงค์ คงมาก
นายวิรัตน์ ตรีโชติ
นางอาวรณ์ ชูยก
นายสมบูรณ์ หมื่นขำ
นายดิเรก เพชรเกลี้ยง
นางลำไย มูสิกะคามะ
นายนิพนธ์ ภู่วัฒนาพันธ์
นายลิขิต สอดจิตร์
นายกำพล ขาวอรุณ
นางประทุม พันธ์สนิท
นายสัณห์ชาย ตันติวิทย์
นางอาภรณ์ ผลาภรณ์
นายสมพร รัตนมาศ
นางควรคำนึง กำลังเกื้อ
นายกิตติพงศ์ ยี่มี
นายธนพล นาพนัง
นายยูโซป จำเนียร

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไส-ใหญ่)
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ประสานงาน
นายณัฐดนัย ทองนอก สหกรณ์นครผักผลไม้ จำกัด ศูนย์โอทอป
หมู่ 14 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โทร.075-441-787, 083-068-8221 E-mail: bond๘๐๔๖@gmail.com

บรรยากาศในพื้นที่